«اقتصاد و امنیت» خاطرات علینقی عالیخانی

SMTnewspaper - - اقتصاد و توسعه -

دکت//ر علینق//ی عالیخانی تحصیالت خود را در دانش//گاه ته//ران در رش//ته عل//وم سیاس//ی به پایان رساند و سپس ب//رای ادامه تحصیل رهسپار فرانسه ش//د. وی موفق به دریافت دکت//رای دولتی اقتصاد از دانش//گاه پاریس شد.

مدت//ی بع//د از بازگش//ت ب//ه ای//ران در نخس//توزیری و ش//رکت ملی نف//ت ایران مشغول به کار شد که به موازات آن مشاور اتاق بازرگانی تهران ه//م بود. وی از بهمن ۱۴۳۱ ب//ه م//دت ۷ س//ال تص//دی وزارت اقتصاد و همچنین ریاست دانشگاه تهران را دو س//ال عهدهدار بود. از آن پس از کارهای دولتی کناره گرفت و در بخش خصوصی به فعالیت پرداخت.

برنام//ه تاریخ ش//فاهی و تصویری ایران معاصر در عص//ر پهلوی دوم، مجموعهای از دهها گفتوگوی پژوهش//ی با تصمیمسازان و بازیگ//ران اصلی عصر پهلوی دوم بوده که با حمایت س//ازمان اس//ناد و کتابخانه ملی ایران، کتابخانه مجلس ش//ورای اس//المی، کتابخانه کنگره، سیمای جمهوری اسالمی و همکاری چندین نهاد پژوهش//ی و معتبر دیگر انجام شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.