«ساز»ها تماشایی میشوند

SMTnewspaper - - اقتصاد و هنر -

دومین نمایشگاه ساز خانه موسیقی روزهای پایانی آبان برگزار میش//ود. به گزارش ، این نمایشگاه ازس//وی کانون سازندگان ساز خانه موس//یقی برگزار میش//ود و قرار اس//ت ویترینی از س//ازهای ملی و ابداعی باش//د. در این نمایش//گاه که از ۱۲ ت//ا ۵۲ آبان در خانه هنرمن//دان برگزار میش//ود، انواع س//ازهای سنتی، س//ازهای کالس//یک غربی و سازهای ابداع//ی در مع//رض نمایش ق//رار میگیرند. فراخوان نمایشگاه ساز خانه موسیقی تابستان سال جاری منتشر شده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.