تحول در صنعت بیمه با ورود دانش بنیان ها

در‹آیین‹امضای‹تفاهمنامه‹همکاری‹بین‹معاونت‹علمی‹و‹فناوری‹رئیس‹جمهوری‹و‹‹بیمه‹مرکزی‹مطرح‹شد

SMTnewspaper - - صنعت -

در راس//تای ارتقای نظ//ام اس//تاندارد بیمه محصوالت دانشبنیان و افزایش تعداد اس//تارتآپهای صنعت بیمه و همچنین حمایت از فناوریهای پش//تیبان این صنعت مانن//د هوش//مندی کس//بوکار و کالنداده، تفاهمنامه همکاری میان معاونت علمی و فناوری ریاس//تجمهوری و بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران به امضا رسید.

این تفاهمنامه همکاری در راستای سیاستهای توسعه اقتص//اد دانشبنیان اعم از توس//عه ب//ازار، بهبود کیفیت، افزای//ش رقابتپذی//ری و ارتق//ای نظام اس//تاندارد بیمه محص//والت دانشبنیان و اجرای اح//کام مربوط در قانون حمایت از شرکتها و موسسههای دانشبنیان و همچنین تجاریسازی نوآوریها و اختراعها است.

تس//هیل فعالی//ت ش//رکتهای دانشبنیان، ن//وآور و اس//تارتآپها در صنعت بیم//ه، بهرهگی//ری از ظرفیت ش//رکتهای دانشبنی//ان در راس//تای ح//ل چالشهای عمده صنعت بیمه، کاهش هزینه و ریس//ک شرکتهای بیمهای و طراحی و عرضه پوش//شهای بیمهای مورد نیاز شرکتهای دانشبنیان از جمله اهداف این تفاهمنامه به شمار میرود.براساس این تفاهمنامه، معاونت علمی متعهد شد که برای ایجاد و توسعه شرکتهای دانشبنیان، نوآور و اس//تارتآپها در صنعت بیمه در قالب قانون حمایت از شرکتها و موسس//ههای دانشبنیان و آییننامه اجرایی آن و همچنین آییننامه اجرایی برنامه توس//عه زیستبوم شرکتهای خالق اقدام کند.

حمایت از س//رمایهگذاری ش//رکتهای بیمه در ایجاد مراک//ز ن//وآوری و ش//رکتدهنده ن//وآوری در چارچوب شیوهنامه ساماندهی و توسعه مراکز نوآوری و رویدادهای کارآفرین//ی، حمایت از توس//عه ش//رکتهای دانشبنیان تخصصی صنعت بیمه و فناوریهای پشتیبان این صنعت مانند فناوریهای حوزه هوشمندی کسبوکار، دادهکاوی، کالنداده، موقعیتیاب//ی، الکترونی//ک و نرمافزار و فراهم کردن امکان دسترس//ی به سامانهها و بانکهای اطالعاتی مربوط از دیگر تعهدات معاونت علمی به شمار میرود.

در مقاب//ل بیم//ه مرکزی همچنین نس//بت ب//ه ایجاد بس//ترهای مقررات//ی برای ص//دور پوش//شهای بیمهای مورد نیاز ش//رکتهای دانشبنیان مانند بیمه مسئولیت محص//والت و خدم//ات دانشبنی//ان، ایج//اد بس//ترهای مقرراتی الزم برای تاس//یس ش//رکتهای دانشبنیان در صنعت بیمه، شناس//ایی و معرفی حوزههای مستعد برای فعالیتهای ش//رکتها در بخشه//ای بازاریابی و فروش، صدور بیمهنامه و ارزیابی و پرداخت خسارت و جلوگیری از تقلبه//ای بیم//های و همچنین فراهم ک//ردن امکان دسترسی به سامانه «سنهاب» و سایر بانکهای اطالعاتی موجود در صنعت بیمه اقدام کند.

به منظور احصای برنامهه//ای اجرایی این تفاهمنامه و نظارت بر حسن اجرای آنها، کارگروهی متشکل از معاونان توسعه مدیریت و جذب سرمایه، معاونت علمی و معاونان طرح و توسعه و نظارت بیمه مرکزی تشکیل میشود.

مدت تفاهمنامه امضا ش//ده دو س//ال است که با اعالم قبلی این زمان قابل تمدید خواهد بود.

‹نوآوری‹دان ‹شبنیا ‹نها‹در‹بیمه ‹

بهگزارش سورناستاری،معاونعلمیوفناوری رئیسجمه//وری در آیی//ن امضای تفاهمنام//ه میان این معاون//ت با بیمه مرکزی، با بیان اینکه مذاکرات ۴ س//ال گذشته ما با صنعت بیمه در حوزه شرکتهای دانشبنیان ناموف//ق بود، اظهار کرد: امروزه صنعت بیمه نگاه جدیدی به ش//رکتهای دانشبنی//ان دارد چراکه این ش//رکتها میتوانند خدمات ارزانتر و قابل دس//ترس در حوزه بیمه بدهند.

ستاری با اشاره به اهمیت توسعه صنعت بیمه در بخش ش//رکتهای فناور افزود: پیشینه همکاری و مذاکره ما با بخشهای بیمه به ۴ سال گذشته برمیگردد اما متاسفانه نتیجهای از این مذاکرات گرفته نشده است.

معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری با ابراز خرسندی از اینکه بهتازگی صنعت بیمه پیش//گام ش//ده اس//ت تا با ش//رکتهای دانشبنیان وارد همکاری ش//ود، اظهار کرد: بحث توس//عه اقتص//اد دانشبنیان بس//ترهای خاصی را میطلبد ک//ه با امضای ای//ن تفاهمنامه بس//ترهای الزم برای توس//عه بیمه در بخشهای شرکتهای دانشبنیان ایجاد خواهد ش//د. س//تاری با تاکید بر اینکه شرکتهای دانشبنیان داراییهای فیزیکی و تضامین الزم برای ادامه فعالیتهای خود ندارند، ادامه داد: نیاز اس//ت تا با توسعه خدم//ات بیم//های بتوانند عالوهبر بیم//ه خود محصوالت آنها بیمه ش//ود. از این رو، ح//وزه بیمه یکی از بخشهای جدی ما اس//ت. معاون علمی و فن//اوری رئیسجمهوری اضافه کرد: در سالهای گذشته استارتآپهای مختلفی در حوزه بیمه ش//کل گرفتهاند ک//ه بازیگران جدیدی در ای//ن عرصه به ش//مار میروند و توانس//تهاند بس//یاری از فعالیتهای بیمهای را تحتالشعاع قرار دهند.

س//تاری گف//ت: فعالیت ای//ن ش//رکتها عالوهبر آنکه نوآوریهایی در س//طح ش//رکتها ایجاد ک//رده، موجب کاهش نرخ بیمه و دسترس//ی بیش//تر مردم به بیمه شده اس//ت.وی با بیان اینکه درحالحاضر در صنعت بیمه نگاه بازتری ب//رای پذیرش ای//ن بازیگران جدید ایجاد ش//ده اس//ت، ابراز امی//دواری کرد که با امض//ای این تفاهمنامه بس//تر مناس//بی برای ادامه حیات این ش//رکتها فراهم شود. رئیس بنیاد ملی نخبگان با اشاره به توسعه خدمات «فینتک» خاطرنش//ان کرد: درحالحاضر تراکنش مالی این شرکتها ۰۳۱ هزار میلیارد تومان است چراکه در این حوزه بازیگرانی چون بورس و بانک وارد شدهاند و در این بخش اقدام به س//رمایهگذاری کردهاند زیرا آنها میدانند خدمات ارائه ش//ده از س//وی این نوع شرکتها ارزانتر و قابل دسترسیتر خواهد بود.

س//تاری اضافه کرد: امضای این تفاهمنامه عالوهبر ارائه س//رویسهای جدید بیمهای، استارتآپهای جدیدی به حوزه بیمه وارد خواهند شد.

‹حمایت‹بیمه‹از‹استار ‹تآ ‹پها ‹

غالمرضا س//لیمانی، رئیس بیمه مرک//زی ایران نیز در ادامه این آیین با بیان اینکه درحالحاضر ۰۱ استارتآپ در صنع//ت بیمه فعال هس//تند، گفت: این ش//رکتها در قالب کارگزاران بیمه فعال هس//تند و با امضای تفاهمنامه با معاونت علمی و تصویب قوانین مورد نیاز، چتر بیمهای را توس//عه میدهند.سلیمانی با بیان اینکه این تفاهمنامه در راس//تای توس//عه چتر بیمهای در س//طح کشور بسته میش//ود، اظهار کرد: درحالحاضر در سطح شرکتهای بیمهای قوانین و مقررات و همچنین پوششهای بیمهای متنوعی داریم و قوانین نیز مصوب شده است.

رئی//س بیم//ه مرکزی ایران ب//ا بیان اینک//ه ایران جزو کش//ورهایی اس//ت که انواع ش//بکههای بیم//های دارد، خاطرنشان کرد: مسئله اصلی ما در این حوزه نفوذ بیمهای میان یکایک شرکتها و مردم است. از این رو، ما نیازمند نوآوری در این بخش هستیم.

س//لیمانی با اش//اره به وجود ش//رکتهای استارتآپی در س//طح کش//ور حضور آنه//ا را در بخشه//ای بیمهای موجب تقویت بازاریاب//ی صنعت بیمهای و افزایش درآمد برای آنها دانس//ت. رئیس بیمه مرک//زی با تاکید بر اینکه اس//تارتآپها میتوانند باعث نفوذ چتر بیمه در جامعه، امنیت س//رمایهگذاری، س//رزندگی و مس//ئولیت و بیمه ش//وند، گفت: نفوذ بیمه جزو دستورهای رئیسجمهوری اس//ت که در جلسه هیات دولت بر آن تاکید شد. بنابراین در ص//دد هس//تیم صنعت بیم//ه بتواند چتر خ//ود را در سطح جامعه بگستراند. س//لیمانی با اشاره به فعالیت ۰۱ ش//رکت اس//تارتآپی در بخشهای بیمهای یادآور ش//د: این ش//رکتها برای ادامه فعالیت باید از لحاظ صالحیت فنی و علمی به تایید بیمه مرکزی برس//ند و امیدواریم با امض//ای این تفاهمنامه بتوانیم بس//تری برای فعالیت این ش//رکتها فراهم کنیم. رئیس بیم//ه مرکزی همچنین با تاکید بر اینکه اس//تارتآپها در دو س//ال گذش//ته وارد فعالیته//ای بیمهای ش//دهاند، اضافه کرد: خوش//بختانه ام//روزه بیمه مرکزی ای//ن واقعیت را پذیرفته اس//ت که این نوع ش//رکتها در جهت رش//د و توسعه صنعت بیمه و نه علیه فعالیتهای بیمه عمل میکنند. سلمانی اضافه کرد: طبیعی است که فعالیت این شرکتها در بخشهای بیمهای نیاز به قوانین دارد اما درحالحاضر این قوانین در حال پیشنویس اس//ت و در نخس//تین فرصت در شورای عال//ی بیمه، قوانین مربوط به آن تصویب خواهد ش//د. به گفته وی، درحالحاضر این ش//رکتها در قالب کارگزاران صنعت بیمه فعالیت میکنند که با تصویب قوانین مربوط این شرکتهای فناور میتوانند در راستای توسعه خدمات بیمهای فعالیت کنند.

درحالحاضر در سطح شرکتهای بیمهای قوانین و مقررات و همچنین پوششهای بیمهای متنوعی داریم و قوانین نیز مصوب شده است

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.