تحریم‌های‌امریکا‌علیه‌ایران،‌اتفاق‌جدیدی‌نیست

SMTnewspaper - - خبر -

آییللن راهپیمایللی ۳۱ آبللان صبللح روز گذشللته با حضور قشللرهای گوناگون مردم، از جمله دانشآموزان و جمعی از مسللئوالن در مقابل النه جاسوسللی -سللفارت پیشین امریکا در تهران- برگزار شللد. همچنین زنگ استکبارستیزی در ۵۰۱ مدرسه سراسر کشور نواخته شللد. به گزارش مهر بیللش از ۴هزار خبرنگار، تصویربردار و عکاس، آیین ۳۱ آبان را در سراسللر کشور پوشش خبری دادند. در تهران ۰۲۱ خبرنگار و عکاس خارجی و بیش از ۰۰۶ عکاس، خبرنگار و تصویربردار داخلی این راهپیمایی را پوشش دادند.

در ایللن آیین، سللردار محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسللداران انقاب اسامی سخنرانی کرد و با بیان اینکه اگر امریکاییها در النه جاسوسی باقی میماندند بدون تردید انقاب ما چهلساله نمیشد و در همان دهه اول کار انقاب تمام بود، اظهار کرد: تسللخیر النه جاسوسللی بهدست دانشللجویان انقاب دوم ملت ایران بود که به فرموده امام خمینی (ره) این پیروزی از پیروزی اول بزرگتر بود. همچنیللن به گزارش ایسللنا حجتاالسللام منتظری، دادسللتان کل کشللور در حاشللیه راهپیمایی ۳۱ آبان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: حضور مردم در راهپیمایی امروز نشللانه بصیرت آنهاست. مردم ما میدانند در شرایط حسللاس باید حضور فعالتری داشته باشند. وی افللزود: امللروز امریکا بهعنوان شللیطان بزرگ، دشللمن اسام و مسلللمین است و ما هم باید دشللمنی خود را بلله آنها ابراز کنیم. منتظری با بیان اینکه تحریمهای امریکا علیه ایران، اتفاق جدیدی نیسللت و ۰۴ سال است کلله آنها مللا را تحریم کردنللد، گفت: تحریم زمینه و بستری اسللت برای رشد و پیشرفت مللا؛ البتلله تحریمهللا فشللارهایی را بر مردم تحمیل میکند اما بهطور قطع این تحریمها و فشارها موجب پیشرفت و ترقی خواهند شد.

رئیس قوه قضاییه نیللز با بیان اینکه مردم ما در صحنه حاضر هستند و استقال و عزت خود را حفظ خواهند کرد، گفت: امریکاییها گفتهاند که جمهوری اسللامی چهلسالگی انقاب را نخواهد دید اما این خواب هیچ گاه تعبیر نخواهد شد. آیتاهلل آملی الریجانی در حاشللیه آیین ۳۱ آبان، اظهللار کرد: پیام این راهپیمایی برای استکبار جهانی که سرکرده آن امریکاسللت، این اسللت که مردم بصیر و هوشیار ما در صحنه حاضر هستند و استقال و عللزت خود را حفظ خواهند کرد و تسلللیم زورگوییهای امریکا و اذنابش نخواهند شد.

عباسعلی کدخدایی نیز حضور پرشور مردم در راهپیمایی یکشللنبه را قابلتوجه دانست و افللزود: طبیعی اسللت که پاسللخ مردم ما همواره به ظلم، فشار، تهدیدها و دشمنیهای استکبار جهانی، حضور در صحنه بوده است. وی درباره اقدام رئیسجمهوری امریکا مبنی اعمللال دور جدید تحریمها علیه ایران، اظهار کرد: ما در ۰۴ سللال گذشللته، انواع فشارها از جمللله تحریم، حمله نظامی، اغتشاشللات داخلللی ...و را تجربلله کردهایم. سللخنگوی شللورای نگهبان ادامه داد: خوی اسللتکباری امریکا اجازه نمیدهد کاری غیر از این انجام دهد و ما باید با وحدت و توجه به فرمایشات رهبللر معظللم انقللاب در راسللتای اقتصاد مقاومتی حرکت کنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.