کاهش زمان رسیدگی به پروندههای مالیاتی

SMTnewspaper - - تجارت -

کلیدیتری//ن محور فعالیتهای س//ازمان ام//ور مالیاتی کش//ور تعامل با فعاالن اقتصادی اس//ت و در این راستا نیز توافقهای بسیار خوبی با اصناف کشور داشتهایم.

به گزارش اخبار پولی مالی، سید کامل تقوینژاد، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در اس//تان خراس//ان رضوی گفت: در راس//تای همین تعامالت و در زمینه بخش//ودگی جرایم مالیاتی مودیان، بخش//نامهای به اس//تانها ابالغ شده است ک//ه در ص//ورت پرداخت اص//ل مالیات از س//وی مودیان تا پایان ش//هریور امس//ال، تمامی جریمه آنها بخشوده خواهد شد.

وی در بخش دیگری از س//خنان خود ب//ا تاکید بر اینکه فشار مالیاتی نباید بردوش کسانی باشد که به صورت شفاف مالیات میدهند، افزود: جهتگیری ما در این زمینه فش//ار وارد نکردن بر فعاالن اقتصادی اس//ت که به صورت ش//فاف عمل کرده و مالیات میپردازند.

در سال جاری نیز اگر رشدی در درآمدهای مالیاتی وجود داشته، فقط در زمینه شناسایی واحدهایی است که تاکنون پرداخت مالیات نداشتهاند.

تقوینژاد همچنین درباره رسیدگی به پروندههای مالیاتی در هیاته//ای حل اختالف مالیاتی گفت: در گذش//ته روند رسیدگی به این پروندهها به طور معمول تا ۳ سال به طول میانجامید.

به همین دلیل سازمان توجه ویژهای به این پروندهها دارد تا مدتزمان رس//یدگی در هیاته//ای حل اختالف کاهش یاب//د. وی ب//ا بیان اینک//ه درحالحاضر زمان رس//یدگی به پروندهه//ا از ۰۰۵ به ۰۵۲ روز کاهش یافته اس//ت، تصریح کرد: برای شتاب در روند رسیدگی به پروندهها در هیاتهای حل اختالف مالیاتی نیازمند همکاری و تعامل بیشتر اصناف و مودیان با سازمان امور مالیاتی هستیم.

رئیس کل س//ازمان امور مالیاتی کش//ور در بخش پایانی س//خنان خود با اش//اره ب//ه بحث مالی//ات ارزشاف//زوده و روشه//ای اجرایی آن نیز گفت: روشهای اتخاذ ش//ده در بخش مالی//ات ارزشاف//زوده نزدیک به هم//ان روشهایی اس//ت ک//ه در تم//ام نظامه//ای اقتص//ادی دنی//ا ب//ه کار میرود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.