تاسف اتحادیه اروپا از تعلیق دسترسی ایران به سوئیفت

Sobh Eqtesad - - صبح اقتصاد -

اتحادیه اروپا با تاســفبار خواندن اقدام ســوئیفت که دسترسی برخی بانکهای ایرانی به این ســامانه را تعلیق کرده اســت، به ایجاد سازوکار جدید مالی برای تجارت با ایران سرعت بیشتری...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.