«سرزمین‌خورشید»‌می‌نوازد

SMTnewspaper - - اقتصاد و هنر -

ارکس//تر «س//رزمین خورش//ید» به رهبری عب//اس عامری در تاالر رودکی اجرامیکند.بهگزارش ،ارکستر «سرزمین خورشید» به رهبری عباس عام//ری و خوانندگی س//یامک صانعی س//ومین کنسرت رس//می خود را ۸۲ آبان، س//اعت ۰3:۰۲ در ت//االر رودکی روی صحنه میبرد.

در این اجرا تعدادی از قطعات رپرتوار برای ساز س//ولو و ارکستر تنظیم شده و دانیال جورابچی بهعنوان سولیس//ت ویولن در این کنسرت حضور دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.