‌۰۸‌سال‌است‌که‌دولت‌امریکا‌در‌امور‌داخلی‌ایران‌دخالت‌م‌یکند

SMTnewspaper - - خبر -

رئیس مجلس شللورای اسامی گفت: ملت ایللران در راهپیمایللی ۳۱ آبان نشللان داد که ترامپ کوچکتر از آن اسللت که ایرانیان را به زانو درآورد.

به گللزارش ایرنا، علی الریجانللی در ابتدای جلسلله علنللی روز یکشللنبه مجلللس اظهار کللرد: ۳۱ آبان به نمللاد مقاومت ملت ایران در برابر اسللتکبار تبدیل شللده و همللان طور که رهبللر معظم انقللاب ۳ واقعه مهللم (ماجرای کاپیتوالسللیون و مخالفللت شللجاعانه امللام، حرکت انقابی دانشللجویان و حرکت انقابی دانشآمللوزان) را توضیللح دادنللد، جلوهای از مبارزات ملت علیه رفتارهای استکباری امریکا است.

وی افزود: نزدیک ۰۸ سللال است که دولت امریکا در امللور داخلی ایران دخالت میکند و نمونههایللی از خیانتهللا و جنایتها علیه این ملت را فراوان شاهد بودهایم.

رئیللس مجلللس خاطرنشللان کللرد: امریکا مطمئللن باشللد امروز نیللز ملت ایران نشللان خواهللد داد کلله ترامپ کوچکتر از آن اسللت که بتوانللد ایران را از پللای درآورد. همانطور که ایرانیان، صدام را تا نابودی تعقیب کردند و همانگونه که تروریستهای مزدور داعش را تا نابودی تعقیب کردند بر جانیان کاخ سفید، خسران و پشیمانی مستولی خواهند کرد.

الریجانی تاکید کرد: امروز ملتها از اخاذی و سلطهطلبی امریکاییها به ستوه آمدهاند و بهدنبال خاصی از این دولت شر هستند.

وی ادامه داد: کودتای امریکا علیه دولت ملی مصدق با اختافافکنی داخلی بین سیاسیون و پولپاشللی در بین مزدوران و بهره جستن از خائنان شللکل داده شد و حکومت دیکتاتوری وابسللته شللاه را برای چند دهه بللر ملت ایران تحمیل کرد و ماشین شکنجه و خفقان ساواک را برای کنترل مبارزان با کمک سللیا و موصاد راهاندازی کرد.

رئیللس قللوه مقننه یادآور شللد: در پناه این سفاکیها بر ثروت ملی ایران بهویژه نفت تسلط یافتنللد و آن را بللرای چند دهه به یغما بردند و حتی در ازای منابع نازلی که باید برای نفت به ایران میپرداختند سللیاهههایی از مستشاران امریکایللی که چنللد ۰۱هزار نفللر بودند، ارائه میکردنللد؛ عللاوه بر این درعمللل فرماندهی ارتش در دست آنها بود.

الریجانللی افزود: در امور سیاسللی نیز شللاه بللدون اجازه نمیتوانسللت تصمیم مهمی بگیرد؛ تغییر نخسللتوزیر و وزیللران با هماهنگی امریکا میسللر بود. این وابسللتگی شللدید نظامی و سیاسللی و اقتصادی و سللرکوب آزادیخواهللان و ایجللاد فضللای خفقان جز سرافکندگی ملت ایران در مقابل سایر ملل و به بردگی کشاندن جامعه ایران و عقب نگه داشللتن کشور نتیجه دیگری نداشت.

وی اداملله داد: امللام خمینی (ره) در سللال ۳۴۳۱ در پیامی درباره کاپیتوالسیون فرمودند اکنون مستشاران نظامی و غیرنظامی امریکا با جمیللع خانواده و مسللتخدمان آنها آزادند هر جنایللت و خیانتی انجام دهنللد و پلیس ایران حق بازداشت آنها را نداشته و دادگاههای ایران حق رسیدگی ندارند.

رئیللس مجلللس همچنیللن گفللت: انقاب اسللامی یکباره شللرایط را زیللرورو کرد. ملت ایللران، امریکا و نوکران آن را از کشللور بیرون کرد. وقتی امریکا با سللد ملللت ایران روبهرو و از دخالتهللای آمرانه گذشللته مایوس شللد، دشللمنی با ملت ایران را به نحو دیگری سامان داد.

الریجانللی افزود: ابتدا تئللوری تجزیه ایران را با شللورشهای قومللی پیگیری کرد یا کودتا علیلله نظام اسللامی را سللامان داد، ترورهای ناجوانمردانه افراد موثر و رهبران انقاب مانند شللهیدان مطهری، بهشللتی، باهنللر، رجایی، شللهدای حزب و محراب جنس دیگر طراحی آنها بود. وی خاطرنشللان کرد: این دسیسللهها که در سالهای نخست انقاب به اجرا درآمد با همه هزینههایی که برای انقاب نوپای اسامی داشللت راه به جایی نبرد؛ بنابراین جنگ صدام علیلله ملت ایران با حمایللت و تحریک امریکا شللکل یافت؛ البته سللایر کشللورهای غربی و شللوروی سللابق نیز به کمک صدام شتافتند. الریجانی ادامه داد: ملت نسللتوه ایران با تجربه گذشللته راه خللود را بهخوبی میشناسللد و با اسللتقامت شللکوهمند در این معرکه شیادانه امریللکا صحنلله را بللرای مزدوران این کشللور پرهزینلله خواهد کرد و با تللاش مجاهدانه به بللاال بردن بهللرهوری و توانمنللدی اقتصادی و فناورانلله کشللور اهتمام مللیورزد. وی یادآور شللد: ملت ایران رفتارهای بعضی کشللورها در منطقلله را که محللرک ماجراجویللی امریکا و زمینهسللاز شللیطنتهای رژیم صهیونیستی شدهاند فراموش نمیکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.