پرونده آلومینیوم المهدی را پیگیری میکنم

نماینده مردم هرمزگان:

SMTnewspaper - - معدن -

نماین//ده م//ردم هرم//زگان در مجل//س ش//ورای اس//المی گفت: خریدار آلومینیوم المهدی، با تهدید به تعطیلی کارخانه، معیش//ت 00۸۱تا 2000 کارگر در ای//ن کارخان//ه را اهرمی برای فش//ار ب//ه دولت و باجخواهی قرار داده است.

به گ//زارش خبرگزاری مهر، احمد مرادی در آیین تودیع و معارفه مدیر کل دیوان محاسبات هرمزگان با اشاره به جایگاه دستگاههای نظارتی در بازدارندگی از تخلفات و رفع مش//کالت جامعه، افزود: متاسفانه قبح اخت//الس و سوءاس//تفاده از بیتالمال در حال کمرنگ ش//دن اس//ت و نگران این وضعیت هستیم. به همین دلیل باید مجازات را متناس//ب با نوع جرم تعیین کرد تا توان بازدارندگی داشته باشد.

وی اظه//ار ک//رد: متاس//فانه در س//الهای اخیر، برخورد با اختالس و سوءاستفاده کمرنگ شده است و ما از دولت انتظ//ار داریم تذکر نمایندگان مجلس را جدی بگیرد و در مواردی که نمایندگان، دولت را در جریان سوءاستفادههای مالی قرار میدهند، با این موارد برخورد و از وقوع دوباره آن جلوگیری کند.

مرادی با اش//اره به ق//رارداد واگ//ذاری آلومینیوم المه//دی تصری//ح کرد: م//ن بارها درب//اره واگذاری آلومینی//وم المه//دی اعتراض و نطق ک//ردم. هر چه بیش//تر روی این واگذاری حس//اس میشویم، ابعاد وس//یعتری از تضییع حقوق بیتالم//ال را میبینیم و گزارشه//ای متعدد دیوان محاس//بات و س//ازمان بازرس//ی هم تاییدکننده این مدعاس//ت که خریدار، اهلی//ت الزم را ب//رای خرید نداش//ته اما متاس//فانه س//ازمان خصوصیس//ازی حاضر به پذیرش اشتباه خود نیست.

این نماینده مجلس همچنین با اش//اره به از مدار خارج ش//دن ح//دود 05۱واحد دیگ ای//ن کارخانه عنوان ک//رد: خریدار با تهدید ب//ه تعطیلی کارخانه، معیش//ت 00۸۱ ت//ا 2000 کارگ//ر ش//اغل در این کارخان//ه را اهرمی برای فش//ار و باجخواهی از دولت قرار داده اس//ت و متاس//فانه این باجخواهی در یک مرحل//ه، منجر ب//ه باجگیری 200 ت//ا 00۳ میلیارد تومانی شده و خریدار همچنان بهدنبال اخذ امتیازات بیشتر است. وی خاطرنشان کرد: واگذاری آلومینیوم المه//دی با نرخ 00۸ میلی//ارد تومان در حالی انجام ش//ده که ارزش روز مجموعه بیش از 5هزار میلیارد توم//ان بوده اس//ت و بدتر از آن خری//دار با پرداخت نکردن اقس//اط وامهای خارجی، اعتب//ار بینالمللی واحدهای اقتصادی کش//ور را خدشهدار کرده است. امروز نیز ب//ا ارز ۴200 تومانی، مواد مصرفی خود را وارد و با دالر 5۱ هزار تومانی صادر میکند و با وجود محکومیت در شورای رقابت حاضر نیست حتی یک کیلوگرم ش//مش تولیدی را در بورس داخلی عرضه کن//د. مرادی بیان کرد: م//ن بهعنوان نماینده مردم، تا حصول نتیجه، دس//ت از پیگی//ری پرونده تخلف در ف//روش آلومینیوم المهدی برنم//یدارم و از تمام اختی//ارات قانونی خود برای دف//اع از حقوق مردم و کارگران این کارخانه اس//تفاده خواهم کرد. نماینده م//ردم بندرعب//اس در مجلس از دیوان محاس//بات، س//ازمان بازرس//ی و س//ایر نهادهای نظارتی کشور درخواس//ت کرد با تمام توان با فسادهای آشکار این چنینی، برخورد قانونی کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.