کاالهای احتکار شده در شبکه توزیع قرار می گیرد

Sobh Eqtesad - - صبح اقتصاد -

وزیر صنعت، معدن و تجــارت از توزیع اقــالم و کاالهــای اساسی احتکاری که کشف و ضبط شده اند در شبکه توزیع سراسری خبر داد. بــه گــزارش ایرنا، رضا رحمانــی روز پنجشنبه در حاشیه بازدیــد از انبارهای نگهــداری کاال در مجتمع شهید مدرس در جمع خبرنگاران در پاسخ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.