رونمایی از ۰۱۱ اثر خوشنویسی دوره قاجار

SMTnewspaper - - اقتصاد و هنر -

آیین گش//ایش نمایش//گاه و رونمای//ی از ۰۱۱ اثر خوشنویس//ی دوره قاجار برای نخستینبار در ایران برگزار ش//د. به گزارش ، نمایشگاه و رونمایی از آثار خوشنویسان دوره قاجار از مجموعه خصوصی نگارخانه دال، ش//نبه (۲۱ آبان ) در س//ازمان اسناد و کتابخانه ملی برگزار ش//د. دکتر س//ید عبدالمجید ش//ریفزاده (رئیس پژوهش//کده هنرهای س//نتی)، علیرضا کیاکاظمی (مدی//ر گالری دال) و محمدرضا عموزاده از س//خنرانان این آیین بودند. شریفزاده با بیان اینکه همنشینی اثر هنری خوشنویسی با آیات الهی فضای متفاوتی را در هنر سنتی ایران به وجود آورد، گفت: آثار خوشنویس//ی متعددی از هنرمندان متف//اوت در دورهه//ای گوناگون در این نمایش//گاه انباشتهشده که همه آنها ارزشمند و بینظیر هستند.

وی افزود: خوشنویسی همیشه به عنوان یک متن غیرقابل خوان//دن دیده میش//ود. وی ادامه داد: از ابتدا که خوشنویسی در هنر اسالمی جایگاه ویژهای پیدا کرد، ش//رایط برای هنرمندان ایجاد شد که از خوشنویس//ی به عنوان یک ابزار ب//رای هنرآفرینی استفاده کنند. شاهد هس//تیم اوج خوشنویسی در سیاهمشقنویس//ی اتفاق افتاده اس//ت. خوشنویسی عالوه بر بیان مطلب، ویژگیهایی در خود داش//ته و نمونههای بس//یاری را اندک ان//دک پیدا میکند که جنبه خواندن متن و کتیبه از آن حذف میشود و به س//متی میرود که به یک اثر هنری تبدیل میشود. همچنی//ن جنبه نوش//تاری و خوان//دن در بعضی از آثار کمرنگتر میش//ود. عم//وزاده درباره ارزشهای بصری س//یاه مش//ق قاجار گفت: سیاهمشق در دوره قاج//ار هدفمن//د اس//ت و معنا در پس خ//ط پنهان به گونهای اس//ت که نمیت//وان ادبیات را تش//خیص داد. وی اف//زود: در ای//ن مرحل//ه از خوشنویس//ی فرم اهمیت بیش//تری نسبت به متن پی//دا میکند و ارزش فرم خوشنویس//ی به مثابه فرم تکامل یافته نوش//تاری و ترکیببندی به جایی میرسد که امروز قابل بررسی است. عموزاده افزود: در دوره قاجار استادان نوظهور خوشنویس//ی ارزش بصری این هنر را با رقیق کردن مرکب، اس//تفاده از کاغذ مناس//ب و تنظیم سرعت دست در رانش قلم تحتشعاع قرار دادند.

وی تصری//ح کرد: در تعریف هنر تجس//می درباره خوشنویس//ی بیان ش//ده که خط در دست هنرمند میتوان//د بس//یار مس//تحکم، قدرتمند یا ل//رزان و مردد باش//د. عموزاده در پایان س//خنان خود گفت: هنرمندان خوش//نویس قاجار قدمهای بزرگی برای تکام//ل خوشنویس//ی م//ا برداش//تند. کیاکاظمی با اظه//ار اینکه خوشنویس//ان در زم//ان قاجار فضای ساختارش//کنندهای را در این هنر به وجود آوردند و نگاه متفاونی به خوشنویس//ی داشتند، گفت: درواقع خوشنویس//ان آن دوره تفکر و سبکی را که پیش از آن نبوده وارد میکنند. حتی دیده ش//ده که اثر را با استفاده از نقش حیوانات و نباتات تزئین کردهاند.

عالقهمندان میتوانند برای بازدید از نمایش//گاه از ۲۱ ت//ا ۲۲ آبان هر روز از س//اعت ۸ ت//ا ۶۱ به موزه کتاب و میراث مستند مراجعه کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.