باید اثر تحریمها را به حداقل برسانیم

Sobh Eqtesad - - صبح اقتصاد -

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به این که عبور از شرایط پیش رو جز با همراهی مردم امکان پذیر نیست، گفت: باید با مردم صادقانه صحبت و شرایط کشور را تبیین کرده، البته این به آن معنا نیســت که مردم را نگران کنیم.به گزارش ایســنا، اسحاق جهانگیری روز سه شنبه در مراسم تکریم و معارفه وزرای پیشین و جدید صنعت، معدن و تجارت اظهار کــرد: آخرین پرده نمایش ترامــپ و همکارانش در آمریکا دیشب به صحنه آمد....

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.