ایرادات اصلی شورای نگهبان به الیحه،CFT یازده مورد است

Sobh Eqtesad - - سیاسی -

سخنگوی شــورای نگهبان گفت: ایرادات اصلی شورای نگهبان به الیحهCFT ، یازده مورد بود و ۱۱ مورد دیگر ایرادات مبنایی است.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، عباســعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نشست خود با اصحاب رسانه در پاســخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان، مبنی بر اینکه براساس اعالم رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، شــورای نگهبان طی بندی الیحه CFT

را خالف منافع ملی اعالم کرده، نظر شــورا در این مورد چیســت، گفت: شورای نگهبان 22 ایراد در مورد این الیحه گرفته اســت و طی یک بند در ذیل آنها هم اعالم کرده با توجه به ایرادات 22 گانه و اینکه الحاق به این کنوانســیون با فرض غیرقابــل اصالح بودن آن، خالف منافع ملی ایران اســت.وی تأکید کرد: لذا اگر مجلس شورای اسالمی بتواند ایرادات 22 گانه را رفع کند، این ایراد هم رفع شده تلقی خواهد شد.سخنگوی شورای نگهبان در ادامه تصریح کرد: ماده 6 کنوانسیون CFT هیچگونه حق شرطی را نپذیرفته است و تنها در خصوص ارجاع به داوری حق شرط را قبول کرده، لذا فقهای شورای نگهبان معتقدند زمانی که حق شرطی را آنها قبول نکردهاند، اصل ماده حاکم است.کدخدایی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا شــورای نگهبان ایرادات الیحه CFT را در روز 3۱ آبان و پس از موعد مقرر به مجلس شورای اســالمی ارائه کرد، بیان کرد: مجمع تشخیص مصلحت نظــرات خود را درباره الیحه CFT برای ما ارســال نکرده بود و ما منتظر بودیم تا این ایرادات را به صورت کامل به مجلس ارائه کنیم.وی ادامه داد: دوشــنبه 6 آبان فرصت ما تمام شــده بود و ما ایرادات خود را برای مجلس ارسال کردیم، اما مجمع تشخیص روز شنبه عصر (2۱ آبان) نظرات خود را برای ما ارسال کرد که ما هم در روز 3۱ آبان آن را به صورت رسمی برای مجلس شورای اسالمی ارسال کردیم.سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه با توجه به آنکه شورای نگهبان بعد از مهلت قانونی 20 روزه خود نظراتش را درباره CFT

ارسال کرده، آیا مجلس میتواند به آن پاسخ ندهد، تأکید کرد: ما نظرات خود را مطابق با فرصت قانونی به مجلس ارسال کردیم و تنها نظر مجمع بعد از آن ارسال شد.کدخدایی گفت: در آئیننامه مجمع تشخیص مصلحت، مقید به زمان لحاظ نشــده است تا طی زمان مشخصی آنها نظر خود را به شورای نگهبان ارائه کنند، اما شورای نگهبان طی دو بازه زمانی 0۱ روزه باید نظر خود را نسبت به مصوبات به مجلس ارائه کند، لذا هر زمان که مجمع تشخیص نظراتش را به ما ارائه کند، ما آنها را به مجلس ارســال میکنیم.وی در پاســخ به سوال دیگری درباره اینکه اســتانی شدن انتخابات موجب میشود شهرهای کوچک نماینده نداشته باشد و موجب رانت شــود، نظر شــورای نگهبان در این مورد چیست، اظهار کرد: قانون انتخابات اکنون در مجلس بررسی میشــود و کارشناسان ما هم به این موضوع کمک میکنند.سخنگوی شــورای نگهبان بیان کرد: بحث استانی شدن و ... در قانون انتخابات در حال اصالح است و امیدواریم مجلس هرچه سریعتر این قانون را اصالح کند، البته هر طرحی را که مجلس برای ارتقاء شایستهگزینی ارائه کند، مشروط بر آنکه در قالب شرع و قانون باشد، مورد استقبال ما قرار دارد.کدخدایی اظهار کرد: برای شورای نگهبان استانی شدن یا نشدن آن تفاوتی نمیکند، تنها نباید این موضوع موجب کاهش حضور مردم در انتخابات شود.وی در واکنش به سوالی درباره اینکه نظر شخصی شما درباره الیحه CFT چیست، گفت: اینجا در مقام سخنگویی قرار دارم و نمیتوانم نظری دهم، اما در خارج از نشست نظر خود را اعالم میکنم.سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه یکی از ایرادات شورای نگهبان نسبت به الیحه CFT درباره متن اساسنامه بوده و افرادی که این کنوانســیون را نوشتهاند ایرانی نبوده است، لذا قرار نیست متن این اساسنامه تغییر کند، چگونه مجلس میتواند این ایراد شورای نگهبان را رفع کند، گفت: همه کنوانســیونها و موافقتنامهها اینگونه است. به طور مثال یک مــورد ارجاع درباره داوری در متن این الیحه مورد ابهام فقهای شــورای نگهبان بوده و آنها حق شــرط را کافی ندانستند و خواستهاند تا این موضوع کاملتر شود. کدخدایی تأکید کرد: قانون اساسی کشورمان ظرفیت باالیی دارد که میتواند هر بنبستی را حل کند.وی در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان، درباره اینکه آیا شورای نگهبان هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص را موازی اقدامات خود میداند یا خیر، اظهار کرد: از ســال 86 مجمع تشخیص مصلحت نظام وظیفه نظارت بر سیاستهای کلی را برعهده گرفت.سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: مقام معظم رهبری براساس اصل 0۱۱ قانون اساسی وظیفه نظارتی خود بر سیاستهای کلی را به مجمع تفویض کرد و مجمع تشخیص هم این وظیفه را برعهده یک هیئت 5۱ نفرهای قرار داد تا بر سیاســتهای کلی نظام نظارت داشته باشد.کدخدایی بیان کرد: مجمع تشخیص مصلحت مسائل را براساس وظایف نظارتی خود اعالم میکند و اکنون این هیئت جانشین مجمع تشخیص مصلحت شده است و قبال هم درباره مصوبات نظرات خود را اعالم میکرد.وی در پاســخ به ســوال دیگری درباره فضاسازی برخی درباره شورای نگهبان نسبت به بررسی مصوبه CFT هم گفت: اگر منشأ این مسائل را میدانستیم، اعالم میکردیم زمانی که کشور آزادی کامل دارد اینگونه مسائل هم پیش میآید.سخنگوی شورای نگهبان در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه یکی از فعاالن سیاسی ادعا کرده 8 میلیون رأی در سال 88 به مجموع آراء اضافه شده است، آیا این شخص مستنداتی را ارائه کرده اســت اظهار کرد: چرا اعالم نکرده 00۱ میلیون رأی اضافه شــده است؟ آیا زدن اینگونه تهمتهای ناروا درست است؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.