پول‌محوری‌تئاتر‌ایران‌را‌مثله‌می‌کند

SMTnewspaper - - اقتصاد و هنر -

کارگردان، مدرس و نمایشنامهنویس تئاتر گف//ت: م//وج فزاینده پولمح//وری و تجاری ک//ردن، تئاتر ایران را مثله میکند. به گزارش ایرن//ا، قطبالدین صادق//ی با بیان اینکه تئاتر برای اندیش//یدن بهوجود آمده، تصریح کرد: معتق//دم نمایشهای لوکس، پ//رزرق و برق و کمفرهن//گ، برای هن//ر تئاتر بههیچ عنوان مناس//ب نیس//ت. وی افزود: نمایشهای پردکور و توأم با رقص و آواز برای قشر نوکیسهای است که بهدنبال سرگرمی میگردند. هنرمند اصیل تئاتر در چارچ//وب فرهن//گ و ادب، نمایش//ی را به صحنه میب//رد تا در ارتقای فرهنگ هنری نقشی ایفا کند، این در حالی است که امروز به جای آفرینش و اجرای تئاتر، یک محصول تولید تجاری را عرضه میکنند. صادقی تصریح کرد: من به تئاتر فرهنگی و آموزشی اعتقاد دارم که این روزها جای خالی آن حس میش//ود و متاسفانه تئاتر عرصهای برای دالالن کمفرهنگ شده که با تجاریس//ازی آن را مثله میکنند. این نمایشنامهنویس تئاتر درباره آس//یب این نوع نمایش برای مخاطبان هنرهای نمایش//ی نیز گفت: قشر متوس//ط و بافرهنگ از جمله دانش//گاهیان و دانشجویان از ۸۱ تا ۰۶ سال بهعنوان حامیان اصلی تئاتر واقعی و اندیش//هورز، بهدلیل مش//کالت مالی دیگ//ر نمیتوانن//د تئاتر اصیل را دنبال کنند و به س//النهای تئاتر بیایند. وی افزود: این عقبنشینی به حذف هستههای اصلی فرهنگ تئاتر منجر میشود و فضایی باز برای به رخ کشیدن عدهای پولدار بهوجود میآورد که برای دیدن بازیگران چهره سینما از نزدیک به سراغ تئاتر که نه، نمایشی موزیکال و پرزرق و برق میآیند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.