جوالن هنر ایرانی در حراجهای لندن

گزارشی از فروش آثار هنرمندان ایرانی در حراجهای معتبر جهان و رکورد 14 میلیارد تومانی

SMTnewspaper - - اقتصاد و هنر -

در آب//ان آث//ار هنرمن//دان ایران//ی در مهمتری//ن و قدیمیتری//ن حراجهای هنری جهان در معرض فروش گذاش//ته ش//ده و بیش از ۴۱ میلیارد تومان به فروش رسیدند.

به گ//زارش ، ۳۲ و ۴۲ اکتب//ر ‪(۱ ۸۱۰۲‬ تا ۲ آبان) روزهای گرمی برای آثار تجس//می ایران در شهر لن//دن بود زیرا در ای//ن دو روز آثار هنرمندان ایرانی در مهمترین و قدیمیترین حراجهای هنری جهان عرضه ش//ده و بیش از ۴۱ میلیارد توم//ان (۲ میلیون و ۵۰۶ هزار و ۵۲۱ پوند) به فروش رس//یدند. در همین روزها هن//ر هنرمن//دان ایرانی معاص//ر در خ//ارج از مرزهای ایرانی ۳ بار در حراجهای کریس//تیز، بونامز و ساتبیز در باالترین جایگاه قرار گرفت.

آث/ار هنرمندان ایرانی در لندن ۲ میلیون ‹ پوند فروخته شدند

آثار هنرمندان ایران//ی در مهمترین حراجهای لندن، ۰۳ درص//د از کل ف//روش ای//ن حراجه//ا را ب//ه خود اختصاص دادند تا بازهم در رتبه یک فروش آثار هنری کشورهای خاورمیانه بایستند.

مهمترین حراجهای هنری لندن ش//امل کریس//تیز، بونامز و س//اتبیز با عنوان «هنر مدرن و معاصر قرن ۰۲ خاورمیانه» در هفته گذش//ته ب//ا حضور ۴۵۲ اثر از ۴۱ کشور منطقه خاورمیانه برگزار شدند اما در هر ۳ حراج مهم لندن، آثار هنرمندان ایرانی بود که نام یک کش//ور را به باالترین رتبه رساند.

در حراج کریس//تیز آث//ار ایرانی ی//ک میلیون و ۲۲ هزار و ۰۰۵ پوند فروخته ش//دند ک//ه رتبههای بعدی به کش//ورهای مص//ر با فروش ۷۵۸ ه//زار و ۵۷۸ پوند و س//وریه با ف//روش ۶۲۷ ه//زار و ۵۷۸ پوند اختصاص داش//ت؛ هرچند س//هم فروش ایران با ۵۱ اثر بهدست آمد و فروش کل کش//ورهای مصر و سوریه به ترتیب با فروش ۲۱ و ۸۱ اثر بهدست آمد.

نتیج//ه فروش حراج بونامز هم باز ایرانیان را در صدر قرار داد. آثار ایرانی در این دوره ۵۵۸ هزار و ۵۲۶ پوند فروخته ش//دند و کش//ورهای لبنان با فروش ۵۳۶ هزار پون//دی و مصر با فروش ۵۰۵ ه//زار و ۶۲۳ پوندی در رتبههای بعدی قرار گرفتند. ایران با ۰۱ اثر، لبنان با ۱۱ اثر و مصر با ۸۱ اثر به این فروشها رسیدند.

حراج ساتبیز هم از کریستیز و بونامز دور نبود. ایران ب//ا ۷۲۷ هزار پوند فروش در رتبه یک قرار گرفت و بعد از آن، مص//ر و عراق بودند ک//ه با فروشهای ۶۲۴ هزار و ۰۵۲ پون//دی و ۳۱۴ هزار و ۰۵۷ پوندی در رتبههای بعدی قرار گرفتند. ایران ۰۱ اثر، مصر ۹۱ اثر و عراق ۵ اثر در این حراجی به فروش رساند.

بدی//ن ترتیب بود که از فروش کل این ۳ حراج یعنی ۸ میلیون و ۰۸۶ هزار و ۶۷۵ پوند سهم ایران با فروش ۵۳ اث//ر به ۲ میلیون و ۵۰۶ هزار و ۵۲۱ پوند رس//ید؛ معادل ۰۳ درصد از کل فروش.

هنرمن//دان ایران//ی و آثارش//ان در حال//ی باالتری//ن فروشها را از آن خود کردند که کشورهای مصر و لبنان ب//ا فروشهای یک میلی//ون و ۹۸۷ هزار و ۱۵۴ پوندی و ی//ک میلیون و ۴۵۵ هزار و ۵۷۳ پوندی در رتبههای دوم و س//وم قرار گرفتند تا ۱۲ و ۸۱ درصد فروش کل حراجهای هنری لندن را به خود اختصاص دهند.

مصریها ۲ برابر ایران شرکت داشتند اما ‹ آثار ایرانی ۲ برابر فروش کرد

کش//ور مص//ر حضور پررنگ//ی در حراجه//ای هنری لندن داش//ت؛ ۲۸ اثر از هنرمن//دان مصری در ۳ حراج کریس//تیز، بونامز و ساتبیز حضور داش//تند که ۹۴ اثر به فروش رس//یدند ام//ا ۵۲ اثر مصری ن//اکام به خانه بازگش//تند. در حراج کریستیز خریداران اقبال بیشتری نس//بت به آثار مصری نش//ان دادن//د، هرچند در حراج س//اتبیز آثار مصری بیش//تری فروخته شد اما وضعیت آثار هنرمندان مصری در حراج بونامز بسیار متفاوت بود و از ۹۳ اثر حاضر در این حراج، ۸۱ اثر فروخته شدند و ۱۲ اثر به فروش نرسید.

فروش آثار هنرمندان مصری در حراجهای کریستیز، بونامز و س//اتبیز به ترتیب ۷۵۸ هزار و ۵۷۸ پوند، ۵۰۵ هزار و ۶۲۳ پوند و ۶۲۴ هزار و ۰۵۲ پوند بود در حالی ک//ه از ایران ۳۴ اث//ر در حراجهای کریس//تیز، بونامز و ساتبیز حضور داش//تند که ۵۳ اثر به فروش رسیدند و فقط ۷ اثر خریداری نش//دند. درواق//ع تعداد آثار ایرانی حاضر در حراجهای لندن مع//ادل یکدوم آثار مصری بود اما فروش ایرانیها ۲ برابر مصریها بود.

ف//روش کل آثار مصری در هر ۳ حراج یک میلیون و ۹۸۷ هزار و ۱۵۴ پوند بود که این کشور را در میان ۴۱ کشور خاورمیانهای که در حراجهای لندن شرکت کرده بودند در رتبه دوم فروش قرار داد.

البت//ه تعداد آث//ار هنرمن//دان عراقی ک//ه به فروش نرس//یدند بیش//تر از ایران بود. عراقیها ب//ا ۶۲ اثر در حراجهای لندن حضور داش//تند که ۹ اثر از این آثار به فروش نرسید. کش//ور عراق بعد از ایران، مصر، لبنان و سوریه به بیشترین فروش دست یافت.

فروش یک میلیون و ۲۲ هزار پوندی آثار ‹ ایرانی در حراج کریستیز

حراج کرس//یتیز لندن با عنوان «هنر مدرن و معاصر در خاورمیان//ه» ۴۲ اکتبر ۸۱۰۲ با حضور ۶۹ اثر از ۱۱ کشور برگزار شد. این حراج با فروش ۳ میلیون و ۱۲۹ هزار پوند باالتر از ساتبیز و بونامز قرار گرفت.

در این حراج اثری از منیر فرمانفرماییان با نرخ ۰۵۱ ه//زار پوند، اثری از پرویز تناولی با نرخ ۰۵۱ هزار پوند، اث//ری از محمد احصایی با ن//رخ ۷۳۱ هزار پانصد پوند، اثری از فرهاد مش//یری با ن//رخ ۷۳۱ هزار و ۰۰۵ پوند، اث//ری از وای زی کامی با نرخ ۷۸ هزار و ۰۰۵ پوند، اثر دیگ//ری از محمد احصایی با نرخ ۰۰۵۲۶ پوند، اثری از منوچهر یکتایی با نرخ ۰۵ هزار پوند، اثر دیگری از پرویز تناولی با نرخ ۰۵ هزار پوند، اثری از رضا درخش//انی با نرخ ۳۴ هزار و ۰۵۷ پوند، اثری از کوروش شیش//هگران با نرخ ۳۴ هزار و ۰۵۷ پوند، اثری از ش//یرین نش//اط با ن//رخ ۷۲ هزار و ۰۰۵ پوند، اث//ری از نصراهلل افجهای با نرخ ۷۲ هزار و ۰۰۵ پوند، اثری از بهمن دادخواه با نرخ ۰۵۲۱۲ پوند، اثری از منوچهر یکتایی با نرخ ۸۱ هزار و ۰۵۷ پوند و اثری از افش//ین پیرهاشمی با نرخ ۵۱ هزار پوند به فروش رفتند.

در این حراج همچنین آثاری از س//ونیا باالس//انیان، رکنی حائریزاده و مارکو گریگوریان چکش خورده اما فروخته نشدند.

۶۹ اث//ر در حراج کریس//تیز حاضر بودن//د که ۷۸ اثر ب//ه فروش رس//ید. ۷ اثری ک//ه به فروش نرس//یدند از کشورهای ایران، مصر، لبنان و مراکش بودند. باالترین اثری که در این حراج فروخته ش//د، اثری از عبدالهادی الج//زار از مصر بود که ۴۸۵ ه//زار و ۰۵۷ پوند فروخته ش//د و بعد به ترتیب اثری از لبنان ب//ه نرخ ۰۰۲ هزار پوند، ۲ اثر از ایران، سوریه و لبنان به نرخ یکسان ۰۵۱ هزار پوند به فروش رسیدند.

با اینحال در این حراج آثار ایرانی یک میلیون و ۲۲ ه//زار و ۰۰۵ پوند فروخته ش//دند و مصر و س//وریه در رتبههای بعدی قرار گرفتند.

رکورد فروش بونامز لندن به نام اثری از ‹ محمد احصایی ثبت شد

ح//راج بونامز لن//دن با عنوان «هنر م//درن و معاصر خاورمیان//ه» ۴۲ اکتب//ر ۸۱۰۲ با حض//ور ۳۹ اثر از ۸ کشور برگزار شد. این حراج با فروش ۲ میلیون و ۱۷۲ هزار و ۶۷۵ پوندی خودش بعد از حراجهای کریس//تیز و ساتبیز لندن قرار گرفت.

در حراج بونامز لندن کاری از محمد احصایی با نرخ ۰۲۳ ه//زار و ۰۵۷ پوند، اثری از پروی//ز تناولی با نرخ ۶۳۲ ه//زار و ۰۵۷ پوند، کار دیگری از محمد احصایی با نرخ ۱۸ ه//زار و ۰۵۲ پوند، اثری از جعفر روحبخش با نرخ ۰۶ هزار پوند، اثری از حس//ین زندهرودی با نرخ ۵۷ ه//زار پوند، کار دیگری از تناول//ی با نرخ ۵۲ هزار پوند، اثر دیگری از تناولی با نرخ ۲۲ هزار و ۰۰۵ پوند، اثری از ش//یرین نش//اط با نرخ ۶۱ ه//زار و ۰۵۲ پوند، کاری از محس//ن وزیریمقدم با ن//رخ ۶۱ هزار و ۰۵۲ پون//د و اثری از پرویز تناولی با ن//رخ یک هزار و ۵۷۸ پوند فروش رفت.

در ای//ن حراج همچنین آثاری از رکنی حائریزاده و محمد احصایی چکش خورد اما فروخته نشد.

۳۹ اث//ر در حراج بونامز حاضر بودن//د که ۹۵ اثر به فروش رس//ید. ۲۳ اثر به فروش نرسیدند که بیشترین سهم از آن متعلق به آثار مصری بود و ۱۲ اثر مصری به فروش نرسید. عراق، ترکیه، ایران و سوریه در ردههای بع//دی بودند. باالترین اثری ک//ه در این حراج فروخته ش//د کاری از محمد احصایی بود که با نرخ ۰۲۳ هزار و ۰۵۷ پوند فروخته ش//د و بعد به ترتیب اثری از مصر به ن//رخ ۸۴۲ هزار و ۰۵۷ پوند، بازهم اثری از ایران به نرخ ۶۳۲ هزار و ۰۵۷ پوند و اثری از لبنان به نرخ ۵۷۱ هزار پوند به فروش رسیدند.

س//هم ایرانیان از حراج بونامز ۵۵۸ هزار و ۵۲۶ پوند بود و کش//ورهای لبنان و مصر در رتبههای بعدی قرار گرفتند.

آث/ار ایران/ی در س/اتبیز ۷۲۷ ه/زار پوند ‹ فروخته شد

حراج ساتبیز لندن با عنوان «هنر قرن ۰۲ خاورمیانه» ۳۲ اکتب//ر ۸۱۰۲ با حضور ۵۶ اثر از ۱۱ کش//ور برگزار ش//د. این حراج با فروش ۲ میلیون و ۸۸۴ هزار پوندی خود بعد از کریستیز و باالتر از بونامز قرار گرفت.

در این حراج اثری از منیر فرمانفرماییان با نرخ ۷۸۱ هزار و ۰۰۵ پون//د، اثری از بهمن محصص با نرخ ۲۶۱ هزار و ۰۰۵ پون//د، اثر دیگری از بهمن محصص با نرخ ۰۰۱ ه//زار پوند، اثری از حس//ین زندهرودی با نرخ ۱۸ ه//زار و ۰۵۲ پوند، ۲ اث//ر از منوچهر یکتایی با نرخ ۲۶ هزار و ۰۰۵ پوند، اثری از لیلی متین دفتری با نرخ ۲۴ هزار و ۰۰۵ پون//د، اثری از رضا آرامش با نرخ ۸۱ هزار و ۰۵۷ پون//د، اثری از بهجت صدر با نرخ ۵ هزار پوند و اثر دیگری از بهمن محصص با نرخ ۴ هزار و ۰۰۵ پوند به فروش رفتند.

در این حراج همچنین آثاری از فرش//ید ملکی، س//یا ارمجانی و سارا رهبر چکش خورد اما فروخته نشد.

۵۶ اث//ر در ح//راج س//اتبیز حاضر بودند ک//ه ۵۵ اثر ب//ه فروش رس//ید. ۰۱ اثری که به فروش نرس//یدند از کش//ورهای عراق، ای//ران، لبنان، مص//ر و ترکیه بودند. باالتری//ن اثری ک//ه در این حراج فروخته ش//د اثری از محم//ود صبری از عراق بود که ۶۴۳ هزار پوند فروخته ش//د و بعد از آن به ترتیب، آث//اری از ایران به نرخهای ۷۸۱ هزار و ۰۰۵ پوند و ۲۶۱ هزار و ۰۰۵ پوند و آثاری از عربستان سعودی به نرخهای ۷۳۱ هزار و ۰۰۵ پوند و ۱۳۱ هزار و ۰۵۲ پوند فروخته شد.

حراج آثار ایرانی در س//اتبیز با ۷۲۷ هزار پوند فروش به پایان رس//ید و کشورهای مصر و عراق در رتبه بعدی قرار گرفتند.

‹ هنر جهان اسالم

ناگفته نماند که حراجهای کریستیز، بونامز و ساتبیز در ادامه هفته داغ حراجهای هنری لندن، حراجهایی با موضوع آثار اسالمی هم برگزار کردند.

حراج «هنر جهان اسالم» س//اتبیز ۴۲ اکتبر ۸۱۰۲ می//الدی (۲ آبان) تنها یک روز بعد از حراج «هنر قرن ۰۲ خاورمیانه» برگزار شد. فروش کل این حراج که در آن ۳۵۲ اثر از اسالم حضور داشت به ۸ میلیون و ۸۸۹ هزار و ۵۲۳ پوند رس//ید. اثری از دوران صفویه ایران به ن//رخ ۸۱۲ هزار و ۰۵۷ پوند و اثری از ابنس//ینا به نرخ ۷۸۱ هزار و ۰۰۵ پوند در جایگاه گرانترین آثاری قرار گرفتند که در این حراج به فروش رسید.

ح//راج بونامز با عنوان «هنر اس//المی، هند و جنوب ش//رق آسیا» هم در ۳۲ اکتبر ۸۱۰۲ میالدی (۱ آبان) برگزار شد. ۰۲۲ عنوان اثر در این حراج شرکت داشتند که فروش آثاری از هنر اس//المی ایران به ۰۹ هزار پوند به فروش رسید. فروش کل این آثار یک میلیون و ۸۱۸ هزار و ۰۰۵ پوند بود. و اما حراج کریستیز هم ۵۲ اکتبر ‪(۳ ۸۱۰۲‬ آب//ان) حراجی با عنوان «هنر جهان اس//الم، هند و فرشهای ش//رقی» با حضور ۵۸۳ اثر برگزار کرد که به فروش ۵ میلیون و ۵۷ هزار و ۰۵۲ پوندی رسید. در ای//ن حراج تنها یکی از نقاش//یهای رضا عباس//ی، نق//اش دوران صفویه ۲۱۵ ه//زار و ۰۵۷ پوند به فروش رسید.

این فروشها در حالی اس//ت ک//ه در ایران حراجی با عنوان «هنر جهان اسالم» نداریم و الزم است که نسبت به برگزاری آن توجه الزم شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.