محمد کشانی: فوالد خوزستان با وجود سهم موثر در صادرات کشور در فهرست صادرکنندگان برتر سال قرار نگرفت

SMTnewspaper - - صفحه اول -

بهدنبال حذف شدن ش//رکت فوالد خوزستان از فهرست صادرکنندگان برتر س//ال، مهندس کش//انی، مدیرعامل ش//رکت فوالد خوزستان با صدور بیانی//های خطاب به مدیرکل دفتر توس//عه ص//ادرات محصوالت صنعتی و معدنی س//ازمان توس//عه تجارت ایران، خواس//تار اصالح روند نامطلوب در پیش گرفته این س//ازمان ش//د. وی با اش//اره به جایگاه فوالد خوزستان در رون//د صادرات فرآوردههای فوالدی گفت: از مجموع ۷۴ میلیارد دالر ارزش ص//ادرات غیرنفتی کش//ور در س//ال ۶۹۳۱، حدود ۰۱ درص//د آن به فوالد اختصاص دارد و باعث ش//ده فوالد از این نظر بعد از صنایع پتروش//یمی در جایگاه دوم کش//ور قرار گیرد. از س//ویی صادرات فوالد کشور در سال گذشته با گذر از ۹ میلیون تن رکورد جدیدی در تاریخ صنعت فوالد کش//ور به ثبت رس//انده اس//ت؛ در حالیکه ۴۷ درصد صادرات یادش//ده معادل ۸/۶ میلیون تن آن مربوط به فرآوردههای میانی (بیلت و اسلب) بوده است.

محمد کش//انی خطاب به کمالی اردکانی میافزاید: ش//رکت فوالد خوزستان باوجود ش//رایط تحریم و رکود بازارهای داخلی و در ش//رایط رقابتی بیسابقه در سطح جهانی توانست رکورد صادرات فوالد کشور در سال ۶۹۳۱ را به خود اختصاص دهد. حال آنکه صادرات این ش//رکت از نظر ارزش نس//بت به س//ال پیش از آن ۳۵ درصد رشد داشته و بازاره//ای جدید به بازارهای هدف اضاف//ه و موفق به انتقال بیش از ۲/۱ میلیارد دالر ارز به داخل کشور شده است. مدیرعامل فوالد خوزستان از تصمیم سازمان توسعه تجارت مبنی بر حذف نام فوالد خوزس//تان از فهرست صادرکنندگان نمونه، بهعنوان تصمیمی ش//تابزده و عجوالنه یاد کرده و مینویسد: این ش//رکت برای انتخاب صادرکننده نمونه کش//ور در گروه ش//مش، تمامی مراحل را به انجام رس//اند اما بهتازگی متوجه شد گروه ش//مش در انتخاب صادرکننده نمونه، باوجود س//هم موثر صنعت ف//والد بهویژه فوالد خوزس//تان در تامی//ن ارز مورد نیاز کش//ور و اعتالی بیش از پیش ص//ادرات غیرنفتی، در تصمیمی عجوالنه حذف ش//د. شایس//ته بود این تصمیم اش//تباه ابتدا اطالعرسانی میش//د و هرگون//ه تصمیم مدیریتی اس//تراتژیک پس از ارزیاب//ی و اطمینان از صحت و بررس//ی اث//رات و پیامدهای مثبت یا منف//ی آن برای دورههای آین//ده به مرحله اجرا میرسید؛ تا هم از اتالف وقت و انرژی صادرکنندگان محصوالت میانی که تمام مراحل مرتبط برای انتخاب صادرکننده نمونه را طی کردند، جلوگیری میش//د و هم موجبات اس//تهزاء آنها فراهم نمیش//د. کشانی با اش//اره به نقص معیارهای انتخاب صادرکننده برتر از س//وی س//ازمان توس//عه تجارت تاکید کرد: بهمنظور ارزیابی صادرکننده نمونه معیارهای متفاوتی ازسوی آن سازمان مورد سنجش قرار میگیرد. اکتفا کردن به معیار ارزشافزوده بهتنهایی نمیتوان//د مبنایی برای غربالگری صادرکنندگان و حذف صادرکنندگان محصوالت میانی باش//د. وی ضمن اعتراض به ضعف اطالعات و آگاهیهای سازمان در زمینه روند تهیه محصوالت نهایی فوالدی اظهار کرد: تصمیمگیرندگان محترمی که از س//وی سازمان توسعه تجارت ماموری//ت انتخاب صادرکننده برتر را برعهده داش//تهاند در ظاهر از مفهوم اولیه ارزشافزوده بیاطالع هستند. در تبدیل سنگ آهن به محصول نهایی فوالدی باید مراحل گوناگونی طی ش//ود. بخش عم//دهای از ارزشافزوده محصوالت نهایی در زنجیره باالدس//تی صنعت فوالد یعنی در مرحله تبدیل سنگآهن به شمش فوالدی ایجاد میشود. با این شرایط کدام عقل سلیمی قبول میکند که سهم یک کارگاه کوچک پروفیلس//ازی که تنها وظیفه تبدی//ل ورقهای فوالدی به پروفیل را دارد، در ارزآوری و ایجاد ارزشافزوده بیش//تر از یک کارخانه فوالدس//ازی باشد که در فرآیندی پیچیده کنسانتره سنگآهن را به شمش فوالدی تبدیل میکند؟

مدیرعام//ل ف//والد خوزس//تان همچنین خاطرنش//ان کرد: در س//الهای گذش//ته صادرکنندگان فوالد به بخشها و گروههای گوناگونی تقس//یمبندی ش//دهاند و حذف ی//ک گروه از صادرکنندگان بهطور قطع نمیتواند بهدلیل «ارزشافزوده باالتر» باش//د. در نتیج//ه این تصمی//م هیچگونه ارتباطی ب//ا اهمیت دادن به ص//ادرات محصوالت با ارزشافزوده بیش//تر ندارد و بهنظر میرسد این تصمیم بیشتر در جهت حفظ یا اعتالی منافع گروه یا صنفی خاص اخذ ش//ده تا اعتالی صادرات کشور! بهطور قطع این تصمیم باعث دلس//ردی صادرکنندگان محص//والت میانی فوالد که بخ//ش مهمی از صادرات غیرنفتی کش//ور را انجام میدهند، خواهد ش//د. کش//انی اذعان کرد: حتی اگر بپذیریم که تصمیم س//ازمان توس//عه تجارت در حذف صادرکنندگان محصوالت میانی با هدف تش//ویق تولیدکنندگان محصول نهایی برای صادرات بوده، به این امر توجه نش//ده که تولیدکنندگان محصوالت نهایی برای تولید محصوالت خود نیاز به محصول نیمهنهایی دارن//د؛ در نتیجه باز هم تولیدکننده محصوالت میانی بهطور غیرمس//تقیم در صادرات محصول نهایی نقش حائز اهمیتی داش//ته که با این تصمیم غیراصولی س//ازمان توسعه تجارت، این نقش نادیده گرفته ش//ده است. مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان در پایان تاکید کرد: تقاضا دارم میزان ارزآوری صادرکنندگان نمونه محصوالت نهایی را با میزان ارزآوری تولیدکنن//دگان محصوالت میانی و س//هم این دو گروه در صادرات غیرنفتی را مقایس//ه کنید تا بیشتر به اش//تباه بودن تصمیمتان پی ببرید. با این وجود و در راستای این تصمیم نادرس//ت، شرکت فوالد خوزستان بهعنوان شخص حقوقی از طریق مراجع ذیصالح قانونی پیگیر حقوق مسلم و طبیعی خویش خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.