روابط ما با اعراب پشت درهای بسته است

Sobh Eqtesad - - صبح اقتصاد -

وزیر مســکن رژیم صهیونیســتی گفت، تمامی روابط ما با کشورهای عربی پشت دربهای بسته بوده و علنی نیستند و البته این خواســت کشورهای عربی بوده است.به گزارش ایســنا، یوآو گاالنت، وزیر مســکن رژیم صهیونیســتی در مصاحبــهای اختصاصی با روزنامه عبری زبان "اورشــلیم پســت" مدعی شــد که اســرائیل آماده برقراری صلح با تمامی کشــورهای عربــی اســت.گاالنت در ادامه مدعی شــد: ما منافع مشترکی با عربســتان و کشورهای (عرب) حوزه خلیج فارس داریم و دشــمن مشترک ما ایران است، ایرانیها مهمترین و خطرناکترین تهدید برای اســرائیل و کل جهان غرب هستند.گاالنت که عضو کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی نیز است، باز هم مدعی شد: هیچ چیزی مانع از این نمیشــود که ما در روند برقــراری صلح در منطقه مشارکت داشته باشیم، "اسرائیل" همواره به دنبال صلح با همسایگانش است همانگونه که پس از جنگ اکتبر ۳۷۹۱ با مصریهــا صلح کرد. وی افزود: روابط ما با کشــورهای عربی پشــت درهای بسته است و علنی نیست.وزیر مسکن رژیم صهیونیســتی افزود: در شــرایطی که "اسرائیل" به جز مصر و اردن با هیچ کشــور عربی روابط رســمی ندارد، روابطش با عربستان در سالهای اخیر به دلیل نگرانیهای مشترکشان نســبت به فعالیتهای ایران در خاورمیانه رو به فزونی رفته اســت.این مسؤول اســرائیلی تاکید کرد: ما باید اطمینان یابیم که دچار همان اشــتباهی که در لبنان مرتکب شدیم، نمیشویم و اجازه نمیدهیم ایران حضوری نظامی در سوریه داشته باشد. وی مدعی شد، هیچ کشوری نمیخواهد ایران در ســوریه بماند و مــا میتوانیم ایران را از ســوریه بیرون کنیم اما الزم اســت ائتالف با آنهایی که میتواننــد به ما کمک کنند، ادامه یابد. گاالنت در ادامه به اینکه آیا کشــورهای عرب منطقه خلیج فارس یا عربستان بخشــی از این ائتالف هستند یا نه، اشارهای نکرد.اما گادی آیزنکوت، رئیس ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی در اکتبر در حاشــیه کنفرانس فرماندهان نظامی در واشنگتن با همتایان خود در برخی کشــورهای عربی از جمله ژنرال فیاض بن حامد الرویلی، رئیس ستاد ارتش عربستان دیدار کرد.موضوع این کنفرانس مبارزه با ســازمانهای افراطی و تندرو بود و اعالم شــد که طی آن درباره برخی مســایل منطقــهای از جمله ایران گفتوگو شــد.دیدار یاد شــده آیزنکوت و الرویلی در واقــع اولین دیدار آن دو بود که در رســانهها منعکس شد و این دومین ســال متوالی بود که این دو مسؤول نظامی در کنفرانس یاد شده حضور یافتند و احتماال با یکدیگر درباره تهدید مشــترک ایران صحبت کردند.وزیر مسکن رژیم صهیونیستی در پایان این مصاحبه با اشــاره به اینکه حزب اهلل ۰۱ برابر قدرتمندتر از حماس است، نســبت به این مســاله و پیامدهای آن هشدار داد. وی افــزود: هرگونه برخوردی با حــزباهلل منجر به جنگ خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.