ارزش‌اقتصاد‌دیجیتالی‌هند‌به‌یک‌تریلیون‌دالر‌می‌رسد

SMTnewspaper - - ‌اقتصاد‌بی‌نالملل -

گزارشی که بهتازگی در هند منتشر شده است ارزش اقتصاد دیجیتالللی هنللد تا پایان سللال مالی ۲۲۰۲میللادی (۱۰۴۱ خورشللیدی) را یک تریلیون دالر پیشبینی کرده و تاکید کرد این بازار بزرگ به دلیل رشد بینظیر استفاده از دادهها در تلفن همراه ایجاد خواهد شد.

روزناملله «تایمللز او ایندیا» جمعه گذشللته خبللر داد، یک شرکت مشاوره اقتصادی هندی بااعتبار بینالمللی به نام «کی پللی ام جی» در گزارشللی با تاکید بللر اینکه درحالحاضر هند بزرگتریللن مصرفکننللده داده تلفن همراه در جهان اسللت، تخمیللن زد کلله اسللتفاده از دادههای موبایل در هند تا سللال ۳۲۰۲ (۲۰۴۱خورشیدی) بیش از ۵ برابر خواهد شد.

در این گزارش آمده است هند امسال با داشتن بیش از یک میلیارد نفر کاربر، به دومین بازار بزرگ گوشللیهای همراه در جهان تبدیل شد. این امر نشاندهنده پیشرفت هند و همچنین رشللد سللریع اقتصاد دیجیتالی در این کشور است. به گزارش ایرنا، بر اسللاس گزارش این شرکت، انتظار میرود مجموع کل پایگاه کاربران گوشیهای همراه هوشمند در هند تا سال مالی ‪(۱۰۴۱ ۲۲۰۲‬ خورشیدی) به یک میلیارد و ۰۸۲ میلیون نفر برسد و مصرف داده برای هر کاربر در هر ماه ۷ گیگابیت خواهد بود. این رشد، پایگاه کاربران آناین هند را از ۵۲۲ میلیون نفر در سال ‪(۷۹۳۱ ۸۱۰۲‬ خورشیدی)، به ۰۵۵ میلیون نفر تا سال ‪(۲۰۴۱ ۳۲۰۲‬ خورشیدی) گسترش خواهد داد.

پوروشللوتانام کی جی یک کارشناس در شرکت «کی پی ام جی» گفت: بر اساس مطالعات ما در سطح جهان، هند در میان ۵۱ کشور موردبررسی در میان ۳ کشور نخست از نظر رهبری فناوری قرار دارد و دارای بیشترین ظرفیت برای بهدست آوردن موفقیت در فناوری و تاثیرگذاری بر جهان است.

هنللد با بیش از یک میلیارد و ۰۵۲ میلیون نفر جمعیت، در دهههای اخیر مهندسان زیادی در عرصه فناوری به سیلیکون ولی پایتخت دیجیتال جهان فرستاده است.

همچنین هند شرکتهای دیجیتال زیادی را به خود جذب کللرد. بهطوریکه حضور و ابتکارهای این شللرکتها در پایان سللال ‪(۴۹۳۱ ۵۱۰۲‬ خورشللیدی)، باعث شتاب بیشتر بخش فناوری هند شللد. شرکت گوگل پیشبینی کرده است تا پایان امسللال، تعداد کاربران اینترنتی هنللد از مرز ۰۰۵ میلیون نفر نیز میگذرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.