هزار‹مورد‹تسهیالت‹خرید‹دین‹پرداخت

SMTnewspaper - - بانک و بیمه -

بانک ملی ایران در ۶ ماه آغاز امسال، ۵ هزار و ۴۱۴ مورد تسهیالت خرید دین به صاحبان کسبوکار و بنگاهها پرداخت کرده است. به گزارش روابطعمومی بانک ملی ایران، با تسهیالت خرید دین بانک ملی ایران، صاحبان کس//بوکار و بنگاهه//ای اقتصادی میتوانند نقدینگی اوراق و اس//ناد تجاری خود را پیش از سررس//ید دریافت کنند که بانک از آغاز امسال تا پایان شهریور بیش از ۱۱ هزار و ۲۰۳ میلیارد ریال تسهیالت در این بخش پرداخت کرده است. تسهیالت خرید دین خدمتی به اش//خاص حقیقی و حقوقی است که نیازمند نقدینگی هستند اما اوراق و اسناد تجاری آنها دارای مهلت پرداخت دیرتری نس//بت به زمان مورد نیازشان اس//ت. در این روش بانک، دین مدتدار بدهکار را به کمتر از مبلغ اس//می و درج شده در متن اس//ناد و اوراق تجاری مانند چک و سفته به صورت نقدی از داین و مشتری خریداری میکند. بدین ترتیب، مشتری میتواند زودتر از موعد مقرر نقدینگی مورد نیاز خود را به دس//ت آورد. خرید دین به منظور ایجاد تسهیالت الزم برای تمامی بخشهای اقتصادی قابل انجام است و در چارچوب ضوابط و مقررات و با رعایت شیوهنامهها و آییننامههای بخش اعتباری از جمله آییننامه تسهیالت و تعهدات کالن، اش//خاص مرتبط و همچنین سیاست اعتباری ساالنه انجام میشود که همه مش//تریان بانک در همه بخشها میتوانند از این تس//هیالت استفاده کنند. این تسهیالت بابت اسناد تجاری حاصل از فروش محصوالت بنگاههای تولیدی پس از بررس//ی صورتهای مالی حسابرسی شده و با رعایت آییننامهها و شیوهنامههای مربوط به تس//هیالت س//رمایه در گردش تا س//قف ۰۷ درصد فروش سال گذشته بنگاههای تولیدی قابل پرداخت است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.