دیدار وزیر فرهنگ با محمود زندمقدم

SMTnewspaper - - اقتصاد و هنر -

وزیر فرهنگ و ارش//اد اسالمی ضمن عی//ادت از دکت//ر محمود زن//د مقدم، نویس//نده و پژوهشگر پیشکسوت، با او از فعالیته//ای دور و نزدیکش س//خن گف//ت.بهگزارش ،س//یدعباس صالحی با حض//ور در خانه محمود زند مقدم، بنیانگذار دانش//گاه سیستان و بلوچس//تان و نویس//ندهای که نزدیک ۵ ده//ه پژوهشه//ای ارزش//مندی درب//اره منطقه بلوچس//تان انجام داده، از او عی//ادت کرد و ب//ا او درباره آثار و پژوهشه//ا و روزگار دی//روز و امروزش س//خن گف//ت. نیکن//ام حس//ینیپور، مدیرعام//ل موسس//ه خانه کت//اب نیز در ای//ن دی//دار س//یدعباس صالح//ی را همراه//ی ک//رد. محم//ود زندمقدم متولد س//ال ۷1۳1، دوره کارشناس//ی زبان و ادبیات انگلیس//ی را در دانشگاه تهران گذراند و مدرک دکترای رش//ته برنامهری//زی منطقهای را از دانش//گاه دورهام انگلیس اخذ کرد. از جمله آثار وی میتوان ب//ه مجموعه هفتجلدی «حکایت بلوچ»، «آدمهای س//ه قران و صناری» و «قلعه» اشاره کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.