رشد ۴2 درصدی درآمد بانک تجارت

وضعیت‹عمومی‹بانک‹تجارت‹در‹6 ماه‹نخست‹امسال‹بهبود‹یافت

SMTnewspaper - - بانک و بیمه -

مع//اون مالی بانک تج//ارت ضمن اش//اره به بهبود وضعی//ت عمومی این بانک در ۶ ماه آغاز امس//ال، به تش//ریح نش//انههای این بهبود بر اساس شاخصهای مال//ی و عملکردی بانک تج//ارت پرداخت. به گزارش روابطعمومی بانک تجارت، امیرمس//عود رزازان اعالم ک//رد: با وج//ود اینکه از آغاز امس//ال ش//رایط اقتصاد کالن کش//ور با مش//کالت بیش//تری نس//بت به سال گذشته روبهرو شده اس//ت با برنامهریزیهای دقیقتر و افزایش تالش همکاران در همه س//طوح این بانک و ارتقای بهرهوری عوامل، وضعیت بانک تجارت در ۶ ماه نخس//ت امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل بهبود چشمگیری داشته است.

وی کاه//ش ۱۵ درصدی زیان و بهبود ۰۳ درصدی جری//ان نقدینگی بان//ک تجارت در ۶ م//اه منتهی به پایان ش//هریور ۷۹۳۱ نس//بت به ۶ ماه نخس//ت سال ۶۹۳۱ را از مهمترین ش//اخصها و نش//انههای بهبود وضعیت و حرکت رو به رش//د بانک برش//مرد و افزود: کاه//ش ۱۵ درص//دی زی//ان ۶ ماهه نس//بت به دوره مشابه س//ال قبل نتیجه رش//د ۴۲ درصدی درآمدها در مقابل کاه//ش ۶ درصدی هزینههای بانک تجارت بوده اس//ت. معاون مالی مدیرعامل بانک تجارت عمده دالیل رشد ۴۲ درصدی درآمدهای این بانک را ناشی از برآیند رشد ۴۱ هزار میلیارد ریالی درآمد تسهیالت ب//ه میزان ۴۲ درصد و رش//د ۵۰۱ درص//دی کارمزد عملیات قرضالحس//نه، ۴۸۱درصدی س//ود حاصل از ف//روش امالک مازاد و تملیک//ی، ۲۲ درصدی کارمزد ضمانتنامهه//ای صادرش//ده و ۲۴ درص//دی کارم//زد اعتبارات اسنادی عنوان کرد و مهمترین دلیل کاهش ۶ درص//دی هزینهه//ا را کاه//ش ۰۱ درصدی س//ود پرداختی به سپردهگذاران برشمرد.

رزازان ادام//ه داد: در حال//ی ک//ه میانگی//ن مانده س//پردههای س//رمایهگذاری در ۶ ماه نخست امسال ۹ درصد نس//بت به ۶ ماه آغاز س//ال ۶۹ رشد داشته و انتظ//ار میرف//ت با این افزایش س//پردهها، ش//اهد افزایش س//ود پرداختی باش//یم اما ب//ا همت و تالش خالصانه کارکنان بانک تجارت بهویژه بخش ش//عب و برنامهریزیها و پیگیریهای مستمر مدیریت ارشد این بانک، نرخ هزینه جذب س//پردهها بهطور بیسابقهای ۱.۳ واحد درصد کاهش یافته و این امر با وجود رش//د س//پردهها، موجب کاهش ۰۱ درصدی سود پرداختی شده اس//ت. محدود کردن رش//د هزینههای اداری به ۶ درصد در ۶ ماه نخس//ت سال ۷۹۳۱ نسبت به مدت مشابه سال گذشته با وجود افزایش قابلتوجه در بهای کاال و خدم//ات مصرفی بانک، از دیگر نکتههای مثبت در کنترل هزینهها بود که رزازان به آن اشاره کرد.

مع//اون مال//ی بانک تج//ارت همچنین ب//ا تاکید بر کاهش رش//د مطالبات غیرجاری این بان//ک افزود: با وجود س//ختتر ش//دن فضای اقتصادی کشور بهدلیل اعمال تحریمهای امریکا و ایجاد آشفتگی در بازارهای ارز و طال که به ط//ور قطع اثرات منفی بر بازپرداخت اقس//اط مش//تریان داشته اس//ت، با اجرای برنامههای وصول مطالبات، رشد مطالبات غیرجاری بانک تجارت در پای//ان خرداد ۷۹ نس//بت به پایان س//ال ۶۹، به ۳ درصد محدود ش//ده در حالی که این نس//بت در سال گذش//ته ۴۱ درصد بوده است. وی ابراز امیدواری کرد که با شدت گرفتن اقدامات در زمینه وصول مطالبات، نهتنها این رش//د به صفر برس//د بلکه انتظار مدیریت ارشد بانک در زمینه کاهش مانده مطالبات در ماههای بعدی نیز تحقق یاب//د. رزازان در ادامه گفت: عالوهبر موارد یادشده که بیانگر ارتقای وضعیت بانک در ۶ ماه گذشته نسبت به سال گذشته است، در ۳ ماه دوم این ۶ ماه نس//بت به ۳ ماه نخس//ت نیز بهبود چشمگیری را ش//اهد بودهایم؛ ب//ه نحوی که زی//ان ایجادی در ۵ ماه نخس//ت امس//ال که ۵.۷۱ هزار میلیارد ریال بوده اس//ت در ۳ ماه دوم به ۷.۴ هزار میلیارد ریال کاهش یافته که بهب//ود ۳۷ درصدی وضعیت کلی درآمدها و هزینهها را در مقایس//ه با ۳ ماه نخس//ت سال ۷۹۳۱ نشان میدهد و این امر نشان از اثربخشی سیاستهای اتخاذ ش//ده و کارآمدی عملکرد بان//ک برای خروج از زیاندهی تا پایان سال ۷۹۳۱ دارد.

امیرمسعود رزازان

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.