آموزش حقوق شهروندی فقط وظیفه وزارت آموزش و پرورش نیست

Sobh Eqtesad - - سیاسی -

دســتیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی با بیان اینکه امیدواریم فرزندان ما به شــهروندانی تبدیل شــوند که از حقــوق خود آگاه و فعال، پرسشــگر و مســئولیت پذیرند، گفت: البته آموزش حقوق شــهروندی فقــط وظیفه آموزش و پرورش نیست، دســتگاههای مختلفی برای این امر بودجه میگیرند و باید هماهنگی بین دســتگاهها بــه وجود بیاید. به گزارش ایســنا، شــهیندخت موالوردی در اولین نشست هماندیشــی نمایندگان حقوق شهروندی اســتانها و حوزه ســتادی آموزش و پرورش که در اردوگاه شهید باهنر برگزار شــد با اشــاره به امضای تفاهم نامه با وزیر آموزش و پرورش گفت: در ایــن حوزه قائل به حقوق متقابــل یعنی حق ها و مســئولیت ها هستیم و سعی کردیم با این نگاه پس از صرف زمان و مطالعات گســترده چنین تفاهم نامه ای را آماده کنیم که از پیش نیازهای تحقق منشــور حقوق شــهروندی است. وی افــزود: برنامه و هــدف اصلی ما در ایــن تفاهم نامه هم آموزش شــهروندی و تربیت شهروندی است که چگونگی این آموزش ها را باید بررســی و توجه کنیم خروجی آن چیست. دســتیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی با بیان اینکــه دولت دوازدهم بایــد بتواند کشــور را از چالش های انباشــته چند دهه گذشــته رها کند اظهار کرد: الزم اســت هــر وزارتخانه روی اهداف مدنظر متمرکز شــده و اصالحات ســاختاری را مدنظر قــرار دهد که به نظر میرســد وزارت آمــوزش و پرورش ریــل گذاری صحیحی انجام داده اســت. مــوالوردی ادامــه داد: توجه به ارتقــای توانمندی اجتماعی دانش آمــوزان و افزایش تــاب آوری در این گــروه هدف از جمله اولویت های تخصصی آموزش و پرورش اســت. اکنون طرح «نماد» در دســت اجراســت و بســیار حائــز اهمیت اســت. بهبود برنامه های آموزشــی برای افزایش خالقیت و پاســخگویی به تنوع نیازهای دانش آمــوزان، افزایش قدرت تفکــر انتقادی و مهارت های اجتماعی نیز باید دنبال شــود. وی حذف تکالیف شــب را گام مهمــی در آموزش و پرورش دانســت و گفت: گاهی با ابتــکار و خالقیت های کوچک می توانیم نشاط در مدارس ایجاد کنیم. از جمله اسنادی که در این حوزه داشتیم منشور حقوق دانش آموزی است که در مجلس دانش آموزی تدوین شــده و منشور حقوق والدین نیز تدوین شده است. تلویزیون تعاملی «سیناروبیک» نیز ظرفیت خوبی است که میتوان از آن برای آموزش حقوق شهروندی بهره برد. دســتیار ویژه رئیس جمهــور در امور حقوق شــهروندی با بیان اینکه امیدواریم فرزندان ما به شــهروندانی تبدیل شوند کــه از حقوق خود آگاه اند و فعال و پرسشــگر و مســئولیت پذیرند گفت: البته حقوق شــهروندی فقط وظیفه آموزش و پرورش نیســت. دســتگاههای مختلفی برای این امر بودجه میگیرنــد و باید هماهنگی بین دســتگاهها بوجــود بیاید. موالوردی بر ضرورت ســرمایه گذاری روی فقرزدایی آموزشی گفت: باید موانع بروز خالقیت، پرسشــگری و تفکر نقادانه را برداریم و انسان هایی توانمند داشته باشیم. باید سیاست مان باز کردن ذهن ها به جای حافظه محوری باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.