‹واحدهای‹موفق‹با‹مدیران‹جوان ‹الگوی‹داخلی‹برای‹تولیدکنندگان‹

SMTnewspaper - - صنعت -

مع//اون ام//ور اقتص//ادی اس//تانداری قم، اف//ق برنامهه//ای اس//تان تا پایان س//ال ۷۹ را تعیینتکلی//ف واحده//ای صنعت//ی در تمل//ک بانکها و جلوگی//ری از معطل ماندن س//رمایههای بخش صنعت و تولید اس//تان عنوانک//رد.بهگ//زارشخبرنگار از اس//تان قم، مه//رداد غضنفری در س//یامین نشس//ت س//تاد کارگروه س//تاد تس//هیل و رف//ع موان//ع تولی//د قم ه//دف از حض//ور در شهرکهای صنعتی را برطرف کردن مشکل واحده//ای نیمهفعال و راک//د و در عین حال توجه به واحدهای فع//ال عنوان و اظهار کرد: بازدیدهای تخصصی از سوی مدیران مربوط به تولید و صنعت باید پیوس//ته اجرایی شود. وی در ای//ن جلس//ه که در ش//هرک صنعتی ش//کوهیه برگزار ش//ده ب//ود، اف//زود: حضور دس//ته جمع//ی مدی//ران و همچنین حضور انف//رادی مس//ئوالن در واحده//ای صنعتی س//بب میش//ود تا مش//کالت پیش از اینکه به معض//ل تبدیل ش//وند در هم//ان مراحل ابتدای//ی شناس//ایی و برای رفع س//ریع آنها اقدام ش//ود. معاون امور اقتصادی استانداری ق//م در بخش دیگری از س//خنان خود وجود واحده//ای تولی//دی دانشبنی//ان، فنی و در عین حال هایتک در ش//هرکهای صنعتی استان را مد نظر قرار داد و گفت: خوشبختانه واحدهای بس//یار خوبی در استان را شاهدیم که با استفاده از دانش مدیریت عالی، انضباط کاری، تخص//ص و همدل//ی در س//طح واحد تولیدی، محصوالت مهم و مورد نیاز اس//تان و کشور را تولید میکنند. وی وجود واحدهای موفق با مدیران ج//وان و خالق را نمونههایی از الگوهای داخلی برای سایر تولیدکنندگان دانس//ت و افزود: امیدواریم با کمک مسئوالن ش//اهد توس//عه اینگونه مدیریتها در سایر واحدهای صنعتی باش//یم که در این شرایط ب//ا صرفهجویی در هزینهه//ای غیرضرور و به موقع عمل کردن در بحث بازاریابی و صادرات س//بب پویایی واحدهای خود شدهاند. معاون اس//تاندار ق//م اضافه کرد: در همین ش//هرک صنعتی ش//کوهیه واحدهایی وجود دارند که بدون اس//تفاده از تسهیالت بانکی ضمن اداره واحد صنعتی خود به دنبال فازهای توسعهای هس//تند و این ش//دنی اس//ت و ما دیدیم در ش//رایط و وضعیت مس//اوی فضای صنعت و تولید با اس//تفاده از دانش خود اینگونه موفق عم//ل میکنند. امیر طیبین//ژاد، مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان قم نیز در این نشست با اش//اره به وجود سرمایهگذاران و متقاضی//ان بیش//مار ب//رای حض//ور در ش//هرکهای صنعتی، همراه//ی و همافزایی تمامی مدیران اس//تان را خواستار شد و اظهار کرد: درحالحاضر سرمایهگذاران خوبی برای استقرار در ش//هرک صنعتی شکوهیه و سایر شهرکهای صنعتی با ایجاد اشتغالزایی باال و در عین حال استفاده از دانش روز وجود دارند که به دلیل نیاز در بخش//ی از زیرساختهای ش//هرکهای صنعتی معط//ل ماندهاند. وی اضاف//ه کرد: خوش//بختانه رویک//رد مدیران ارش//د اس//تان و بهویژه مجموعه استانداری همراه و همصدا با تولید و شهرکهای صنعتی جل//و میروند و امیدواریم با یاری مس//ئوالن شاهد رفع مشکالت زیرساختی شهرکهای صنعتی باشیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.