۰۱۱۱ داستان در مسابقه ادبی «صادق هدایت»

SMTnewspaper - - اقتصاد و هنر -

زم//ان دریافت آثار ب//رای رقابت در هفدهمین دوره مس//ابقه ادبی داس//تان کوتاهنویسی صادق هدای//ت اول آبان به پایان رس//ید و در این دوره ۰۱۱۱ داس//تان داوری میش//وند. ب//ه گزارش

در ای//ن دوره ۰۱۱۱ داس//تان از ای//ران و کش//ورهای گرجستان، انگلیس، استرالیا، کانادا، امری//کا، آلم//ان و امارات متحده عربی ش//رکت کردهان//د. داس//تانهای رس//یده در دو مرحل//ه داوری میشوند؛ ابتدا داوری اولیه انجام میشود و داستانهای برگزیده برای مرحله دوم در اختیار داوران نهای//ی قرار میگیرند. داس//تانهای برتر مس//ابقه ابتدای بهمن ۷۹۳۱ اعالم میشوند و از میان آنها ۴ داس//تان برندگان نهایی خواهند بود. بهترین داستان تندیس صادق هدایت را دریافت میکند و به ۳ نفر بعدی لوح تقدیر و افتخار اهدا خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.