عبور از تحریمها با تحکیم روابط و اصالحات بانکی

کارشناسان بر رعایت اولویتها در برنامهریزیهای تاکید کردند

SMTnewspaper - - تجارت -

ح//وزه نف//ت و نظ//ام مال//ی و بانکی ای//ران که در صدر فهرس//ت حوزههایی قرار داشت که تحریمهای س//الهای گذشته به آن آسیب وارد کرد، اکنون نیز با خروج ترامپ از برجام و اعمال تحریمهای دوباره علیه ایران ب//ار دیگر در نوک پی//کان تحریمها قرار گرفته است.

در ای//ن دور از تحریمها ترامپ هدف اصلی و عمده خ//ود را بر پایه کاهش جدی و صف//ر کردن صادرات نفت ایران قرار داده و در تالش است تا بتواند مبادالت مالی و بانکی ایران را با سایر کشورها قطع کند.

هرچن//د ب//ا تعامالتی ک//ه با برخی از کش//ورهای اروپایی و آس//یایی در حال انجام است، مسئوالن، این حمله را بیثمر میدانند و معتقدند با خروج امریکا از برجام شرایط اقتصادی کشور به بدی گذشته نخواهد شد اما به هر حال به وجودآمدن برخی فشارها، موانع و هزینهه//ا به دلیل ایجاد همی//ن محدودیتها برای اقتصاد ایران، موضوعی دور از انتظار نخواهد بود.

در چنی//ن ش//رایطی، آنط//ور که کارشناس//ان و صاحبنظ//ران اقتص//ادی تاکی//د میکنن//د، یکی از دغدغهه//ای مه//م و دارای اولویت سیاس//تگذاران و مس//ئوالن کش//ور باید پیدا ک//ردن راه و روشهای مناسب برای خنثی کردن بخشی از آسیبهای ناشی از تحریمها بر اقتصاد ایران باش//د تا از این راه بتوانیم از مرحله س//خت و حس//اس کنونی کشور با کمترین آسیب عبور کنیم.

کارشناسان در این راستا، تالش برای تقویت روابط بینالمللی ایران با سایر کشورها، ایجاد هر چه سریعتر کانالهای مالی با کشورهایی که تمایل به همکاری با ای//ران دارند و بکارگیری ابزاره//ای مختلف برای دور زدن تحریمه//ا، نقل و انتقال آس//انتر پ//ول ...و را از اقدامات مهمی میدانند که در این برهه حساس باید م//ورد توجه قرار گیرد و در راس//تای تحقق آن اقدام ش//ود تا از این بابت بتوانیم با کمترین آس//یب از این مرحله سخت عبور کنیم.

ت/اش ب/رای تقوی/ت رواب/ط ای/ران ب/ا ‹ کشورها

احمد حاتمییزدی، کارش//ناس اقتصاد با اش//اره به آغاز دور دوم تحریمها و محدودیتهایی که در حوزه بانکی و مالی برای ایران ایجاد میشود در گفتوگو با

تصریح ک//رد: برای کم کردن پیامدهای منفی خنث//ی کردن اثرات تحریم در اقتصاد کش//ور و برای اینکه بتوانیم تعامالت مالی ما را کم و بیش با کشورها حفظ کنیم باید ابتدا روابط ایران را با س//ایر کشورها به شکل مناسب توسعه دهیم و این یک اصل اساسی است.

او ب//ا بیان اینکه درحالحاضر برخی از کش//ورها از جمله کشورهای اروپایی، چین، روسیه ...و تمایل دارند با ایران همکاری و تعامل داشته باشند و مراودات مالی و بازرگانیش//ان را با ما حفظ کنند، افزود: این شرایط بهترین فرصت برای ما اس//ت و نیازمند این است که تالشها برای تقویت این روابط و سازکار این تعامالت بیشتر شود تا زودتر به نتیجه برسیم.

وی معتقد اس//ت در بحث م//راودات مالی و بانکی ایران با س//ایر کشورها، مسائل مهم دیگری هم وجود دارد از جمله رعایت اس//تانداردهای مالی بینالمللی، اصالحات س//اختاری در نظام بانکی، ایجاد ش//فافیت مال//ی ...و اما موضوع مهم این اس//ت ک//ه روابط ما با دنیای خارج ابتدا باید ش//کل بگیرد تا با اس//تفاده از ای//ن فاکتورها بتوانیم تبادالت مال//ی و تجاریمان را تسهیل کنیم.

به گفت//ه او، درحالحاضر با وج//ود محدودیتها و فش//ارهایی که امریکا به ای//ران وارد میکند، همزمان کشورهایی هم هستند که امریکا را همراهی نمیکنند و میخواهند مراوداتش//ان را با ایران حفظ کنند. اگر ما بتوانیم س//ازکار ای//ن همکاریها را هر چه زودتر با ط//رف خارجی مش//خص کنیم و در اع//الم جزئیات، تعلله//ا از بین برود به ط//ور حتم زودتر میتوانیم به برنامهریزیهایمان هدف بدهیم.

حاتمیی//زدی به ایجاد کانال مالی اروپایی به عنوان یکی از راههای مناس//ب برای مب//ادالت مالی ایران با کش//ورهای اروپایی اشاره کرد و گفت: این کانال مالی میتواند در شرایطی که امریکا محدودیتهایی را برای بانکه//ا ما در نظر گرفته، به بحث نقل و انتقال پولی ما کمک کند، اما چون هنوز جزئیات از این مهم اعالم نش//ده اس//ت، نمیتوان گفت نتیجه این برنامهها چه خواهد شد.

ای//ن کارش//ناس بر این باور اس//ت که در ش//رایط حساس فعلی کشور، مهمترین اولویت، همین موضوع تقویت تعامالت ما با کش//ورهایی اس//ت که تمایل به همکاری با ایران را دارند و باید هر چه سریعتر سازکار این همکاریها مشخص شود و این هدف با عزم جدی و تالش طرفهای مذاکرهکننده محقق خواهد شد.

به گفته حاتمییزدی، ما در این مقطع از زمان باید اولویتها را بهدرس//تی شناس//ایی و بر اساس اهمیت موضوعه//ا به گونهای برنامهری//زی کنیم تا در نهایت بتوانیم از این مرحله حس//اس که اقتصاد کشور در آن قرار گرفته است با کمترین آسیب عبور کنیم.

‹ اولویتهایی که باید رعایت شود

کام//ران ن//دری از کارشناس//ان و صاحبنظ//ران ح//وزه پول//ی و بانکی نیز در این ب//اره در گفتوگو با

ت//الش برای برقراری کاناله//ای مالی با اروپا، ضرورت تصویب استانداردهای مالی بینالمللی، ایجاد ش//فافیتهای مالی در نظ//ام بانکی کش//ور، پررنگ ک//ردن نق//ش صرافیها در مب//ادالت مال//ی با توجه ب//ه محدودیته//ای موج//ود ...و را از اقدامات مهم و اثرگذار بر ش//رایط تحریم دانس//ت و گفت: امریکا در حالی محدودیتهای//ی را برای ایران ایجاد و دور دوم تحریمه//ا را ب//ا کاهش ف//روش نفت ایران و س//خت کردن راه مبادالت بانکی با س//ایر کشورها آغاز کرده اس//ت که به نظر میرس//د اگر برخی تدبیرها انجام و برنامهریزیهای مناس//ب براساس اولویت اتخاذ شود، میتوان امیدوار بود تا بخش//ی از آثار منفی تحریم بر اقتصاد ایران کم شود.

به گفته او، در شرایط فعلی کشورهایی هستند که حاضرند با ایران همکاری کنند و این فرصت مناسبی برای ایران است.

درحالحاضر اروپاییها در تالش هستند تا با ایجاد کانال مالی با ایران مراوداتشان را ادامه دهند که اگر این مهم هر چه سریعتر به نتیجه برسد، آثار تحریمها هم بر بخش اقتصادی ما کمتر میشود.

ن//دری در همی//ن راس//تا تاکی//د دارد پیشنی//از بهرهگیری از این کانال مالی در صورتی که ایجاد شود، رعایت استانداردهای مالی بینالمللی و قبول قوانینی اس//ت که نهادهای مالی بینالمللی آن را پذیرفتهاند. بنابرای//ن، این مهم نیز از دیگر اولویتهایی اس//ت که باید هر چه سریعتر فرآیند تصویب آن در داخل کشور به نتیجه برسد.

این کارشناس بر این باور است که ما باید در تبادالت مالیمان شفافیت الزم را داشته باشیم و ساختار نظام بانکی کشور را به سمت اصالحات پیش ببریم و نظام مالی کش//ور را به س//مت اس//تانداردهای بینالمللی نزدیک کنیم که پس از توسعه روابط با کشورها، اینها موضوعهای بسیار مهمی است که پیشنیاز تعامالت و تبادالت مالی ما با کشورها خواهد بود.

ب//ه گفته ن//دری، در ش//رایط فعلی ک//ه امریکا به بهانههای مختلف دنبال س//نگاندازی و مشکل است ما بای//د تالش کنیم تا حد ممکن ش//رایط فعالیت با کش//ورهایی که تمایل ب//ه همکاری با م//ا را دارند را تسهیل کنیم و در این مقطع از زمان این از ضرورتها اس//ت. این کارش//ناس معتقد اس//ت اگر کانال مالی اروپاییها برقرار و روابط مالی و بانکی ما با س//وئیفت حفظ ش//ود و اقدامات الزم در ح//وزه تقویت روابط با سایر کشورها مورد توجه قرار گیرد، میتوانیم امیدوار باشیم از مرحله دش//وار کنونی با آسیبهای کمتری عبور خواهیم کرد.

ما باید در این ش//رایط فقط به دنبال یافتن راهحل و بهرهگی//ری از ابزاره//ای الزم برای حفظ تعامالت و برقراری ارتباط مالی و بانکی با کش//ورهایی که اعالم آمادگ//ی برای همکاری با ایران کردهاند باش//یم و بار دیگ//ر نقش صرافیها را نیز در نق//ل و انتقال پولی و ارزی تقوی//ت کنیم. به گفته ندری، تحریمها ش//اید هزینههای//ی برای ما داش//ته باش//د اما الزم اس//ت از همه ابزارها و فرصتها برای برونرفت از این ش//رایط استفاده شود و این موضوع مهمی است.

احمد‌حاتم ‌ییزدی

کامران‌ندری

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.