راهآهن به ارومیه رسید

SMTnewspaper - - حم‌لونقل -

مدی//رکل راه و شهرس//ازی آذربایجان غربی گفت: عملیات عمرانی راهآه//ن مراغه-ارومیه بهعنوان یکی از طرحهای ملی به پایان رسیده و ش//رکت راهآهن جمهوری اسالمی ایران نیز تجهیز آن را انجام میدهد.

به گ//زارش ایرنا، ابراهی//م مبارکقدم اظهار ک//رد: این راهآهن در روزه//ای آینده با حضور رئیسجمهوری بهطور رسمی آغاز بهکار خواهد کرد.

خیراهلل خادمی، مدیرعامل ش//رکت ساخت و توس//عه زیربناهای حملونقل نیز از آمادگی کامل این ش//رکت برای بهرهبرداری از راهآهن مراغه-ارومیه خبر داد و گفت: طرحهای ریلی قزوین-رشت و میانه-بستانآباد در اولویتهای بعدی به بهرهبرداری میرسد.

وی اف//زود: ط//رح راهآه//ن مراغه-ارومیه با تالش ش//رکت س//اخت و توس//عه زیربناهای حملونق//ل کش//ور، پیمانکاران و مش//اوران و همکاری ش//رکت راهآهن جمهوری اسالمی در مهر به مرحله بهرهبرداری رسید.

س//اخت مس//یر خطآه//ن ۲۸۱ کیلومتری مراغه-میاندوآب-مهاباد-نقده-ارومیه در سال ۱۸۳۱ آغاز ش//د ک//ه آذربایجان غرب//ی را به اس//تانهای آذربایجان شرقی، زنجان، قزوین و به مرکز کشور متصل میکند.

برای هر کیلومتر ریلگذاری این طرح ۵۴ تا ۰۵ میلیارد ریال و برای کل آن بیش از ۵هزار و ۰۰۴ میلی//ارد ری//ال هزینه ش//ده که بخش عمده آن در دولت تدبیر و امید بوده است.

این مس//یر ریلی دارای ۴ ایس//تگاه اس//ت و ایس//تگاه ارومیه با ۶۱ ه//زار مترمربع زیربنا و یک س//الن ترانزیت، بزرگترین ایس//تگاه این مسیر به شمار میرود.

باید برنامه دور زدن تحریمها بهشکل نهادینه در سازمان بنادر وجود داشته باشد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.