سهمیهبندی بنزین تنها راهحل است

SMTnewspaper - - مجلس در رسانه -

عضو کمیس//یون ان//رژی مجلس ش//ورای اس//المی میگوی//د تنها راه کاه//ش مصرف س//وخت سهمیهبندی بنزین است که تا چند ماه دیگر عملیاتی میشود.

هدایتاهلل خادمی در گفتوگو با خانه ملت با اش//اره به طرح دولت ب//رای کنترل مصرف س//وخت اظهار ک//رد: دولت تا ام//روز برنامه مدون و دقیقی برای مدیریت مصرف سوخت در کش//ور ندارد، بااینحال باید سهمیهبندی س//وخت برای خودروها را درنظر داش//ت اما هنوز در این زمینه تصمیم نهایی گرفته نشده است.

عضو کمیس//یون انرژی مجل//س ادامه داد: بااینحال ب//رای کنترل و کاهش مصرف باید موضوع دو نرخی ش//دن مدنظر قرار گیرد تا اگر فردی مصرف بیش//تری دارد س//وخت را گرانتر خریداری کند.

نماین//ده مردم ای//ذه و باغملک در مجلس دهم شورای اس//المی بیان کرد: ازآنجاییکه در زمان تحریم هستیم و احتمال دارد نتوانیم س//وخت وارد کنیم، همچنی//ن میزان قاچاق س//وخت افزایش یافته اس//ت، بهنظر میرسد اگر خامفروش//ی نمیکردیم و نفت خام را به فرآوردهها باارزشافزوده بیشتر ازجمله بنزین تبدیل میکردیم، امریکا و کش//ورهای دیگر نمیتوانستند بهراحتی ایران را تحریم کنند.

وی تاکید کرد: با خام فروش//ی نکردن نفت میتوانس//تیم صادرات بنزین به افغانس//تان، پاکس//تان و سایر کش//ورهای همسایه داشته باش//یم نه اینکه نگران کمبود بنزین و به فکر راههای واردات بنزین باشیم.

‹عبور‹از‹بحران‹ ‹

خادم//ی در ادامه ب//ا تاکید ب//ر اینکه تنها راهحل، س//همیهبندی و احیای کارت سوخت است، بیان کرد: راه دیگر میتواند گران کردن سوخت باشد که با توجه به شرایط کشور، نه اقتص//اد و نه مردم تحمل این گرانی را ندارد، البته معلوم نیس//ت نرخ سوخت در کشور چه مبلغی اس//ت و گفته میش//ود درحالحاضر ارزان فروخته میشود.

این نماینده مجلس توضیح داد: ازآنجاییکه ه//ر روز ارزش پول ملی کش//ور کاهش پیدا میکند ک//ه دالیل اقتص//ادی دارد حتی اگر نرخ س//وخت را لیتری ۰۱ هزار تومان درنظر بگیری//م ۶ ماه آین//ده نیز این ن//رخ به دلیل کاه//ش ارزش ری//ال در مقاب//ل دالر، ارزان بهش//مار میرود اما در کشورهایی که اقتصاد درستی دارند ارزش پول ملیشان در مقایسه ب//ا ارزهای خارجی ثابت میماند، دهها س//ال نرخ س//وخت ثاب//ت میماند، ارزان نیس//ت و قاچاق نمیشود.

وی بابی//ان اینکه مش//کل در اقتصاد ایران اس//ت، ادامه داد: با افزایش نرخ س//وخت در ایران، نرخ دهها کاالی دیگر ازجمله کاالهای اساسی افزایش مییابد. این در حالی است که چندین میلی//ون زیرخط فقر داریم و چندین میلیون نفر در صف پیوستن به کمیته امداد و بهزیستی هستند.

خادم//ی درباره طرح جدید بی//ان کرد: در دولت مطرح اس//ت که سهمیه بنزین به همه خانواره//ا تعلق گی//رد و هر خان//واری که به س//همیه بنزین خود نیاز ندارد و آن را مصرف نمیکند، میتواند س//همیه خ//ود را به دولت داده و وجه آن را به شکل نقدی دریافت کند، این کار بس//یار بدی است بهنوعی حیفومیل اموال کش//ور اس//ت، از س//وی دیگر مردم به زندگی در فقر عادت میکنند و باعث میشود کس//ی کار نکند و این روش بسیار خطرناک است.

وی تاکی//د ک//رد: س//همیه س//وخت باید به خ//ودرو داده ش//ود و کس//انی که مصرف بیش//تری دارند باید س//وخت را گرانتر تهیه کنند برای این منظور نیز باید دس//ت دولت ب//رای تعیین نرخ دوم باز باش//د. این نماینده مجلس درب//اره احیای کارت س//وخت اظهار کرد: قرار بود احیای کارت س//وخت و بنزین دو نرخی اجرایی شود و این موضوع در قانون برنامه ششم توسعه دیده شده است. و دولت در بودج//ه س//ال ۷۹ افزای//ش ۰۶ درصدی ن//رخ س//وخت را دیده بود ک//ه مجلس آن را نپذیرفت. به نظر میرس//د با توجه به شرایط تحریمی تا چند ماه آینده سهمیهبندی بنزین اجرایی ش//ود. عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اس//المی درباره میزان واردات بنزین بیان کرد: حدود ۰۱ تا ۲۱ میلیون لیتر بنزین وارد کشور میشود اما میزان مصرف سوخت در کش//ور افزایش یافته اس//ت بااینحال اگر مصرف سوخت مدیریت شود، با راهاندازی دو فاز پاالیش//گاه ستاره خلیجفارس دیگر نیازی به واردات بنزین نخواهیم داشت.

محمدرضا رضایی کوچی یکی از بهترین ظرفیتهای فعلی کشور برای خروج از تحریمهای ترامپ صدور خدمات فنی و مهندسی است

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.