به نمایشگاه ساالنه از آثار قهوهخانهای بسنده نکنیم

SMTnewspaper - - اقتصاد و هنر -

«برای فعالیت در حوزه نقاش//ی قهوهخانهای باید آداب مش//ق آن را درک کرد. در واقع هنرمندی که در این حوزه فعالیت میکند باید عمیقا صحنه جنگ کربال را درک کند.»

به گزارش ایسنا این جمالت را حبیباهلل صادقی، هنرمند نقاش میگوید. صادقی که زمانی رئیس موزه هنرهای معاصر بوده، در ادامه س//خنان خود درباره دلی//ل کم بودن فعالیت هنرمندان در حوزه نقاش//ی قهوهخانهای گفت: اگر کمی دقت کنیم میبینیم که خوشنویسی یا نگارگری بهدلیل کارآمدی که دارند، طیف وسیعی از هنر ما را پوشش میدهند.

او همچنی//ن بیان کرد: ب//ه طور کلی ی//ک نق//اش قهوهخانهای بای//د فرهنگ عل//وی و فرهنگ ش//عوری را در مش//ق اندیشه نقاشی دینی تحلیل کند.

ای//ن نق//اش ی//ادآور ش//د: نقاش//ی قهوهخان//های تنها درباره کربال نیس//ت، بلک//ه بخش//ی از آن مجلس//ی و درباره ش//اهنامه اس//ت. وی در بیان راهکار پیشنهادیاش برای افزایش فعالیت هنرمندان در ش//اخه نقاش//ی قهوهخانهای گفت: باید از اس//تادان و پیشکس//وتان این حوزه بهمنظور آموزش این رش//ته در دانشگاهها و پژوهشگاههای هنری استفاده کنیم و همچنین فرهنگس//تان هنر باید آموزش نقاش//ی قهوهخانهای را در دس//تور کار خود ق//رار ده//د. صادقی اضاف//ه کرد: برای برگزاری نمایش//گاه از آثار نقاشی قهوهخان//های تنها به س//الی یک بار آن هم در ای//ام محرم بس//نده نکنیم و در طول سال نمایشگاههای گوناگونی از آثار هنرمندان ای//ن حوزه برگزار کنیم. او اعالم کرد: قصد داریم در دانش//گاه استاد فرشچیان هنرهای آیینی و سنتی را به ش//کلی تکلیفمدار دنبال کنی//م و آن را آموزش دهیم. صادقی در پایان از برگزاری دو نمایش//گاه در اتریش و انگلیس خبر داد و گفت: این دو نمایش//گاه را در ش//هرهای وین و لن//دن در ماههای آذر و دی برگزار خواهم کرد. آثار این دو نمایشگاه از مجموعه کارهای «روزنهای به باغ بهشت» هستند.

او همچنین با اعالم خبر برگزاری نمایش//گاهی با موضوع «ع//زت و مظلومیت انقالب» و مفاهیمی که درباره انقالب یادآوری نش//ده بهمناس//بت چهلمین س//الگرد پیروزی انقالب اسالمی، اظهار کرد: در این نمایش//گاه ۰1 یا ۵1 اثر از خ//ودم که تابهحال دیده نشده، به نمایش گذاشته خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.