فوتبال ایران در انتظار حماسه بزرگ پرسپولیس

Sobh Eqtesad - - صبح اقتصاد -

پرســپولیس ایــران عصر امــروز (شــنبه) از ســاعت ۸۱ و ۰۳ دقیقه در ورزشگاه آزادی در جریان دور برگشــت فینال لیگ قهرمانان آسیا میزبان کاشیماآنتلرز ژاپن اســت.به گزارش ایســنا، تیم فوتبال پرسپولیس عصر امروزدر حســاسترین بازی تاریخش درحالی به میدان میرود که با توجه بــه نتیجه دیدار رفت برابر حریــف ژاپنی ، با اتکا بــه حمایت هوادارانش امیدوار اســت تا برای اولینبار جام قهرمانی لیگ قهرمانان آســیا را کسب کند.شــاگردان برانکو کــه در دیدار رفت، با وجود بــازی منطقی در نیمه نخســت، در نهایت دو بر صفر برابر کاشیماآنتلرز شکست خوردند، حاال در نبود ســیامک نعمتی محروم و البته امید عالیشــاه مصدوم باید در حضور هواداران خودی برابــر حریف قدرتمند ژاپنی صفآرایــی کنند. البته در نبود این دو بازیکن، برانکو حســاب ویژهای روی محســن ربیعخواه و آدام همتی باز کرده است.پرســپولیس ایران که در ایــن فصل، با محرومیت از پنجره نقلوانتقاالت دســتوپنجه نرم میکرد، برای رسیدن به فینال لیگ قهرمانان آسیا، ابتدا در گروه c با غلبه بر نسفقارشی ازبکستان، السد قطر و الوصل امارات به عنوان صدرنشــین راهی مرحله یک هشــتم نهایی شد و در ادامــه با برتری برابر الجزیره امارات جــواز صعود به جمع ۸ تیم برتر آســیا را به دست آورد. شــاگردان برانکو در ادامه با وجود شکست یک بر صفر برابر الدوحیل در بازی رفت، این تیم قطری را با نتیجه سه بر یک در بازی برگشــت از پیش رو برداشتند و سپس با شکست السد در بازی رفت و تساوی در ورزشگاه آزادی، فینالیست لیگ قهرمانان آسیا در سال ۸۱۰٢ شــدند.حاال پرســپولیس و برانکو این فرصت بزرگ را در اختیار دارند تا با یک نمایش حماسی، شکست دو بر صفر در بازی رفت برابر کاشیماآنتلرز را جبران کرده تا برای اولین بار جام قهرمانی لیگ قهرمانان آســیا را به موزه افتخارات خود اضافه کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.