میلیون‹دانش‹آموز‹زیر‹پوشش‹بیمه‹معلم

SMTnewspaper - - بانک و بیمه -

در آس//تانه روز دانشآموز و با گذشت ۴ س//ال از قرارداد بیمه معل//م ب//ا آموزش و پ//رورش، این ش//رکت بیم//های ۴۱ میلیون دانشآموز را زیر پوش//ش قرار داده است. به گزارش روابطعمومی بیمه معل//م، عباس معینی، معاون فنی بیمههای اش//خاص بیمه معلم با بیان اینکه قرارداد این شرکت بیمهای با آموزش و پرورش در این ۴ س//ال در راستای ایفای مسئولیتهای اجتماعی و توجه به سیاستهای سهامداران شرکت بوده است، گفت: شرکت بیمه معلم به عنوان بیمه بازرگانی مس//ئولیتی در قبال صاحبان سهام دارد و در عی//ن ح//ال توجه به رس//الت و تعه//دات اجتماعی نیز همواره مورد توجه ما بوده است.

مع//اون فنی بیمههای اش//خاص بیمه معلم تصری//ح کرد: این ش//رکت بیمهای به دلیل توج//ه به راهبردهای صن//دوق ذخیره فرهنگیان به عنوان یکی از سهامداران عمده خود و در عین حال توجه به رس//التهای اجتماعی انعقاد قرارداد با آموزش و پرورش را در دس//تور کار قرار داده اس//ت و اکنون که حدود ۴ س//ال از زم//ان انعقاد قرارداد میگذرد این ش//رکت بیمه تالش کرده تا با خدماتدهی مطل//وب، خدمات بهینهای را ب//ه جامعه فرهنگیان ارائه دهد.

معین//ی با بیان اینکه درحالحاضر این ش//رکت بیمهای به ۴۱ میلی//ون دانشآموز خدمات میدهد، خاطرنش//ان ک//رد: یکی از شاخصهایی که وزارت آموزش و پرورش در تمدید قرارداد خود با بیمه معلم مدنظر قرار داده خدماتدهی به دانشآموزان به لحاظ سرعت، کیفیت و ش//فافیت خدمتدهی بوده است. به گفته وی، توجه بیمه معلم به ایفای رسالت اجتماعی در قالب خدمترسانی مطلوب به دانشآموزان و فرهنگیان س//بب شد تا وزارت آموزش و پ//رورش این قرارداد را ب//ا بیمه معلم تمدید کند. عباس معینی تصری//ح کرد: بیمه معلم عالوهبر پوش//ش بیم//های دانشآموزان، پوش//ش بیمه عمر و حادثه ح//دود یک میلیون معل//م را نیز در این مدت در دس//تور کار قرار داده است. او با تاکید بر نیازسنجی جامعه فرهنگیان از سوی بیمه معلم عنوان کرد: در این مدت بیمه معلم تالش کرده تا با ارزیابی و سنجش نیازهای جامعه فرهنگیان پوششهای بیمهای متناس//ب با نیاز این جامعه به لحاظ افزایش س//رمایه، تعهدات را راستای ایجاد امنیت خاطر ارائه دهد. معاون فنی بیمههای اش//خاص بیمه معلم با توجه به فرارسیدن روز ۳۱ آبان به عن//وان روز دانشآموز به برخی خدمات جدید بیمه معلم در راس//تای خدمتدهی مطلوب به فرهنگیان اشاره کرد و گفت: با وجود افزایش تعرفههای پزشکی و هزینههای پزشکی که ناشی از ایجاد حادثه برای دانشآموزان اس//ت بدون اینکه افزایش حق بیمه انجام شود، تعهدات خود را از ۶ میلیون ریال به ۷ میلیون و ۰۰۵ هزار ریال در امسال افزایش دادیم. در راستای خدمترسانی مطلوب به دانشآموزان، بدون افزایش حق بیمه، س//قف تعهدات افزای//ش یافت. عباس معین//ی، معاون فنی اش//خاص بیمه معلم همچنین به پوش//ش بیماریهای سختدرمان اشاره و اعالم کرد: در سال جاری نیز این خدمت به دانشآموزان ارائه شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.