برگزاری بزرگداشت طاهره صفارزاده

SMTnewspaper - - اقتصاد و هنر -

مدیرعام//ل انجمن مترجمان از برگزاری بزرگداشت طاهره صفارزاده، مترجم و قرآن پ//ژوه در هفته کتاب خب//ر داد. به گزارش

، محمدرض//ا ارباب//ی، مدیرعام//ل انجم//ن مترجمان درب//اره برنامههای این انجم//ن در هفته کتاب، اظهار کرد: یکی از برنامههای انجمن مترجمان در هفته کتاب برگزاری بزرگداشت طاهره صفارزاده، شاعر، پژوهشگر و مترجم قرآن و بنیانگذار نقد علمی و آموزشی ترجمه در ایران، روز ۷۲ آبان همزمان با س//الگرد درگذش//ت اوس//ت. او درباره دیگر برنامههای این انجمن گف//ت: باتوجه به اینک//ه انجمن مترجمان عضو «فدراس//یون جهانی مترجم//ان» اس//ت و موضوع کپیرایت بهوی//ژه «تصویب قانون جامع مالکیت فکری» از اهمیت باالیی برخوردار اس//ت، پیش//نهاد میکنیم یکی از روزهای هفته کتاب از طریق س//تاد هفته کتاب به نام «کتاب، ترجمه و کپیرایت» نامگذاری شود. ما در این روز برنامههایی خواهیم داشت که از طریق پوستر و نشست اطالعرسانی خواهیم کرد. او افزود: باتوج//ه به ضرورت و اهمیت نقد علمی ترجمه و کتاب، نشس//تی را با عن//وان «آسیبشناس//ی نقد علمی، ترجمه و کت//اب در ایران» برگزار خواهیم کرد. همچنین نشس//ت دیگری با عنوان «آموزش ترجمه در ایران» برگزار میش//ود که سعی داریم با حضور کارشناسان، این حوزه را آسیبشناس//ی کنیم. بیستوشش//مین دوره هفته کتاب جمهوری اسالمی ایران با شعار «حال خوش خواندن» از تاریخ ۴۲ آبان تا اول آذر با مشارکت بیش از ۰۵ نهاد و سازمان در سراسر کشور برگزار میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.