تجهیز‹شهرک‹های‹صنعتی‹فارس‹به‹پدافند‹غیرعامل

مدیرعامل‹شرکت‹شهرک‹های‹صنعتی‹فارس‹خبر‹داد‹

SMTnewspaper - - صنعت -

مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی استان فارس گفت: ش//هرکها و نواحی صنعتی این استان به تجهیزات و روشهای پدافند غیرعامل مجهز ش//ده است. به گزارش

به نقل از روابطعمومی شرکت شهرکهای صنعتی اس//تان فارس، احد فتوحی در جلس//ه کمیته پدافند این ش//رکت که همزمان با هفته پدافند غیرعامل برگزار ش//د، با بیان اینکه ش//هرکهای صنعتی جزو تاسیسات حساس و زیربنایی کش//وری به ش//مار میروند، اظهار کرد: تالش ب//رای حفظ امنیت این ش//هرکها ضروری ب//وده و نحوه اجرای پدافند غیرعامل در این شهرکها نیز دارای اهمیت است.

مدیرعام//ل ش//رکت ش//هرکهای صنعت//ی اس//تان ف//ارس گف//ت: با پیشبینی و رعایت م//وارد الزم در زمینه ساختوس//ازها در ش//هرکها و نواحی صنعتی در اجرای سیاس//تها و روشه//ای پدافند غیرعام//ل تالش ویژهای شده است.

فتوح//ی در ادامه با بیان اینکه اصل پیش//گیری و انجام اقدامات پیش//گیرانه به منظور مقابله با حوادث و تهدیدها در اولوی//ت برنامهه//ای کمیته پدافند غیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی فارس قرار دارد، گفت: در این زمینه عالوهب//ر الزام//ات قانونی مانن//د حفظ حری//م واحدهای صنعتی و ایجاد و تجهیز ایس//تگاههای آتشنشانی، ساخت نیروگاهه//ای ب//رق مقیاسکوچ//ک و س//اخت درمانگاه و جانمایی واحدهای صنعت//ی در ناحیههای مختلف برخی اقدام//ات پیش//گیرانه مانن//د بازرس//ی ایمن//ی واحدهای صنعت//ی و تهی//ه شناس//نامه ایمن//ی نیز پیوس//ته انجام میشود.

مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی استان فارس اضاف//ه ک//رد: تاکنون با انجام طرح وی//ژه ممیزی ایمنی و بهداشت رد)HSEE( ش//هرکها و نواحی صنعتی استان ب//رای بیش از ۰۰۹واحد صنعتی شناس//نامه ایمنی صادر ش//ده و کار ممی//زی ب//رای صدور شناس//ه ایمنی س//ایر واحدهای صنعتی نیز در حال انجام است.فتوحی یادآوری کردی: پدافند در مفهوم کلی، دفع، خنثی کردن یا کاهش تاثی//ر اقدام//ات آفندی دش//من و تهدیده//ای طبیعی و جلوگیری از خسارت به امکانات و تاسیسات زیربنایی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.