حنای تحریمهای بیرونی در مقابل خود تحریمیها رنگی ندارد

فعاالن صنعت قطعه در گفتوگو با : بیاثر شدن تسهیالت با چالشها

SMTnewspaper - - صنعت -

مرحل//ه دوم تحریمه//ا در حالی آغاز میش//ود که صنعتگ//ران معتقدن//د این تحریمه//ا نمیتواند تاثیر زیادی روی تولیدات داخلی داش//ته باشد. آنها بیشتر مش//کالت کنونی را ناشی از خودتحریمیها دانسته و عنوان میکنند این صنایع باالدس//تی و پاییندستی هس//تند که ب//ا عملکرد نامناس//ب یکدیگ//ر را دچار چالشهای اساسی کردهاند.

ضمن آنکه برنامههای تس//هیالتی ازسوی مدیران دولت//ی در حد ح//رف باق//ی مانده اس//ت و اجرایی نمیشود.

به نظر میرس//د، تحریمها فرصتی برای خالقیت و نوآوری اس//ت و بهنوعی انگیزه اف//راد را برای غلبه بر چالشهای خارجی بیشتر میکند. از اینرو، تالشها در راس//تای ادامه حیات نه تنها فشارهای خارجی را کمرنگ کرده، بلکه پویایی بیشتری را برای واحدهای صنعتی به ارمغان میآورد، بهش//رط اینکه مشکالت داخلی برطرف شوند.

صنعت خودرو بهعنوان یکی از حوزههایی که نوک پیکان اهداف تحریمی امریکا قرار گرفته، عزم خود را جزم کرده تا تولید را مانند ش//رایط عادی ادامه دهد. ح//ال باید دی//د فعاالن این صنعت چق//در میتوانند ب//ا کاهش وابس//تگی خ//ود به ش//رکتهای خارجی فعالیت خود را ادام//ه دهند و ظرفیت بخش صنعت برای داخلیس//ازی قطعات مورد نی//از وارداتی چقدر است.

‹ چالش نوسازی خطوط تولید

احمدرض//ا رعنای//ی، عض//و هیاتمدی//ره انجم//ن تخصصی صنای//ع همگن نیرومحرکه و قطعهس//ازی کش//وردراینب//ارهب//ه گفت:صنع//تقطعه به لح//اظ علم و تجربه کارنامه مطلوب//ی دارد و تنها مشکل آن وجود کاستیهایی در بخش ماشینآالت و سرمایه است. در واقع نوسازی تجهیزات و بهینهسازی خط//وط تولی//د یک//ی از نیازهای فعل//ی این صنعت است.

وی اف//زود: تحریمه//ا نمیتوان//د ب//ر نوس//ازی ماش//ینآالت و تجهیزات تاثیر زیادی داش//ته باشد و مانع بزرگی ایجاد کند زیرا این قابلیت وجود دارد که بخشی از این س//ختافزارها با توانمندیهای داخلی ساخته ش//ود. همچنین بخشی از ماش//ینآالتی که در صنایع دیگر بدون اس//تفاده مان//ده را میتوان به بخشهای مورد نظر منتقل کرد.

رئیس انجم//ن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازی اس//تان مرکزی مهمترین چالش برای نوس//ازی تجهی//زات واحده//ای تولی//دی را کمبود نقدینگی دانس//ت و گفت: اگر خودروس//ازان بدهی و مطالبات قطعهس//ازان را بپردازند و سازکاری ایجاد و سرمایه در گردش قطعهساز تامین شود، بهطور قطع این تحریمها اثر خاص//ی روی صنعت بهویژه صنعت خودرو نخواهد داشت.

او خاطرنش//ان کرد: کش//ور به لحاظ انرژی، نیروی انس//انی متخص//ص و تجرب//ه کمبودی ن//دارد، فقط ضعف ما منجس//م عمل نکردن در بهرهمندی از این ظرفیتها کنار یکدیگر اس//ت.البته دلیل این امر نیز دلسردی تولیدکنندگان ناشی از فشارهای مالی بوده که انگیزه آنها را از بین برده است.

این فعال صنعت قطعه ادام//ه داد: بهعنوان نمونه، منابعی که باید قطعهساز برای بخش تحقیق و توسعه، نوسازی و بهینهس//ازی خط تولید، تهیه مواد اولیه و پرداخت حقوق نیروی انسانی در اختیار داشته باشد، بهنوع//ی بلوکه ش//ده و بهای محصوالت//ش به موقع پرداخت نمیشود. به این ترتیب و با ادامه این شرایط اعتب//ارش را در بازار از دس//ت داده و تمام معادالت مالی او بهم ریخته است.

عضو هیاتمدیره انجم//ن تخصصی صنایع همگن نیرومحرک//ه و قطعهس//ازی کش//ور ب//ا بی//ان اینکه مطالبات معوقه و تامین نش//دن س//رمایه در گردش قطعهس//از، چالش بزرگ بخش تولید و داخلیسازی قطعات است، گفت: با توجه به ۳ تا ۴ برابر شدن نرخ نهادههای تولید تحریمهای بیرونی تاثیر زیادی بر این بخشها ندارد.

‹ ‹ گره خوردن منافع صنعتگران به یکدیگر

رعنایی درباره چگونگی تامین س//رمایه در گردش قطعهس//ازان گفت: نخست باید خودروسازان ۰۲هزار میلی//ارد توم//ان بدهی خود را تس//ویه کنند تا خون تازهای در رگه//ای تولید جریان یابد. به این ترتیب منابع الزم جهت بهینهس//ازی خط//وط و تهیه مواد اولیه در اختیار صنعتگر قرار میگیرد.

او اف//زود: اگر این امر محقق ش//ود با وجود تحریم، میتوان تیراژ تولید و درصد داخلیسازیها را افزایش داد.

رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازی کشور تاکید کرد: بهعنوان یک قطعهساز ای//ن اطمینان را میدهم که بهدلیل توانمندی باالیی که در صنعت قطعه وجود دارد، میتوانیم بر تحریمها غلبه کنی//م و تنها این تحریمهای داخلی اس//ت که مشکلساز شدهاند.

ای//ن صنعتگر ب//ا بیان اینک//ه برنامهری//زی وزارت صنعت، مع//دن و تج//ارت و نیز خودروس//ازان باید درراستای راهاندازی و پویایی واحدهای صنعتی باشد، گفت: این تحریمهای داخلی اس//ت که قطعهس//از را فلج کرده و ۰۵درصد واحدهای قطعهس//ازی بهدلیل مشکالت داخلی، غیرفعال شده یا با کمترین ظرفیت در حال تولید هستند.

رعنای//ی عن//وان ک//رد: ای//ن نتیج//ه ناش//ی از تصمیمگیریهای نادرست در سطوح باالست و اینکه خودروساز باور ندارد منافعش با قطعهساز یکی است. منافع خودروس//از به منافع قطعهس//از گره خورده و پیشرفت یکی منوط به پیشرفت دیگری است.

تولید و تحریمهای داخلی

در ادامه عضو انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی هم بهعن//وان یکی از فعاالن صنعت قطعه به گرانی و کمبود مواد اولیه داخلی اش//اره کرد و مشکالت این بخش را بیش از تحریمها و واردات مواد اولیه دانست. محمد منوری در گفتوگ//و با با گالیه گفت: بیشتر مشکالت مربوط به امور داخلی و مواد اولیهای است که در داخل تولید و تامین میشود. مس، فوالد ...و در کش//ور تولید میشود اما پرسش این است که چرا به بازار عرضه نمیش//ود، چرا باید برای این مواد، بازار آزاد و س//یاه داشته باش//یم، چالش اساسی این مسئله است.

او افزود: صنع//ت در بحث دانش فنی، ظرفیتهای تولید ...و مش//کلی ندارد. امروز کسانی که در صنعت قطعه فعالی//ت دارند بهدلیل کمبود و نبود مواد اولیه مورد نیاز، با کمترین ظرفیت در حال فعالیت هستند. ضروری است در شرایط فعلی این معضل رفع شود.

ای//ن صنعتگر خاطرنش//ان ک//رد: م//ا متخصصان و کارشناس//ان زی//ادی در کش//ور داری//م نیروه//ای تحصیلکرده، جوان و آماده کار که میتوانند تولید را با آخرین فناوری ادامه دهند. تمام صنعتگران از جمله قطعهس//ازان میتوانن//د نیازهای خ//ط تولید صنایع داخل//ی را تامین کنند اما برخی عملکردها از س//وی عدهای از تولیدکنندگان داخلی باعث ش//ده تا تولید محصوالت نهایی با چالشهای زیادی روبهرو باشد.

‹ کمبود مواد اولیه و داخلیسازی

من//وری با بی//ان اینکه قطعات تولی//دی خود را تا ۰۷درص//د داخلیس//ازی کرده، گفت: م//ا پروژههای زیادی برای داخلیس//ازی قطع//ات دنبال میکردیم ام//ا کمبود و گرانی مواد اولی//ه انجام برخی از آنها را متوقف کرده است.

وی اظهار کرد: تولید محصوالت از س//ال گذشته تا امسال به لحاظ تعداد افزایش یافته و قرار بود این امر ادام//ه پیدا کند اما معضل تهیه مواد اولیه ادامه راه را با مشکل روبهرو کرده اس//ت. بهعنوان نمونه، شمش آلومینیوم، سال گذشته ۶هزار تومان بود، ۲ ماه پیش ۲۱هزار تومان عرضه میش//د و درحالحاضر با ۲۳ تا ۵۳هزار تومان در بازار پیدا نمیشود. این وضعیت نیاز به رسیدگی و نظارت دارد.

او ادامه داد: فوالد مبارکه تولیدکننده داخلی است و مواد اولیه مورد نیاز آن هم از داخل تهیه میش//ود چرا به دست صنعتگر نمیرسد؟ چرا من قطعهسازان باید ب//ا التماس از یک انب//اردار ورق فوالد مورد نیاز خ//ود را به هر قیمتی خریداری کنم تنها برای اینکه خط تولیدم نخوابد؟

عضو انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی با تاکید بر اینکه مواد اولیه هر قطعهای تامین ش//ود میتوان ب//ا کمک دان//ش داخلی و متخصص//ان آموزشدیده طراح//ی و س//اخت آن را دنب//ال کرد، گف//ت: اتفاقا تحریمها بهتری//ن موقعیت برای صنعتگران بهمنظور افزایش فعالیتها و نشان دادن توانمندیهای داخلی اس//ت. من تولیدکننده اگر مطمئن باش//م مواد اولیه مورد نیازم قابل تهیه است طراحی قطعات را سفارش میدهم و با قالبس//ازی بسیاری از قطعاتی که پیش از این وارد میش//د، داخلیسازی را با باالترین درصد ادام//ه میده//م. ضمن آنک//ه افزایش تولی//د زمینه اش//تغالزایی را بهوجود میآورد و میتوان از نیروهای جوان و متخصص بیشتری بهره برد.

‹

من//وری که بی//ش از ۰۰۳ نوع محص//ول (قطعات منفصله) را در واحد صنعتی خود تولید میکند، ادامه داد: استارت بهطور کامل در شرکت ما تولید میشود و چون برخی قطعات آن جزو قطعات مصرفی اس//ت بهطور جداگان//ه برای بازار لوازم یدک//ی هم تولید و تامین قطعه داریم.

او یادآور ش//د: ای//ن قطعات پیشت//ر از چین وارد میشد که س//هم بازار داخل را برای تولیدکننده کم کرده اس//ت، ضمن آنکه قدرت رقاب//ت را از صنعتگر گرفت//ه بود. با ممنوعیت واردات محصوالتی که تولید مش//ابه داش//تند فضا به س//ود تولید داخل ش//د اما متاس//فانه دوباره مشکل مواد اولیه صنعتگر را گرفتار خود کرده است.

این فعال صنعت قطعه با اش//اره به کمبود قطعات گفت: ما پیشتر نقطه صفر برای محصوالت انبار شده خود نداش//تیم اما درحالحاض//ر ۰۴درصد از قطعات دارای نقط//ه صفر هس//تند. به این معن//ی که اگر در گذش//ته با تماس مش//تری میتوانس//تیم بالفاصله محصوالت را ارسال کنیم امروز برای ۰۴درصد کاالها موج//ودی انبار نداریم چون مواد اولیه مورد نیاز برای تولید به دس//تمان نرسیده است. به عنوان نمونه، به دلیل نداش//تن مواد اولیه ساخت یک قطعه تکمیلی، قطعه اصلی ساخته نشده و به شکل ناقص در کارخانه دپو شده است.

عضو انجمن مدیران صنایع خراس//ان رضوی ادامه داد: قیمتها کمر تولید را خم کرده و مس که کیلویی ح//دود ۰۳هزار توم//ان بود امروز به ۰۹ه//زار تومان رسیده است. چرا؟ در این شرایط چگونه تولیدکننده میتواند فعالیت داش//ته باش//د و محصوالت رقابتی تولید کند. حتی در این ش//رایط هم قطعهساز راضی به تهیه مواد اولیه با نرخ باال است اما متاسفانه در بازار موجودی نیست. به عنوان مثال، ۲ ماه است سیم الکی را س//فارش دادهایم ولی هنوز به دس//تمان نرسیده است.

‹ ‹ همت تولیدکنندگان ادامه دارد

منوری درباره وابس//تگی ارزی ای//ن واحد صنعتی گف//ت: فقط ۵۱درصد مواد اولیه مورد نیاز ما وارداتی است که البته راحتتر قابل تهیه هستند.

وی با اش//اره به خرید تجهیزات جدید در راستای توس//عه داخلیس//ازی با فناوری روز دنیا اظهار کرد: دس//تگاه پ//رس جدی//د خریداری ش//ده ت//ا برخی قطعات از جمله ش//فتدنده، اس//تارت، گیربکس ...و با فناوری روز س//اخته ش//وند. قالبها آماده ش//ده و نمونهها هم ساخته شدهاند. داخلیسازی این قطعات قرار اس//ت برای نخس//تین بار در ش//رکت ما انجام» شود.

این قطعهس//از اظهار ک//رد: میتوانیم با توانمندی داخلی ظرفیت تولی//د را ۲برابر افزایش دهیم، ضمن آنکه داخلیس//ازیها را هم توس//عه داده و وابستگی خود را کاهش میدهیم.

منوری در پای//ان تاکید کرد: انتظ//ار حمایتهای مال//ی از دولت نداریم اما باید قیمتگذاری مواد اولیه داخلی را کنترل کند و روی این بازار نظارت بیشتری داشته باشد.

سخن آخر

با وجود اینکه قیمت خودرو از سوی شورای رقابت تعیین تکلیف شده و اجازه افزایش قیمت به آن داده نمیش//ود اما نرخ نهادههای تولید از جمله مواد اولیه که در داخل تولید میش//وند در ۲ سال گذشته روند صعودی زیادی داشته است.

افزای//ش قیمتها در این حوزه از نیمه دوم س//ال ۵۹ آغاز ش//د و گالیههای بسیاری را بهدنبال داشته است. صنعتگران بارها عنوان کردهاند باید عملکرد به ش//کل کامل باش//د و این، نوعی تناقض در رفتارهای اجرای//ی اس//ت که قیم//ت برخی محص//والت تحت کنترل باشد و دس//تهای دیگر در بازار تعیین تکلیف شوند.

احمدرضا رعنایی

محمد منوری

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.