نوسازی ناوگان هما با هواپیماهای غیراروپایی

SMTnewspaper - - حم‌لونقل -

در روزهای اوج سفر از س//ایتهای اینترنتی و آژانسهای فروش اظهار کرد: همزمان با فروش اینترنت//ی، ۰۰۵۱ آژانس هم نس//بت به عرضه بلیت اقدام میکنند.

مس//افران ع//ادی، ش//رکتهای مس//افری و هیاتها، همگی امکان خرید دو کوپه را در یک روز دارند. از س//وی دیگر باید توجه داشت که بدون ارائه مش//خصات فردی با جزئیات کارت ملی و شناس//نامه، ام//کان ص//دور بلیت قطار وجود ندارد. معاون مس//افری راهآهن ادامه داد: چنین امکانی وجود ندارد که نماینده آژانس یا هیاتی بتواند برای خرید ۰۰۵ بلیت اقدام کند؛ بنابراین نمایندگان ش//رکتها و آژانسها خرید خود را بای//د در ۰۰۵۱ نمایندگی فروش بلیت قطار انجام دهند و در هر بار خرید هر نفر فقط میتواند بلیت ۲ کوپه را تهیه کند.

موس//وی درباره نظارت بر فروش بلیت قطار براساس قیمتهای تکلیفی گفت: امکان فروش اینترنت//ی بلیت قط//ار با نرخی بیش//تر از نرخ تعیینشده وجود ندارد.

در خرید حضوری از آژانسها هم اگر نرخ درج ش//ده در بلیت با وجهی که خریداران پرداخت کردهان//د، متفاوت باش//د، مس//افران میتوانند گزارش تخلف را با ش//ماره تماس ۹۴۱۵-۱۲۰ به نهاد نظارتی در راهآهن اطالع دهند تا سامانه فروش برای آژانسداران متخلف بسته شود.

معاون مس//افری راهآهن درب//اره نرخ مصوب بلی//ت قط//ار تهران-مش//هد گفت: ن//رخ بلیت بس//تگی به کالس قطار دارد اما س//قف و کف نرخ بلیت قطار در مسیر تهران-مشهد از ۰۷ تا ۰۳۱ هزار تومان است.

البت//ه قطاره//ای پنجس//تاره از نرخگ//ذاری تکلیفی مستثنا هستند چراکه خدمات ویژه به مسافران میدهند اما در بازار رقابتی نمیتوانند نرخی خارج از عرف داشته باشند.

مدیرعام//ل ایرانای//ر ب//ا اش//اره ب//ه برنامه بلندمدت هما برای اصالح س//اختار س//ازمانی و خصوصیس//ازی گفت: با هر تامینکنندهای ک//ه بتواند بدون نیاز به مجوز اوفک به ایرانایر هواپیما بفروش//د، برای تامین هواپیما مذاکره میکنیم.

ب//ه گزارش ب//ه نق//ل از وزارت راه و شهرس//ازی، فرزانه شرفبافی بیان کرد: ما برای هواپیمای//ی جمهوری اس//المی ای//ران برنامه راهبردی سهس//اله داریم. اهداف طوالنیمدت برنامهریزی ش//ده و اص//الح فرآیندهای مالی، ساختار س//ازمانی، هزینه-درآمدها و چگونگی خصوصیسازی هما را در دستور کار داریم.

شرفبافی با اشاره به برنامه هما برای نوسازی ناوگان گفت: از هر بخشی که بتواند هواپیمای مورد نیاز هما را تامین کند استقبال میکنیم؛ حتی س//راغ هواپیماهایی مانند سوخو ۰۰۱ یا هواپیماهایی که تولید کش//ورهای غیراروپایی هستند نیز رفتهایم.

وی اف//زود: اگر این ش//رکتها بتوانند بدون نیاز به مجوز اوفک به ایران هواپیما بفروش//ند و قابلی//ت مذاکره داش//ته باش//ند، خرید این هواپیماها را بررسی میکنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.