نقش واردات در کنترل تورم کمرنگ شد

Sobh Eqtesad - - صبح اقتصاد -

آمارهای رســمی می گوید، واردات کاال نه تنها دیگر نقش پررنگی در کنترل تورم ایفا نمی کند بلکه به دلیل تعدیل نرخ ارز، بهای کاالهای وارداتی - بویژه واسطه ای - در مقایسه با اقالم تولید داخل...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.