نمایش توانمندیهای فوالد امیرکبیر در بغداد

SMTnewspaper - - معدن -

مدیرعام//ل ش//رکت فوالد امیرکبیر کاش//ان از حضور این ش//رکت در نمایش//گاه بغ//داد در هفته آت//ی خب//ر داد و گفت: دول//ت در گذش//ته برای رفع مش//کالت تحری//م و انتقال ارز، ای//ن امکان را فراه//م کرده بود که ارز حاص//ل از فروش محصول به کش//ورهای عراق و افغانس//تان به دالر محاسبه و به ریال دریافت ش//ود اما با ابالغ بخش//نامه اخیر تاکید ش//ده که ش//رکتها برای صادرات همچون کش//ورهای همس//ایه عراق و افغانستان باید تعهد ارزی بدهن//د و ارز حاصل از صادرات را به س//امانه نیما واری//ز کنند. به گ//زارش روزگار معدن، عزیز قنواتی با اش//اره به تحقق برنامه صادراتی یک ساله ش//رکت فوالد امیرکبیر کاشان در ۸ ماه و به میزان 20 هزار تن گفت: امیدواریم بتوانیم توان صادراتی ش//رکت را 2 برابر کنیم. قنواتی افزود: شرکتهای داخلی باید با تعهدات ارزی و اجرای بخشنامههای عرض//ه محصوالت، درصدد حف//ظ بازارهای خود بهویژه در کشورهای همسایه باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.