استقبال مجلس از تسهیل شرایط اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی و مردان خارجی

Sobh Eqtesad - - صبح اقتصاد -

عضو هیئت رئیسه کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی گفت که مجلــس از مصوبه اخیر هیئت وزیران در مورد تســهیل اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی و مردان خارجی اســتقبال میکند.سیده فاطمه ذوالقدر در گفتوگو با ایســنا با اشــاره به مصوبه هیئت دولت در مورد اعطای تابعیت به فرزنــدان زنان ایرانی با مردان خارجی گفت: در قانون فعلی مادران ایرانی که همسر خارجی دارند میتوانند بعد از 8۱ سالگی فرزندشــان برای آنها درخواست تابعیت کنند اما موانع سختی بر سر راه اعطای تابعیت بود از جمله اینکه از آنها میخواســتند برگه عدم ســوء پیشــینه از کشورشــان دریافت کنند در حالی که بسیاری از این ها در ایران اقامت داشتند و عمال شرایط دریافت تابعیت برای آنها بسیار سخت بود و اجرایی نمی شــد.وی افزود: الیحه ای که در دولت مصوب شده در صورت تصویب نهایی شرایط را برای دریافت تابعیت قبل از 8۱ سال نیز بسیار سهل میکند.نایب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: در حال حاضر تعداد زیادی از خانمها هستند که همسر خارجی دارند. به هر حال ایران مرزهای زیادی با عراق، افغانســتان و پاکستان دارد و این ازدواجها صــورت میگیرد و حتی بحث از وجــود دو میلیون کودک بدون هویت مطرح میشــود.ذوالقدر با بیان اینکه این الیحه در صورتی که تبدیل به قانون شود میتواند مشکل بسیاری از زنان را حل کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.