برگزاری رویداد استارتآپی SMEها در قزوین

SMTnewspaper - - صنعت -

مع//اون صنایع کوچک ش//رکت ش//هرکهایی صنعتی اس//تان قزوی//ن گفت: نخس//تین رویداد اس//تارتآپی SME ها با رویک//رد صنایع هایتک و تجاریس//ازی ایدهه//ای بخ//ش دانش//گاهی و طرحهای صنعتی از س//وی ش//رکت شهرکهایی صنعتی استان و با همکاری دانشگاه آزاد اسالمی و فنبازار منطقهای استان برگزاری میشود.

ب//هگ//زارش ب//هنق//لازروابطعمومی ش//رکت ش//هرکهایی صنعت//ی اس//تان قزوین، ش//هریار کش//اورز در جلس//ه هماهنگی برگزاری رویداد اس//تارتآپی صنایع کوچک ب//ا اعالم این مطلب، افزود: در راستای تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابالغی رهبر معظم انقالب درباره توس//عه کارآفرینی و اقتص//اد دانشبنیان و اجرای سیاس//تهای کلی علم و فناوری و س//اماندهی و توسعه زیستبوم فناوری، نوآوری و کارآفرینی این رویداد بزرگ با فعاالن حوزه صنعت، دانش//جویان و استادان برگزار میش//ود. معاون صنایع کوچک ش//رکت ش//هرکهایی صنعتی اس//تان قزوین با اش//اره به اه//داف این رویداد تصریح ک//رد: ترویج رویدادهای بومی مراکز سرمایهگذاری خطرپذیر با هدف ارتقای درونزا و برونگرایی فناوری مناسب ب//ا نیازهای کش//ور-بهرهبرداری موث//ر از ظرفیت دانش//جویان، فن//اوران و نوآوران-تجاریس//ازی ایدههای بخش دانش//گاهی و طرحهای صنعتیارتب//اط صنعت و دانش//گاه ب//ا برگ//زاری رویداد اس//تارتآپی و شناس//ایی حلقههای گمش//ده و جلب توجه س//رمایهگذاران و فع//االن صنعتی به رخدادهای اس//تارتآپی حوزه صنعت از مهمترین اهداف رویداد استارتآپی SME ها است.

کش//اورز تصریح کرد: ارائه و معرفی طرحهای نو صنعت//ی و حمایت برای حضور در نمایش//گاههای داخل//ی و خارجی و همچنین معرف//ی طراحان و ایدههای نو به س//رمایهگذاران جدید در راس//تای تجاریسازی و اجرایی ش//دن آن ایده به محصول از مزیته//ای برنامهه//ای حمایت//ی از اینگون//ه استارت آپها است. گفتنی است، نخستین رویداد اس//تارتآپی SME ها با رویک//رد صنایع هایتک اول آذر امسال در قزوین برگزار میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.