کاشف «بروسلی» در سینما درگذشت

SMTnewspaper - - اقتصاد و هنر -

«ریموند چو» تهیهکنن//ده بزرگ هنگکنگی ک//ه چهرههایی چون «بروسلی» و «جکیچان» را ب//ه س//ینمای جهان معرفی کرد، در س//ن ۱۹ س//الگی درگذش//ت. به گ//زارش ایس//نا به نقل از هالی//وود ریپورت//ر «ریمون//د چ//و» که کمک زیادی به ش//کلگیری ژان//ر فیلمهای رزمی کرد و اس//تعدادهای بزرگ هنگکنگ//ی را در عرصه بینالملل//ی به س//ینما معرفی کرد، در ۱۹س//ن سالگی درگذشته است. چو ابتدا یک روزنامهنگار ب//ود و س//پس کار خ//ود را ب//ه عنوان مس//ئول تبلیغات با ش//رکت برادران »ا//ش« شروع کرد که صده//ا فیلم س//اخت و ژانر فیلمه//ای کنگفو را به محبوبیت رس//اند. ریموند چو سپس به عرصه تهیهکنندگی وارد ش//د و زمانی که از کیفیت بد برخی آثارش//رکت «شا» ناامید شده بود، شرکت فیلمسازی خود را در سال ۹۴۳۱ با عنوان «گلدن هاروست» تاسیس کرد. وی خیلی زود از شرکت «شاو» پیشی گرفت و نام خود را بیش از پیش با س//بک فیلمهای رزمی شناساند و در سال ۰۵۳۱ پس از دیدن «بروسلی» در یک شوی تلویزیونی ب//ا او ق//رارداد هم//کاری بس//ت. «ریموند چو» و شرکت «گلدن هاروست» قرارداد ساخت ۳ فیلم را ب//ا «بروسلی» امض//ا کردند که هرکدام رکورد فروش سینماهای هنگکنگ را شکست. شرکت «گلدن هاروس//ت» آخرین فیلم خود را در س//ال ۲۸۳۱ ساخت و «ریموند چو» نیز چند سال بعد س//هام شرکت خود را به یک تاجر چینی فروخت که نام ش//رکت را به ‪Orange Sky Golden«‬ »Harvest تغییر داد.

مهمترین حراجهای هنری لندن شامل کریستیز، بونامز و ساتبیز با عنوان «هنر مدرن و معاصر قرن ۰۲ خاورمیانه» در هفته گذشته با حضور ۴۵۲ اثر از ۴۱ کشور منطقه خاورمیانه برگزار شدند اما در هر ۳ حراج مهم لندن، آثار هنرمندان ایرانی بود که یک کشور را به باالترین رتبه رساند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.