سالیانه27 هزار میلیارد تومان در تامیناجتماعیهزینهمیشود

Sobh Eqtesad - - صبح اقتصاد -

مدیرعامل شرکت های سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) گفت: حدود پنج میلیون مستمری بگیر و بازنشسته سازمان تامین اجتماعی هستند و سالیانه ٢۷ هزار میلیارد تومان در این سازمان هزینه می شود...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.