سیاست‹منسجمی‹برای‹نرخ‹لبنیات‹نداریم

SMTnewspaper - - مجلس در رسانه -

ی//ک عضو کمیس//یون کش//اورزی مجلس درباره نرخ ش//یر گفت: تولید ش//یر ما افزایش پیدا کرده اس//ت ولی آن ش//یری که تولیدکنن//دگان و تبدیلکنندگان بزرگ خریداری میکنند، به ش//یر خشک تبدیل ش//ده و در فضای رقابتی صادر میشود. از طرفی دیگر سیاس//ت منسجم و قاطعی برای تعیین نرخها از سوی دولت وجود ندارد.

عبداهلل حاتمیان، عضو کمیس//یون کشاورزی مجلس شورای اس//المی در گفتوگو با ایس//نا درباره افزایش نرخ شیر در بازار اظهار کرد: اطالعات من در زمینه سیاستگذاریهای اقتصادی کامل نیست اما در نشستی که با مسئوالن مرب//وط در وزارت جه//اد کش//اورزی و گردانندگان بخش خصوصی کمیسیون داشتیم، بحث کمبود شیر در بازار مطرح ش//د. درنهایت به اینجا رسیدیم که با توجه به پایین بودن نرخ داخلی ش//یر و فرآوردههای لبنی بهوی//ژه برای دامدار و کمارزش ش//دن پول ما نس//بت به ارز خارجی، مش//تری خوبی برای فرآوردههای لبنی در کش//ورهایی مانن//د ع//راق و دیگر کش//ورها پیدا شدهاند. این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: تولید ش//یر ما افزایش پیدا کرده اس//ت ولی آن شیری که تولیدکنن//دگان و تبدیلکنندگان ب//زرگ خریداری میکنند، به ش//یر خش//ک تبدیل ش//ده و در فضای رقابتی بهطور قانونی، غیرقانونی، قاچاق یا غیر قاچاق صادر میش//ود زیرا با نرخ بهتری در بی//رون از مرزها خریداری میشوند.

حاتمیان در پاس//خ به این پرس//ش که سیاست کنونی حاکم بر بازار لبنیات چیس//ت، آیا رقابتی و بدون نظارت دولت است؟ اظهار کرد: بهطور کلی سیاس//ت منسجم و قاطعی برای تعیین نرخها وجود ندارد.

دولت در گذشته قیمتی را برای خرید شیر اعالم کرده بود اما من در جریان سیاس//تهای جدید اتخاذی برای باال نرفتن نرخ شیر و توافقشان با شرکتها نیستم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.