تالش مضاعف برای صدور خدمات فنی و مهندسی

SMTnewspaper - - مجلس در رسانه -

دور دوم تحریمهای امریکا علیه ایران از روز گذشته ش//روع شد. ترامپ با این تحریمها صادرات نفت ایران و س//ایر ارکان اقتصادی کش//ور را هدف گرفته است. طبیعی اس//ت مسئوالن کش//ور عالوه بر تالش برای مقابله با این تحریمها باید در پی کش//ف فرصتهای جدید اقتصادی و کسب درآمد برای کشور باشند.

ب//ه همین منظور برخ//ی از ناظ//ران آگاه معتقدند صدور خدمات فنی و مهندس//ی و اعزام ش//رکتها و اف//راد متخصص برای این امور فرصت مناس//ب برای مقابله با شرایط جدید است.

گفتنی اس//ت کش//ورهای منطقه درحال توس//عه هس//تند و بهخوبی بخش خصوصی ای//ران با تکیهبر تخصص و توان فنی و مهندس//ی خود در رش//تههای مختل//ف مانن//د تولید برق، سدس//ازی، راهس//ازی، تونلسازی، سیلوس//ازی و کارهای عمرانی، مخابرات و آیتی و حتی س//ایر موارد مانند بهداشتی، پزشکی و پیراپزش//کی میتواند در کشورهای همسایه و حتی فراتر از آن حضور یابد.

البته ایران در گذش//ته نیز از این ظرفیت اس//تفاده ک//رده و با کش//ورهای همس//ایه مانند افغانس//تان، تاجیکس//تان، ترکمنس//تان، ع//راق و حتی جمهوری آذربایجان همکاریهایی در این زمینهها داشته است؛ مانن//د پل کجکی در افغانس//تان که ب//رای ارتباطات اقتصادی و مواصالتی بس//یار مهم بوده اس//ت یا سد دوستی در ترکمنس//تان روی رودخانه مرزی هریرود بین دو کش//ور. اقدامات عمرانی و مهندسی ایران در عراق و دیگر کش//ورها نکته مهم روابط خارجی اعم از بازرگانی یا سیاسی تداوم و توسعه آن است. متاسفانه اقدام//ات انجامش//ده درگذش//ته مقطع//ی و موردی بودهاند. الزم است مسئوالن کشور توجه داشته باشند هر پروژه باید تکیهگاهی برای پروژه بعدی باش//د. هم از نظ//ر کیفیت و حس//ن اجرای کار و ه//م با تعریف و بازیاب//ی پروژههای جانبی و تکمیلی. برای تش//ریح حج//م این بازار منطقهای میت//وان به فعالیت ترکیه از س//ال ۴۸۳۱ تا ۰۹۳۱ اش//اره کرد. بر اس//اس آمار منتش//ر شده ازسوی منابع رس//می این کشور حدود ۰۴۳ میلی//ارد دالر در ح//وزه ص//دور خدمات فنی و مهندس//ی پیمان با کش//ورهای منطقه بس//ته شده اس//ت. البته نباید فراموش کرد که روابط سیاس//ی و اقتصادی بین کشورها شرط نخست همکاری توسعه روابط ب//رای دولتها و بخش خصوصی اس//ت. برای نمونه پیمان//کاران ایرانی نیز حدود ۰۰۲ میلیون دالر در عراق س//رمایهگذاری کردهاند که با مشکل روبهرو ش//دهاند و مس//ئوالن در حال پیگیری هستند اما بار ش//رایط کنونی الزم اس//ت حرکتی جهادی و تالشی مضاعف را در این زمینه داشته باشند.

محمدرضا رضایی کوچی نماین//ده مردم جهرم در مجلسشورایاس//المیدرگفتوگوبا ضمن اش//اره به ظرفیت باالی ایران ب//رای صادرات خدمات فنی و مهندس//ی گفت: «یکی از بهترین ظرفیتهای فعلی کش//ور برای خروج از تحریمهای ترامپ صدور خدم//ات فنی و مهندس//ی اس//ت. ایران در ش//رایط کنونی حدود ۸۳ میلیارد دالر توان و ظرفیت صادرات خدم//ات فنی و مهندس//ی دارد و متاس//فانه به علت بیتوجه//ی به این حوزه، تنها ۲ میلیارد دالر صادرات خدمات انجام شده است.»

وی ادامه داد: س//ادهترین و دسترسترین بازار برای ص//دور خدمات فن//ی و مهندس//ی درحالحاضر ۵۱ کشور همس//ایه هس//تند که بهعنوان مهمترین بازار ه//دف ایران برای ص//دور خدمات فنی و مهندس//ی شناخته میشوند.

وی که رئیس کمیس//یون عمران مجلس نیز است، اف//زود: «فعالی//ت ۰۰۵ هزار مهندس س//اختمان در کش//ور و نیرویهای ج//وان تحصیلک//رده ایرانی در رش//تههای مختلف که مش//تاق کار هستند، ظرفیت مناسبی را برای صدور خدمات فنی و مهندسی ایجاد کرده است.»

کوچی در ادامه گفت: متاسفانه یکی از دالیل کاهش صادرات خدمات فنی و مهندسی، نبود بسترسازی در کشورهای هدف برای حضور مهندسان و متخصصان ایرانی اس//ت که این م//ورد باید ازس//وی وزارت امور خارج//ه و س//ایر وزارتخانهه//ای ذیرب//ط پیگیری شود.

او دلیل دیگر اهمیت صدور خدمات فنی و مهندسی را اشتراک فرهنگی کشورهای منطقه با هم و آشنایی متخصص//ان ایرانی ب//ا فرهنگ آنها دانس//ت و گفت: «نزدیک ب//ودن فرهنگ کش//ورهای منطق//ه به هم اش//تیاق برای همکاری را باال میبرد و باعث میشود متخصصان ایرانی بهتر از نیروهای فنی سایر کشورها بتوانن//د در کش//ورهای منطق//ه فعالیت کنن//د زیرا س//نخیت نداشتن فرهنگی باعث تنش و سرخوردگی ملتها میشود.

وی تاکید کرد: ما باید از گذش//ته مشترک خود در کش//ورهای منطقه به بهترین ش//کل استفاده کنیم و ب//رای ص//دور نیروهای فنی و مهندس//ی خود به این پای//گاه فرهنگی تکیه کنیم. فرهنگ قابلیتهای خود را دارد اما برای توس//عه فعالیت فنی و مهندسی باید به آن توجه کرد زیرا جامعههای هدف اش//تراکهای زیادی با ما دارند.

کوچ//ی ادامه داد: وزارت خارجه بهعنوان س//کاندار سیاس//ت خارجی کش//ور نقش اصلی و مهمی در این زمینه میتواند داش//ته باش//د. ضمن اینکه تش//کیل معاونت دیپلماس//ی اقتصادی در ای//ن وزارتخانه گام مهم//ی ب//رای اینگون//ه فعالیتها بوده اس//ت اما این مورد رافع مسئولیت سایر وزارتخانهها و ترجمانهای اقتصادی و بازرگانی و فنی و مهندس//ی کشور نیست. ب//رای نمونه اتاق بازرگانی میتوان//د در حوزه فعالیت خود برای صادرات بیشتر این فعالیتها اقدام کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.