محمد کشانی: فوالد خوزستان با وجود سهم موثر در صادرات کشور در فهرست صادرکنندگان برتر سال قرار نگرفت

SMTnewspaper - - صفحه اول -

بهدنبال حذف شدن شرکت فوالد خوزستان از فهرست صادرکنندگان برتر سال، مهندس کشانی، مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان با صدور بیانیهای خطاب به مدیرکل دفتر توس//عه صادرات محصوالت صنعتی و معدنی س//ازمان توسعه تجارت ایران، خواستار اصالح روند نامطلوب در پیش گرفته این سازمان شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.