نقش تاثیرگذار معادن کوچک در اشتغال مناطق دورافتاده

در نشست تخصصی فعالسازی و به ظرفیترسانی معادن کوچک و متوسط مطرح شد

SMTnewspaper - - معدن -

در دومین روز برگزاری نمایشگاه ایران کانمی//ن، نشس//ت تخصصی فعالس//ازی و به ظرفیترس//انی معادن کوچک و متوسط با حضور جعفر سرقینی معاون معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت، اردش//یر سعدمحمدی قائم مقام ایمیدرو، وجیهاهلل جعفری مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدن//ی، محمدرضا بهرامن رئیس محت//رم خانه معدن و بهرام شکوری رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران برگزار شد. در این نشس//ت ضمن اش//اره به نقش معادن در ایجاد اشتغال، ب//ه ل//زوم نقش حمایتی دولت و تش//کلها در ۲ موضوع تامین نقدینگی و پیش خرید مواد اولیه اشاره شد.

‹ نقش اشتغالزایی معادن در مناطق محروم

در پن//ل تخصص//ی مع//اون معدنی وزارت صنع//ت، معدن و تجارت، با اش//اره به لزوم مطرح ش//دن معادن در کشور، گفت: برای توس//عه بخش معدن گامهای اساسی برداشته شده است ام//ا نبای//د به این حد اکتف//ا کرد و باید با جدیت برای توس//عه بخش معدن تالش کنیم. س//رقینی با اش//اره ب//ه نقش اثرگذار بخش معدن و صنایع معدنی در ایجاد اشتغال در شهرستانها، گفت: معادن امکان ایجاد اشتغال در مناطق دورافتاده را فراهم میکنند.

وی ب//ا بیان اینکه ۰۰۲۱ میلی//ارد تومان بودجه برای احیای معادن کوچک و بزرگ در نظر گرفته ش//ده اس//ت، خاطر نشان کرد: جغرافیای معادن در ایران پراکنده است. از آنجا که احیای معادن کوچک و متوس//ط، سبب اشتغالزایی مناسب در مناطق مح//روم و افزای//ش تولید محصوالت معدنی میش//ود نباید در بروکراس//ی قرار گیرد. این مقام مس//ئول، سهم صنعت معدن و صنایع وابسته را از تولید ناخالص ملی، ۷ درصد، اعالم و عنوان ک//رد: ۴۲ درصد از ص//ادرات غیرنفتی به مواد معدنی اختصاص دارد. در واقع معادن نقطه شروع بسیاری از فعالیتهای صنعتی به شمار میروند.

مع//اون معدن//ی وزارت صنعت، معدن و تجارت، با اش//اره به انقالب معدن س//نگان در بخش معدن کشور، گفت: این منطقه بزرگترین زنجیره معدنی را در خود جای داده است.

وی با بیان اینکه تحریمها در بخش معدن تاثیری بر صادرات م//واد معدنی بر جای نمیگذارد، خاطر نش//ان ک//رد: ما باید از این فرصت به بهترین ش//کل ممک//ن در افزایش صادرات بهره بگیریم. ش//اید گفته ش//ود که هزینهها افزای//ش پیدا کرده اما ب//ه هم//ان میزان نیز درآمدها روند صع//ودی به خود گرفتهاند. نباید فراموش کنیم که معادن همواره یک روزنه مناس//ب برای برونرفت از شرایط دشوار اقتصادی هستند.

این مقام مسئول با اشاره به مشارکت دولت و بخش خصوصی در احیای معادن کوچک و متوسط، بیان کرد: خانه معدن ایران، ش//رکت تهیه و تولید مواد معدنی و ش//رکت گلگهر با دولت در این مس//یر همقدم شدند و تفاهمنامههایی را منعقد کردند. در گام نخس//ت ب//رای احیای ۰۰۵ معدن ت//الش کردیم و امیدوار هستیم که بتوان این تعداد را فعال کرد.

‹

در ادام//ه ای//ن پنل تخصصی، اردش//یر س//عدمحمدی قائم مق//ام ایمیدرو، ارزش طرحهای فعلی ایمیدرو را ش//امل بخش ارزی و ریال//ی عنوان کرد و اف//زود: هماینک ۹۳ طرح به ارزش ۳۱۵۱ میلی//ارد توم//ان، ۸.۴ میلی//ارد دالر و ۵.۳ میلیارد یورو از س//وی این سازمان در دس//ت اجراست. سعدمحمدی با بیان اینکه رش//د فعالیتهای معدنی سبب ایجاد فرصت شغلی برای فارغ التحصیالن میشود، تاکید کرد: طی ۲ تا ۳ سال آینده، با راهاندازی پروژههای جدید، ۴۱هزار ش//غل در این بخش ایجاد میشود. وی به خط اعتباری ۲ ساله بین ایران و بالروس، اشاره و تاکید کرد: با استفاده از این فاینانس میتوان بخشی از نوسازی تجهیزات و ماش//ینآالت معدنی را انجام داد تا شرکتهایی که متقاضی این بخش هستند، از این فرصت استفاده کنند.

س//عدمحمدی درباره طرحهای در دس//ت راهاندازی ایمیدرو گف//ت: پروژه ۰۴هزار تنی ش//مش آلومینی//وم جاجرم تا ۲ ماه آینده وارد مدار تولید میش//ود. تا ۵ ماه آینده نیز ۲ طرح باقی مان//ده از پروژههای اس//تانی فوالد به تولید میرس//ند س//پس بهرهبرداری میش//وند. این مقام مس//ئول در عین حال خبر داد که کارخانه جدید کنسانترهس//ازی سنگان نیز به ظرفیت تولید ۵ میلیون تن، اوایل س//ال ۸۹ به بهرهبرداری میرس//د و تا ماه آینده نیز پیمانکار جدید معادن س//نگان مشخص خواهند شد. وی همچنین درباره وضعیت زغالس//نگ در کشور اظهار کرد: ظرفیت تولید این بخش تا ۴ سال آینده ۲ برابر خواهد شد و به این ترتیب اهداف توسعهای این حوزه محقق میشود.

‹ ارزش طرحها و برنامه اشتغال 41هزار نفری احیای معادن با ارزش افزوده باال

در ای//ن پن//ل تخصصی، وجیهاهلل جعفری نی//ز گفت: احیای معادن کوچک و متوس//ط میتواند به تکمیل و افزایش ظرفیت بخ//ش معادن کم//ک کند. وی در ادامه با بی//ان اینکه بیش از ۴ هزار معدن کوچک و متوس//ط در کش//ور وجود دارد، اظهار ک//رد: در قان//ون مع//ادن، تعریف معادن بزرگ آمده اس//ت و با توج//ه به این تعریف، بس//یاری از معادن بزرگ در این دس//ته ج//ای نمیگیرن//د. معادنی باید احیا ش//وند ک//ه ارزش افزوده، ایجاد میکنند. در این زمینه، نخستین تفاهمنامه برای احیای معادن کوچک و متوس//ط با ش//رکت میدکو و گلگهر و برخی از ش//رکتهای خارجی بسته شد. بنا به این تفاهمنامه، معادنی که امکان و ش//رایط اولیه را دارند اما نیازمند برخی همراهیها اعم از تامین نقدینگی، تضمین خرید مواد اولیه ...و هس//تند با بررس//ی وزارتخانه برای فعال کردن آن معدن تال ب//ه گفته جعفری، برخی از مع//ادن که امکان احیای آنها وجود دارد شناس//ایی ش//دهاند و ما تالش میکنیم متناسب با شرایط مع//ادن به آنه//ا کمک کنیم. برخی از معادن، گواهی کش//ف و پروانه بهرهبرداری دارند و در حال دریافت این مجوزها هستند. این معادن امکان س//رمایهگذاری برای واحد فرآوری را ندارند و تالش میکنیم طی بررسیهای انجام شده، یک فضای مناسب برای سرمایهگذاری ایجاد کنیم. وی با اشاره به برخی حمایتها از معادن کوچک و متوس//ط، بیان کرد: تضمین خرید و فروش مواد معدنی میتواند در این مس//یر به بس//یاری از معادن کمک کند. ایمیدرو، کمکهای تس//هیالتی را برای این معادن در نظر گرفته است. مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی، گفت: برخی از این معادن همچنین در بخش اکتشاف تکمیلی، نیاز به عقد قراردادهایی با اش//خاص حقیقی و حقوقی دارند، صندوق بیمه معادن نیز میتواند در این فرآیند نقش موثری ایفا کند.

‹ نقش بنگاههای کوچک در ایجاد اشتغال

در ادامه این پنل تخصصی، بهرام شکوری، رئیس کمیسیون مع//ادن و صنای//ع معدنی اتاق بازرگانی ایران با ارائه آمارهایی از بانک جهانی و اتحادیه اروپا، عنوان کرد: از هر ۵ شغل در اروپا ۴ مورد از سوی بنگاههای کوچک و متوسط ایجاد میشود. وی در ادام//ه بیان کرد: ۳.۸۹ درصد معادن ایران در اختیار اسامایها هستند. معادن جهان به شکل خوشهای فعالیت میکنند، به این صورت که ش//رکتهای بزرگ به عنوان قله و سایر شرکتهای کوچک و متوسط بهصورت کوهپایه عمل میکنند، در حالیکه ای//ن روند در ایران چندان دیده نمیش//ود. ش//کوری در ادامه بیان کرد: اسامایها ۵۸ درصد در میزان اش//تغال و ۵۶ درصد در تولید مواد معدنی نقش داشتهاند. عیار، میزان ذخیره و دور بودن از معادن دیگر، از جمله چالشهای اصلی پیش روی این کسب و کارهای معدنی کوچک و متوسط است. شکوری با اشاره ب//ه راهاندازی معادن کوچک و متوس//ط، اظه//ار کرد: برای این معادن به واس//طه میزان عیار، ذخیره ...و امکان س//رمایهگذاری چندان//ی وج//ود ندارد، در نتیجه یک//ی از کارها در خانه معدن آن اس//ت که کنسرس//یومی متش//کل از صاحب//ان این معادن تش//کیل دهد و برای آنها واحدهای فرآوری در مقیاس کوچک ایجاد ش//ود. وی با اش//اره به تالشهای خانه معدن برای ایجاد واحده//ای ف//رآوری در معادن کوچک و متوس//ط، گفت: برای گام گذاش//تن در این مسیر نخست الزم است اطالعات درستی از این معادن کس//ب کنیم اما درحالحاضر اطالعات دقیقی از معادن کوچک و متوس//ط در دس//ت نداریم. رئیس کمیسیون معدن ات//اق بازرگانی ایران ادامه داد: نمایش//گاه ایران کانمین ۸۱۰۲ توانمندی های خوبی را برای فعالسازی معادن کوچک و متوسط در اختیار دارد. رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران، از آمارهای رس//می مبنی بر س//هم کمتر از یک درصدی مع//دن در تولی//د ناخالص ملی خبر داد و علت آن را محاس//به نش//دن س//هم محصوالت معدنی در صنایع پاییندستی عنوان کرد. این در حالی اس//ت که به گفته وی، س//هم واقعی معدن در تولید ناخالص ملی ۰۲ تا ۰۳ درصد است.

وی ادام//ه داد: مناب//ع معدن//ی ب//ه کار رفت//ه در خ//ودرو و ساختمانس//ازی ب//ه ترتیب ۰۵ و ۰۹ درصد اس//ت که باید در محاسبه تولید ناخالص ملی در نظر گرفته شود.

در پای//ان این پنل، س//رقینی معاون معدن//ی وزارتخانه از شکلگیری کمیته ۵جانبه برای تخصیص اعتبار صندوق بیمه و تامین ماش//ینآالت برای واحدهای کوچک و متوسط خبر داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.