تراکنش‹علیه‹تحریم‹

SMTnewspaper - - بانک و بیمه -

چهارمی//ن نمایش//گاه تراکن//ش ای//ران(۸۱۰۲ )ITE همزم//ان ب//ا اوج تحریمه//ای یکجانب//ه امری//کا علی//ه ای//ران از ۲۲ ت//ا ۴۲ آب//ان ب//ا ش//عار «تراکن//ش علی//ه تحری//م» در بوس//تان گفتوگو برگزار میش//ود. در ‪،ITE ۸۱۰۲‬ بانکه//ا، ش//رکتهای پرداخت، ش//رکتهای فن//اوری مالی، اس//تارتآپهای «فینت//ک» و ش//هر هوشمند، نمایندگان کشورهای مختلف و ش//هرداریهای کالنش//هرهای ایران حضور دارند. در حاش//یه این نمایشگاه چندین س//مینار و نشست تخصصی و دهه//ا کارگاه معرفی محصول با حضور بیش از ۰۷ س//خنران داخلی و خارجی برگزار میش//ود. همچنین در حاش//یه ‪ITE ۸۱۰۲‬ فناوریه//ای جدی//د از جمل//ه بالکچی//ن و ارزرمزه//ا ب//رای چگونگی عب//ور از تحریمها مورد بحث ق//رار میگی//رد. در این روی//داد بزرگ مل//ی، صنعت بانک//داری و پرداخت دو موضوع را مدنظر قرار میدهد؛ نخست، قدرت تابآوری نظ//ام بانکی در دوران تحریمها با اس//تفاده از فناوریهای روز و دوم هماندیش//ی ب//رای طراحی پلن B کس//ب و کاره//ا در دوران تحریمها. صنع//ت بانکداری، یکی از اهداف اصلی تحریمهاس//ت و ای//ن روی//داد فناورانه فرصت مغتنمی برای شور و نشاط ملی در این بحبوحه تاریخی است.

م//وج فراگی//ر کس//بوکارهای مس//ئولیتپذیر ب//رای حض//ور در ‪ITE ۸۱۰۲‬ نش//ان از ع//زم ج//دی بخ//ش خصوص//ی ب//رای کاه//ش آسیبهای احتمالی تحریمها و نمایش توانمندیهای ایرانی دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.