روسیه‌میلیاردها‌دالر‌از‌تغییر‌استاندارد‌سوخت‌کشتی‌ها‌زیان‌می‌کند

SMTnewspaper - - ‌اقتصاد‌بی‌نالملل -

درحالیکه قرار اس//ت از س//ال ۹۹۳۱ استاندارد آالیندگی س//وخت کشتیها تغییر کرده و کشتیها ملزم به استفاده از س//وختهای پاکتر شوند، به نظر میرسد روسیه آماده این تغییرات نیست و از این مسئله میلیاردها دالر ضرر میکند.

به گزارش بلومبرگ قوانین جدید، کشتیها را ملزم میکند که از سال ۰۲۰۲ میالدی از سوخت پاکتری استفاده کنند و این مس//ئله روس//یه را بهعنوان بزرگتری//ن تولیدکننده سوخت سولفوری برای کش//تیها در معرض میلیاردها دالر ضرر قرار داده است چراکه به نظر میرسد شرکتهای روسی آماده این تغییر نیستند.

پاالیش//گاههای جهان در تالش هستند خود را برای تغییر در کیفیت س//وخت کشتیها آماده کرده و سوخت پاکتری تولی//د کنند تا از آالیندگی ایجاد ش//ده ازس//وی کش//تیها بکاهند.

درحالیک//ه به نظ//ر میرس//د پاالیش//گاههای اروپایی و امریکایی برای تولید س//وخت با سولفور کمتر آماده شدهاند، شرکتهای روسی در این زمینه پیشرفت کمی داشتهاند.

الکساندر شرباکوف کارش//ناس ارشد موسسه «آی اچ اس مارکت» میگوید: صنعت نفت روس//یه یک//ی از بزرگترین بازندگان این تغییر خواهد بود. پاالیش//گاههای روس//ی هیچ شانسی برای رسیدن به آمادگی ۰۰۱ درصد در سال ۰۲۰۲ ندارند و بنابراین پاالیش//گاههای روس//یه مجبور میش//وند س//وخت پر سولفور خود را با نرخ بس//یار پایینتر به فروش برسانند.

براس//اس اع//الم بان//ک «وودان//د ک//و» ک//ه ی//ک بانک س//رمایهگذاری در کشورهای درحالتوس//عه اروپایی است، در س//ال ۰۲۰۲ می//الدی ضرر مالی روس//یه از محل بهبود کیفیت سوخت کش//تیها به ۵.۳ میلیارد دالر خواهد رسید که معادل یکسوم درآمد ۹ میلیارد دالری شرکتهای روس از صادرات سوخت کشتی در سال گذشته خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.