«وحدت» از اصلیترین راههای مقابله با آمریکاست

Sobh Eqtesad - - سیاسی -

یک عضو کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس شــورای اســامی با تاکید بــر اهمیت وحدت برای مقابله با شــرایط فعلــی تحریمهای یــک جانبه آمریکا گفت کــه «وحدت» یکــی از راههای اصلی مقابله با آمریکا اســت.محمد قمی در گفتوگو با ایسنا، در خصوص راهکارهای موجود برای مقابله با شرایط فعلی تحریمهای یک جانبه آمریکا، گفت: این جنگ اقتصادی که آمریکا علیه ما ایجــاد کرده مانند همان جنگ نظامی است که توســط صدام ایجاد شد و آمریکاییها به او کمک کردند. آنها در پایان همان جنگ شکســت خوردند و این بار نیز شکســت میخورند. ما در آن زمان شهید دادیم و خسارتهایی را متحمل شــدیم ولی در آخر پیروز میدان ما بودیم و دنیا اعتراف کــرد که متجاوزگر آنها بودند.وی افزود: در این جنگ اقتصادی نسخههای مختلفی پیش رو داریم که باید در راهی که در پیش داریم به آنها توجه کنیم. مســالهی اقتصــاد مقاومتی که رهبری معظم انقاب بر آن تاکید دارند یکی از راههای مقابله با آمریکا اســت. نسخه دوم استفاده از کاالی ملی و اتکا به داخل است. نسخه سوم که دارای اهمیت زیادی است وحدت میان مردم و پرهیز از سلیقهها حول محور اســام، اهل بیت (ع) و قرآن است. این موضوع مهم است که کنار هم باشــیم و در ســایه رهنمودهای امام خمینی (ره) و رهبری انقاب وحدت خود را حفظ کنیم باید توجه کنیم که وحدت یکی از راههای اصلی برای مقابله با آمریکا اســت.این عضو کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسامی تصریح کرد: مساله چهارم مقاومت مردم است. ما این موضوع را از امام حسین (ع) آموختیم. امام حسین (ع) حاضر شد که تنش زیر سم اسبان برود، ولی زیر بار ذلت نرود. ما هم زیربار ذلت نمیرویم آمریکا باطل است. قرآن میفرماید باطل رفتنی است و آنچه باقی اســت حق است. باید از تفرقه بپرهیزیم و در مقابل اســتکبار و ظلم به آمریکا وحدت خود را استوارانه حفظ کنیم.قمی تاکید کرد: این وحدت توســط رهنمودهای رهبری انقاب شــکل میگیرد و مجری آن مردم هستند. ما باید بدانیم که در یک کشتی هستیم اگر مشکلی برای کشتی پیش بیاید، همه ما به مشکل خواهیم خورد. ما ثمرات وحدت را کشــیدهایم. اگر در جنگ تفرقه داشتیم پیروز نمیشدیم. وی در پایان گفت: در این شــرایط مسئولین باید تمهیداتی بیاندیشند که اقشــار ضعیف صدمه نبینند. یکی از تاکیدات اقتصاد مقاومتی همین است که آنهایی که درآمد باال میگیرند در این شرایط ماحظه کنند و به فکر مستضعفان هم باشند. همچنین دولت باید از مســتضعفان حمایت کند و سبدهای حمایتی را در اختیار این اقشار قرار دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.