بنادر‌کشور؛‌آماده‌مقابله‌با‌تحریم‌ها

در گردهمایی پدافند غیرعامل با رویکرد حملونقل دریایی عنوان شد

SMTnewspaper - - حم‌لونقل -

مدیرعامل س//ازمان بن//ادر و دریانوردی میگوید گرچه دش//من درصدد اعمال تحریمهاس//ت ام//ا ظرفیت ۰۳۲ میلی//ون تنی بندرهای کش//ور امکان مقابل//ه با تحریمها را دارد. ب//ه گ//زارش ، محمد راس//تاد در نشس//ت تخصصی نق//ش پدافند غیرعام//ل در حملونقل دریایی ک//ه ۳۱ آبان در س//ازمان بنادر و دریانوردی برگزار ش//د، گفت: کش//ورهایی ک//ه هیچگاه تهدید عملی در ش//رایط غیرعادی نداش//تهاند، بندرهای خود را برای این ش//رایط آماده کردهاند؛ بنابراین ما در ایران که ش//رایط س//ختی را در گذشته در حوزه حملونقل دریایی تجربه کردهایم که نمونه آن تخریب کامل بندر خرمشهر در روزهای نخست جنگ تحمیلی اس//ت، باید زیرساختهای بندرها را برای چنین موقعیتهایی آماده کنیم. وی افزود: در زمان جنگ تحمیلی و پس از تخریب بندر خرمش//هر، کش//ور آمادگی تامین زیرس//اختهای جدید بندری را نداشت؛ در نتیجه در زمانهای س//خت از بندرهای کوچک اس//تفاده کردیم تا زمانی که بندر ش//هید رجایی توس//عه یافت. همچنین در دوره جن//گ تحمیلی، اس//کلههای بندر چابهار، کمک قابلتوجه//ی ب//ه تامی//ن کاالهای اساس//ی کش//ور کرد. مدیرعامل س//ازمان بنادر و دریانوردی ب//ا تاکید بر اینکه باید برای ش//رایط سخت پیش روی صنعت دریایی، آماده باشیم و سناریوهای گوناگونی را برای این امر تعریف کنیم، اظهار کرد: طرحهای پدافند غیرعامل نمیتوانند طرحهای س//اکن باش//ند و بدون بازنگری و بروزرسانی تعریف شوند چراکه شرایط بهطور پیوسته در حال تغییر است. راستاد با بیان اینکه وابستگی ما به بندرهای کشور بسته به ترافیک دریای//ی پیوس//ته تغییر میکند، گفت: باید س//ناریوهای جایگزین در زمان بحران داش//ته باش//یم. باید بدانیم برای این ش//رایط از چه زیرس//اختهایی و به چه صورتی بهره ببریم. این نکتهای اس//ت که در بندرهای شمالی و جنوبی کش//ور باید مدنظر قرار گیرد. معاون وزیر راه و شهرسازی تصری//ح کرد: همانگونه ک//ه برای مقابله ب//ا بحرانهای زیس//ت محیط//ی دریای//ی، تجهیزات خ//اص، طرحهای جایگزی//ن و تمرینهای مس//تمر و زمانبن//دی مقابله با بحران زیستمحیطی داریم، باید برای پدافند غیرعامل نیز اینگونه باشیم؛ بهعبارت دیگر، باید هم طرحهای ابتدایی که نیاز به بروزرس//انی مس//تمر دارند، تعریف شوند و هم تجهیزات بندرها و تمرین و ارزیابی مقابله با شرایط بحرانی تعریف شده باشد. راس//تاد خاطرنشان کرد: امنیت پایدار حاکم بر کش//ور، برای حملونقل دریایی مزیت بهش//مار میرود اما ممکن اس//ت ما را از توجه به زیرس//اختهای پدافند غیرعامل غافل کند. این مقام مس//ئول با تاکید بر اینکه در ایران توان مقابله با ش//رایط اضطراری در بندرها را داریم، گفت: مثال بارز تهدید غیرعامل وضعیتی اس//ت که در حال حاضر با آن روبهرو هس//تیم. اکنون دش//من با اعمال تحریمهای ظالمانه درصدد ایجاد محدودیت اس//ت اما با تالشی که خواهیم داشت و با استفاده از ظرفیت ۰۳۲ میلیون تنی بندرهای کش//ور، پاسخگوی نیازهای بندری خواهی//م بود. بهگفته معاون وزیر راه و شهرس//ازی، ایران یک//ی از بزرگترین ناوگان دریایی نفتی و غیرنفتی جهان را دارد و از پس تحریمها بهخوبی برمیآید.

‹ امنیت مسیرهای حملونقل دریایی

در ادامه گردهمایی تخصصی پدافند غیرعامل با رویکرد حملونقل دریایی، سردار غالمرضا جاللی، رئیس سازمان پدافن//د غیرعامل، ضمن اعالم آمادگی این س//ازمان برای روبهرو ش//دن با تحریمها گفت: جریان تامین لجس//تیک کش//ور از راه دریاس//ت و بیش از ۰۹ درصد کاالهای مورد نیاز کشور با استفاده از حملونقل دریایی جابهجا میشود و ای//ن مس//یر باید پایدار و امن باش//د. وی ب//ا بیان اینکه برخ//ی از زیرس//اختهای بندری و دریای//ی فقط یکبار س//اخته میش//وند، اظهار کرد: توس//عه زیرس//اختهای دریای//ی و امنیت آنها بس//یار اهمی//ت دارد و از آنجاییکه این زیرساختها در بلندمدت ساخته میشوند و تغییرات بعدی، بهس//ختی امکانپذیر اس//ت، باید سه مقوله دفاع، ایمنی و امنیت در آنها مورد توجه ویژه قرار گیرد. س//ردار جاللی با بیان اینکه در ایجاد زیرس//اختهای دریایی باید تهدیدها را در نظر بگیریم، افزود: کشف و احصای تهدیدها و میزان وابستگی متقابل زیرساختها در حوزه بندر و دریا از مس//ائل مهم در حوزه پدافند غیرعامل اس//ت و در گام بعد، باید خطر و آسیب را به سطح قابلقبولی کاهش داد. رئیس س//ازمان پدافند غیرعامل گفت: در برخی آبراههها خط کش//تیرانی داریم که اگر کش//تی در آنجا غرق ش//ود آبراه مس//دود میشود که چنین آس//یبپذیریهایی باید شناسایی و رفع شوند. وی با بیان اینکه تهدیدها و آثار آن بر زیرساختها را بررسی میکنیم، ادامه داد: در ماهشهر ۱۵ مجتمع شیمیایی و پتروشیمی کنار هم چیده شدهاند که س//ناریوی آسیبپذیری آن خطرناک است. سردار جاللی افزود: در بندر عس//لویه، زیرس//اختهای مجتمع عسلویه آس//یبپذیریهایی برای ما ایجاد کرده اس//ت. وی اضافه کرد: هوش//مند شدن زیرساختها همه آسیبپذیریهای س//ایبری را به ح//وزه فیزیکی منتقل میکن//د؛ البته این آس//یبپذیریها قابل شناسایی اس//ت و راهحل دارد. وی به اقدامهای الزم برای مقابله با آس//یبپذیریها اش//اره و تصری//ح کرد: در حوزه بندر و دریا نخس//تین کار، احصای دارای//ی و طبقهبندی آنها اس//ت. داراییها ممکن اس//ت فیزیک//ی یا اعتباری باش//ند. در موض//وع داراییها مقوله زیرس//اختها مدنظر است. در پدافند غیرعامل سه مولفه اساسی صیانت از مردم، دفاع از زیرساختها و طرح و پاسخ وجود دارد که این س//ه مولفه س//ه دسته طرحهای پدافند غیرعامل را دنبال میکند. س//ردار جاللی با تاکید بر اینکه در حفاظت از زیرساختها تداوم کارکردهای ضروری مهم اس//ت، اضافه کرد: پیشبینی تهدید موثر، آسیبپذیری و اختالل در هر حوزه و طراحی راهحلها برای تداوم کارکرد ضروری اس//ت. وی اضافه کرد: موضوع زیرساختهای این ح//وزه که بندری، تجهیزاتی و س//ایبری اس//ت باید مورد توجه خاص باشد و بهعنوان داراییها از آنها حفاظت شود.

رئی//س س//ازمان پدافند غیرعامل بیان ک//رد: در تامین لجس//تیک کش//ور موض//وع حملونقل و بن//ادر، گمرک و حملونق//ل داخلی مطرح اس//ت وی به وابس//تگیهای تحریمی اش//اره کرد و گفت: یک بخش تحریم مربوط به س//اختار س//ازمان بنادر ازجمله بیمهها یا کشتی است که باید برنامه دور زدن تحریمها بهش//کل نهادینه در سازمان بنادر وجود داش//ته باشد. رئیس سازمان پدافند غیرعامل تاکی//د کرد: برای هر زیرس//اخت نیاز به طرحهای پاس//خ اضطراری داریم که باید در س//ازمانهایی مانند س//ازمان بن//ادر ب//ه آن توجه ش//ود. در این حوزه تمری//ن مداوم و رزمای//ش ب//رای ارتقای آمادگی و کم ک//ردن امکان وقوع حوادث مهم است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.