چرا رئیس هیات مدیره فوالد مبارکه استعفا داد؟

SMTnewspaper - - معدن -

محمود اس//المیان، رئی//س هیات مدیره فوالد مبارک//ه اصفهان پس از 2 س//ال فعالیت در هیات مدیره این ش//رکت از س//مت خود کنارهگیری کرد. ب//ه گ//زارش چی//الن، محمود اسالمیان با تایید این مطلب افزود: در 2 سال فعالیتم در هیات مدیره فوالد مبارکه، اعتقاد داشتم که بازنگری بر اس//اس اصل ۴۴ قانون اساس//ی مبنی بر خصوصیسازی که بزرگان نظام از جمله رهب//ر معظم انقالب و همچنین دولت یازدهم و دوازدهم بارها به آن اشاره کردند، تاکنون به درستی انجام نشده است.

به گفته وی، خصوصیسازی از جمله اقدامهای مهمی است که به س//ود کشور است اما با مش//کالت زیادی روبهرو شده زیرا برخی از مجموعههای تولیدی کشور از بهرهوری پایینی برخوردار بودهاند و از مس//ائل و مشکالت حاشیهای بسیاری برخوردارند که باید بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر خصوصیسازی، به بخش خصوصی کشور واگذار میشدند اما تاکنون شاهد این اتفاق مهم نبودهایم.

اسالمیان با اشاره به اینکه ارادهای مبنی بر خصوصیسازی در کش//ور وج//ود نداش//ته، تصریح ک//رد: این ه//دف مهم ب//ا ایراده//ای زی//ادی روبهرو ب//وده از جمله رعایت نش//دن اهلیت.

وی خاطرنش//ان کرد: اهلیت بهعنوان یک ش//اخص بسیار مه//م در جه//ان برای خصوصیس//ازی بخشه//ای مختلف تولیدی کش//ورها رعایت میش//ود، از جمله در بلوک ش//رق سابق اروپا؛ این در حالی است که در ایران اگر بهطور محدود هم انجام ش//ده، از جمله در فوالد خوزس//تان، اهلیت لحاظ نشده است.

اسالمیان تاکید کرد: هماکنون حدود 0۳۱ تا 0۴۱ کارخانه فوالد در کش//ور وج//ود دارد که میت//وان واحدهای فوالدی مشکلدار را به آنها واگذار کرد.

وی درباره دلیل استعفای خود از ریاست هیات مدیره فوالد مبارکه گفت: احس//اس کردم حض//ورم در این بخش لزومی ن//دارد، از این رو اس//تعفایم را به هیات مدیره ش//رکت اعالم کردم که مورد موافقت قرار گرفت.

رئیس پیش//ین هیات مدیره فوالد مبارکه، با اشاره به اینکه امیدوارم دولت به وعدههای خود در زمینه خصوصیس//ازی در کش//ور عمل کند، تصریح کرد: بای//د به مردم اعتماد کرد زیرا همه ش//اهد بودیم که جنگ تحمیل//ی را به خوبی اداره کردن//د و همواره قادرند مهمترین مش//کالت را پش//ت س//ر بگذارند.

وی افزود: اعتقادی به ش//بکه موجود ب//رای واگذاریهای انجام شده در کشور ندارم و خصوصیسازی واقعی باید انجام شود.

اس//المیان تصریح کرد: دولت میتواند با خصوصیس//ازی واقع//ی، نقدینگی جامعه را جمع کن//د و از این راه، بهرهوری مجموعهه//ا را افزایش دهد تا حاش//یههای موج//ود در این مجموعهها برطرف شوند.

به گفت//ه وی، دولت ب//دون س//رمایهگذاریهای جدید به وسیله خصوصیسازی میتواند بستر مناسب را برای افزایش توسعه اقتصادی در کشور فراهم کند.

اس//المیان به الگوهای موفق در زمینه خصوصیس//ازی در اتحاد جماهیر شوروی س//ابق و چین اشاره کرد و افزود: این کش//ورها اقتصادهای دولتی را جمع کردند و هماکنون شاهد خصوصیسازی واقعی در این کشورها هستیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.