کاستی‌ها‌و‌راستی‌ها

SMTnewspaper - - اقتصاد و هنر - پـدرام سـلطانی، نایـب رئیـس اتاق بازرگانـی ایران:

چن//د س//الی اس//ت ک//ه با پوی//ش «ایران م//ن» در کار ساخت مدرس//ه در روستاها هس//تیم. این کار سبب شده ش//انس بازدید از روستاهای گوناگونی در ۸۱ اس//تان کش//ور را بیابم. سفرها برایم فرصت یادگیری بیهمتایی در زمینههای گوناگون از مردمشناس//ی، جامعهشناسی، تاریخ و جغرافیا گرفته تا سیاس//ت، کش//ورداری و توسعه و امکان دیدن کاس//تیها و راستیهای فرهنگی در فرهن//گ عمومی و خرده فرهنگها را فراهم کرده اس//ت. یکی از یافتههایی که در تمام سفرها با آن روبهرو بودهام تزریق فرهنگ محرومیت به باور مردم ازس//وی مسئوالن است. داستان از این قرار است. وارد روستا میش//ویم. مسئوالن و مردم روس//تا از مردان و ک//ودکان و در برخی نقاط زنان، به اس//تقبال میآیند. حیاط مدرسه برای آیین بهرهبرداری آماده شده اس//ت. بعد از خوشوب//ش روی صندلی مینشینیم. مردم روس//تا در ردیفهای پشت مینشینند و کودکان هم پشت سر آنها یا در دو سوی حیاط جای میگیرند. آیین بهرهبرداری آغاز میش//ود. مجری برنامه (پس از س//الم و خوش//امدگویی): به روس//تای... خ//وش آمدید... مردم این روس//تا گرچ//ه محرومند ام//ا خونگرم و قانع هس//تند... نفر بعدی، دهیار: عرض خوش//امد خدمت خی//ران بزرگوار دارم. من از طرف مردم روس//تا دس//ت شما را میبوس//م. بچههای ما سالها بود که در این س//اختمان نمور و س//قف فروریخته درس میخواندن//د و وضع بس//یار بدی داش//تند. م//ا م//ردم فراموشش//دهای هس//تیم.... نفر بعدی، مسئول آموزش و پرورش: ... وضع مدرسههای استان خوب نیس//ت. ما ... باب مدرسه تخریبی داریم. ما از سوی مردم محروم این منطقه دست نیاز به س//وی ش//ما دراز میکنیم... نفر بعدی، نماینده مردم منطقه در مجلس: ... مردم این منطقه واقعا محروم هستند. ما اینجا درمانگاه نداریم، وضع مدرسههای سایر روستاها بدتر از مدرسه قدیمی این روستاس//ت. از دست این مردم شریف اما مح//روم کاری برنمیآید. از ش//ما انتظار داریم کمکهای بیشتری به این منطقه بکنی//د. نفر بعدی، فرماندار شهرس//تان: ... دول//ت... تالشه//ای بس//یاری برای بهب//ود وضعیت این شهرس//تان محروم کرده است. خوش//بختانه امسال بودجه اس//تان با پیگیری استاندار محترم رشد خوبی داش//ته اما کف//اف رفع محرومیت ای//ن شهرس//تان را نمیدهد. اس//تان ما درمجموع اس//تان کمبرخورداری اس//ت اما این شهرس//تان ب//ه واقع محرومترین بخش اس//تان ما است... و سخنرانیها به همین س//بک و س//یاق ادامه مییابد و در تمام سخنرانیها واژهه//ای خردکنن//ده عزت و اعتم//اد به نفس م//ردم، از قبی//ل محرومیت، نیاز، فقیر، فراموشش//ده، نات//وان ...و را ب//ه کرات میش//نویم و مردم روس//تا بهویژه کودکان ۶ تا ۰۱س//الهای ک//ه آنجا نشس//تهاند و گوشهایش//ان دریچ//ه یادگی//ری و ش//کلگیری شخصیتش//ان اس//ت ه//م تم//ام این حرفه//ا را میش//نوند. ما از س//ویی از ای//ن همه تعری//ف و بزرگنمایی کار خود خجالتزده میشویم (اگر تاکنون با این حرفه//ا دچ//ار توهم خ//ود بزرگبینی نش//ده باشیم!) و از سوی دیگر به مردمی فک//ر میکنیم که در تمام این س//الها و در هر حضوری از مس//ئوالن روستا برای بهرهبرداری از مدرسه، مسجد، درمانگاه، آب لولهکشی، ایستگاه گاز و هر سرکشی دیگ//ری ب//ه ایش//ان یادآوری ش//ده که چق//در محروم هس//تند. بعد از چندین و چن//د حضور در این برنامهها و ش//نیدن همیش//گی این ادبی//ات، تردید ندارم که حاکمی//ت ایران//ی یک غفل//ت بزرگ در تربیت مدیران و مس//ئوالن کشور داشته اس//ت. نظام کش//ورداری به مسئوالنش نیاموخته که کالم و سخنشان میتواند باوره//ای م//ردم را بس//ازد ی//ا تخریب کن//د. آنها ای//ن درس را فرانگرفتهاند که کش//ورداری و اداره یک شهرستان، شهر یا روستا تنها با پول انجام نمیشود، بلکه مهمترین ابزار اداره کش//ور مردمان آن و فرهنگ و باورهایش//ان است. پس از هر سفر و هر برنامه بیشتر اطمینان مییابم که فهم درس//تی از توسعه و راه رسیدن به آن نداریم. ساختار حاکمیت ایرانی بر پایه برونزایی مفهوم توسعه شکل گرفته اس//ت؛ به این صورت ک//ه اگر دولت پول بدهد یا اگر خیری پیدا ش//ود، ما توسعه پیدا میکنیم وگرن//ه ما مردمی ناتوان و محروم هستیم. واژه محرومیت در عمق فکر و ذهن مردم در بخشهای دورافتاده و مرزی و کمتربرخوردار از مظاهر توسعه نشسته و باورشان به داشتههایشان، به توان و همتش//ان را از فکرش//ان بیرون کرده اس//ت. درونیسازی باور محرومیت فرص//ت درونزایی توس//عه را از ایرانیان گرفته و آنه//ا را به جمعی منتظر دولت، منتظ//ر خیر، منتظر بخ//ت و اقبال بدل کرده است. این فرهنگ شکست در میان ما ریش//هدار است، جدید نیست، حاصل دههها تلقین از باال به پایین است؛ تلقینی از س//ر ناآگاهی و نابلدی فرهنگ توسعه در مسئوالنی که میآیند و میروند و هر ک//دام قفلی به باورهای م//ردم میزنند. مش//کل اصلی م//ا محرومیت نیس//ت، فرهن//گ محرومیت اس//ت؛ فرهنگی که یک ملت را به نشستن وامیدارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.